linux/drivers/gpu/ipu-v3/ipu-di.c
<<
>>
Prefs
  1// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
  2/*
  3 * Copyright (c) 2010 Sascha Hauer <s.hauer@pengutronix.de>
  4 * Copyright (C) 2005-2009 Freescale Semiconductor, Inc.
  5 */
  6#include <linux/export.h>
  7#include <linux/module.h>
  8#include <linux/types.h>
  9#include <linux/errno.h>
 10#include <linux/io.h>
 11#include <linux/err.h>
 12#include <linux/platform_device.h>
 13
 14#include <video/imx-ipu-v3.h>
 15#include "ipu-prv.h"
 16
 17struct ipu_di {
 18    void __iomem *base;
 19    int id;
 20    u32 module;
 21    struct clk *clk_di;   /* display input clock */
 22    struct clk *clk_ipu;  /* IPU bus clock */
 23    struct clk *clk_di_pixel; /* resulting pixel clock */
 24    bool inuse;
 25    struct ipu_soc *ipu;
 26};
 27
 28static DEFINE_MUTEX(di_mutex);
 29
 30struct di_sync_config {
 31    int run_count;
 32    int run_src;
 33    int offset_count;
 34    int offset_src;
 35    int repeat_count;
 36    int cnt_clr_src;
 37    int cnt_polarity_gen_en;
 38    int cnt_polarity_clr_src;
 39    int cnt_polarity_trigger_src;
 40    int cnt_up;
 41    int cnt_down;
 42};
 43
 44enum di_pins {
 45    DI_PIN11 = 0,
 46    DI_PIN12 = 1,
 47    DI_PIN13 = 2,
 48    DI_PIN14 = 3,
 49    DI_PIN15 = 4,
 50    DI_PIN16 = 5,
 51    DI_PIN17 = 6,
 52    DI_PIN_CS = 7,
 53
 54    DI_PIN_SER_CLK = 0,
 55    DI_PIN_SER_RS = 1,
 56};
 57
 58enum di_sync_wave {
 59    DI_SYNC_NONE = 0,
 60    DI_SYNC_CLK = 1,
 61    DI_SYNC_INT_HSYNC = 2,
 62    DI_SYNC_HSYNC = 3,
 63    DI_SYNC_VSYNC = 4,
 64    DI_SYNC_DE = 6,
 65
 66    DI_SYNC_CNT1 = 2,    /* counter >= 2 only */
 67    DI_SYNC_CNT4 = 5,    /* counter >= 5 only */
 68    DI_SYNC_CNT5 = 6,    /* counter >= 6 only */
 69};
 70
 71#define SYNC_WAVE 0
 72
 73#define DI_GENERAL       0x0000
 74#define DI_BS_CLKGEN0      0x0004
 75#define DI_BS_CLKGEN1      0x0008
 76#define DI_SW_GEN0(gen)     (0x000c + 4 * ((gen) - 1))
 77#define DI_SW_GEN1(gen)     (0x0030 + 4 * ((gen) - 1))
 78#define DI_STP_REP(gen)     (0x0148 + 4 * (((gen) - 1)/2))
 79#define DI_SYNC_AS_GEN     0x0054
 80#define DI_DW_GEN(gen)     (0x0058 + 4 * (gen))
 81#define DI_DW_SET(gen, set)   (0x0088 + 4 * ((gen) + 0xc * (set)))
 82#define DI_SER_CONF       0x015c
 83#define DI_SSC         0x0160
 84#define DI_POL         0x0164
 85#define DI_AW0         0x0168
 86#define DI_AW1         0x016c
 87#define DI_SCR_CONF       0x0170
 88#define DI_STAT         0x0174
 89
 90#define DI_SW_GEN0_RUN_COUNT(x)         ((x) << 19)
 91#define DI_SW_GEN0_RUN_SRC(x)          ((x) << 16)
 92#define DI_SW_GEN0_OFFSET_COUNT(x)       ((x) << 3)
 93#define DI_SW_GEN0_OFFSET_SRC(x)        ((x) << 0)
 94
 95#define DI_SW_GEN1_CNT_POL_GEN_EN(x)      ((x) << 29)
 96#define DI_SW_GEN1_CNT_CLR_SRC(x)        ((x) << 25)
 97#define DI_SW_GEN1_CNT_POL_TRIGGER_SRC(x)    ((x) << 12)
 98#define DI_SW_GEN1_CNT_POL_CLR_SRC(x)      ((x) << 9)
 99#define DI_SW_GEN1_CNT_DOWN(x)         ((x) << 16)
 100#define DI_SW_GEN1_CNT_UP(x)          (x)
 101#define DI_SW_GEN1_AUTO_RELOAD         (0x10000000)
 102
 103#define DI_DW_GEN_ACCESS_SIZE_OFFSET      24
 104#define DI_DW_GEN_COMPONENT_SIZE_OFFSET     16
 105
 106#define DI_GEN_POLARITY_1            (1 << 0)
 107#define DI_GEN_POLARITY_2            (1 << 1)
 108#define DI_GEN_POLARITY_3            (1 << 2)
 109#define DI_GEN_POLARITY_4            (1 << 3)
 110#define DI_GEN_POLARITY_5            (1 << 4)
 111#define DI_GEN_POLARITY_6            (1 << 5)
 112#define DI_GEN_POLARITY_7            (1 << 6)
 113#define DI_GEN_POLARITY_8            (1 << 7)
 114#define DI_GEN_POLARITY_DISP_CLK        (1 << 17)
 115#define DI_GEN_DI_CLK_EXT            (1 << 20)
 116#define DI_GEN_DI_VSYNC_EXT           (1 << 21)
 117
 118#define DI_POL_DRDY_DATA_POLARITY        (1 << 7)
 119#define DI_POL_DRDY_POLARITY_15         (1 << 4)
 120
 121#define DI_VSYNC_SEL_OFFSET           13
 122
 123static inline u32 ipu_di_read(struct ipu_di *di, unsigned offset)
 124{
 125    return readl(di->base + offset);
 126}
 127
 128static inline void ipu_di_write(struct ipu_di *di, u32 value, unsigned offset)
 129{
 130    writel(value, di->base + offset);
 131}
 132
 133static void ipu_di_data_wave_config(struct ipu_di *di,
 134                   int wave_gen,
 135                   int access_size, int component_size)
 136{
 137    u32 reg;
 138    reg = (access_size << DI_DW_GEN_ACCESS_SIZE_OFFSET) |
 139      (component_size << DI_DW_GEN_COMPONENT_SIZE_OFFSET);
 140    ipu_di_write(di, reg, DI_DW_GEN(wave_gen));
 141}
 142
 143static void ipu_di_data_pin_config(struct ipu_di *di, int wave_gen, int di_pin,
 144        int set, int up, int down)
 145{
 146    u32 reg;
 147
 148    reg = ipu_di_read(di, DI_DW_GEN(wave_gen));
 149    reg &= ~(0x3 << (di_pin * 2));
 150    reg |= set << (di_pin * 2);
 151    ipu_di_write(di, reg, DI_DW_GEN(wave_gen));
 152
 153    ipu_di_write(di, (down << 16) | up, DI_DW_SET(wave_gen, set));
 154}
 155
 156static void ipu_di_sync_config(struct ipu_di *di, struct di_sync_config *config,
 157        int start, int count)
 158{
 159    u32 reg;
 160    int i;
 161
 162    for (i = 0; i < count; i++) {
 163        struct di_sync_config *c = &config[i];
 164        int wave_gen = start + i + 1;
 165
 166        if ((c->run_count >= 0x1000) || (c->offset_count >= 0x1000) ||
 167                (c->repeat_count >= 0x1000) ||
 168                (c->cnt_up >= 0x400) ||
 169                (c->cnt_down >= 0x400)) {
 170            dev_err(di->ipu->dev, "DI%d counters out of range.\n",
 171                    di->id);
 172            return;
 173        }
 174
 175        reg = DI_SW_GEN0_RUN_COUNT(c->run_count) |
 176            DI_SW_GEN0_RUN_SRC(c->run_src) |
 177            DI_SW_GEN0_OFFSET_COUNT(c->offset_count) |
 178            DI_SW_GEN0_OFFSET_SRC(c->offset_src);
 179        ipu_di_write(di, reg, DI_SW_GEN0(wave_gen));
 180
 181        reg = DI_SW_GEN1_CNT_POL_GEN_EN(c->cnt_polarity_gen_en) |
 182            DI_SW_GEN1_CNT_CLR_SRC(c->cnt_clr_src) |
 183            DI_SW_GEN1_CNT_POL_TRIGGER_SRC(
 184                    c->cnt_polarity_trigger_src) |
 185            DI_SW_GEN1_CNT_POL_CLR_SRC(c->cnt_polarity_clr_src) |
 186            DI_SW_GEN1_CNT_DOWN(c->cnt_down) |
 187            DI_SW_GEN1_CNT_UP(c->cnt_up);
 188
 189        /* Enable auto reload */
 190        if (c->repeat_count == 0)
 191            reg |= DI_SW_GEN1_AUTO_RELOAD;
 192
 193        ipu_di_write(di, reg, DI_SW_GEN1(wave_gen));
 194
 195        reg = ipu_di_read(di, DI_STP_REP(wave_gen));
 196        reg &= ~(0xffff << (16 * ((wave_gen - 1) & 0x1)));
 197        reg |= c->repeat_count << (16 * ((wave_gen - 1) & 0x1));
 198        ipu_di_write(di, reg, DI_STP_REP(wave_gen));
 199    }
 200}
 201
 202static void ipu_di_sync_config_interlaced(struct ipu_di *di,
 203        struct ipu_di_signal_cfg *sig)
 204{
 205    u32 h_total = sig->mode.hactive + sig->mode.hsync_len +
 206        sig->mode.hback_porch + sig->mode.hfront_porch;
 207    u32 v_total = sig->mode.vactive + sig->mode.vsync_len +
 208        sig->mode.vback_porch + sig->mode.vfront_porch;
 209    struct di_sync_config cfg[] = {
 210        {
 211            /* 1: internal VSYNC for each frame */
 212            .run_count = v_total * 2 - 1,
 213            .run_src = 3,          /* == counter 7 */
 214        }, {
 215            /* PIN2: HSYNC waveform */
 216            .run_count = h_total - 1,
 217            .run_src = DI_SYNC_CLK,
 218            .cnt_polarity_gen_en = 1,
 219            .cnt_polarity_trigger_src = DI_SYNC_CLK,
 220            .cnt_down = sig->mode.hsync_len * 2,
 221        }, {
 222            /* PIN3: VSYNC waveform */
 223            .run_count = v_total - 1,
 224            .run_src = 4,          /* == counter 7 */
 225            .cnt_polarity_gen_en = 1,
 226            .cnt_polarity_trigger_src = 4, /* == counter 7 */
 227            .cnt_down = sig->mode.vsync_len * 2,
 228            .cnt_clr_src = DI_SYNC_CNT1,
 229        }, {
 230            /* 4: Field */
 231            .run_count = v_total / 2,
 232            .run_src = DI_SYNC_HSYNC,
 233            .offset_count = h_total / 2,
 234            .offset_src = DI_SYNC_CLK,
 235            .repeat_count = 2,
 236            .cnt_clr_src = DI_SYNC_CNT1,
 237        }, {
 238            /* 5: Active lines */
 239            .run_src = DI_SYNC_HSYNC,
 240            .offset_count = (sig->mode.vsync_len +
 241                     sig->mode.vback_porch) / 2,
 242            .offset_src = DI_SYNC_HSYNC,
 243            .repeat_count = sig->mode.vactive / 2,
 244            .cnt_clr_src = DI_SYNC_CNT4,
 245        }, {
 246            /* 6: Active pixel, referenced by DC */
 247            .run_src = DI_SYNC_CLK,
 248            .offset_count = sig->mode.hsync_len +
 249                    sig->mode.hback_porch,
 250            .offset_src = DI_SYNC_CLK,
 251            .repeat_count = sig->mode.hactive,
 252            .cnt_clr_src = DI_SYNC_CNT5,
 253        }, {
 254            /* 7: Half line HSYNC */
 255            .run_count = h_total / 2 - 1,
 256            .run_src = DI_SYNC_CLK,
 257        }
 258    };
 259
 260    ipu_di_sync_config(di, cfg, 0, ARRAY_SIZE(cfg));
 261
 262    ipu_di_write(di, v_total / 2 - 1, DI_SCR_CONF);
 263}
 264
 265static void ipu_di_sync_config_noninterlaced(struct ipu_di *di,
 266        struct ipu_di_signal_cfg *sig, int div)
 267{
 268    u32 h_total = sig->mode.hactive + sig->mode.hsync_len +
 269        sig->mode.hback_porch + sig->mode.hfront_porch;
 270    u32 v_total = sig->mode.vactive + sig->mode.vsync_len +
 271        sig->mode.vback_porch + sig->mode.vfront_porch;
 272    struct di_sync_config cfg[] = {
 273        {
 274            /* 1: INT_HSYNC */
 275            .run_count = h_total - 1,
 276            .run_src = DI_SYNC_CLK,
 277        } , {
 278            /* PIN2: HSYNC */
 279            .run_count = h_total - 1,
 280            .run_src = DI_SYNC_CLK,
 281            .offset_count = div * sig->v_to_h_sync,
 282            .offset_src = DI_SYNC_CLK,
 283            .cnt_polarity_gen_en = 1,
 284            .cnt_polarity_trigger_src = DI_SYNC_CLK,
 285            .cnt_down = sig->mode.hsync_len * 2,
 286        } , {
 287            /* PIN3: VSYNC */
 288            .run_count = v_total - 1,
 289            .run_src = DI_SYNC_INT_HSYNC,
 290            .cnt_polarity_gen_en = 1,
 291            .cnt_polarity_trigger_src = DI_SYNC_INT_HSYNC,
 292            .cnt_down = sig->mode.vsync_len * 2,
 293        } , {
 294            /* 4: Line Active */
 295            .run_src = DI_SYNC_HSYNC,
 296            .offset_count = sig->mode.vsync_len +
 297                    sig->mode.vback_porch,
 298            .offset_src = DI_SYNC_HSYNC,
 299            .repeat_count = sig->mode.vactive,
 300            .cnt_clr_src = DI_SYNC_VSYNC,
 301        } , {
 302            /* 5: Pixel Active, referenced by DC */
 303            .run_src = DI_SYNC_CLK,
 304            .offset_count = sig->mode.hsync_len +
 305                    sig->mode.hback_porch,
 306            .offset_src = DI_SYNC_CLK,
 307            .repeat_count = sig->mode.hactive,
 308            .cnt_clr_src = 5, /* Line Active */
 309        } , {
 310            /* unused */
 311        } , {
 312            /* unused */
 313        } , {
 314            /* unused */
 315        } , {
 316            /* unused */
 317        },
 318    };
 319    /* can't use #7 and #8 for line active and pixel active counters */
 320    struct di_sync_config cfg_vga[] = {
 321        {
 322            /* 1: INT_HSYNC */
 323            .run_count = h_total - 1,
 324            .run_src = DI_SYNC_CLK,
 325        } , {
 326            /* 2: VSYNC */
 327            .run_count = v_total - 1,
 328            .run_src = DI_SYNC_INT_HSYNC,
 329        } , {
 330            /* 3: Line Active */
 331            .run_src = DI_SYNC_INT_HSYNC,
 332            .offset_count = sig->mode.vsync_len +
 333                    sig->mode.vback_porch,
 334            .offset_src = DI_SYNC_INT_HSYNC,
 335            .repeat_count = sig->mode.vactive,
 336            .cnt_clr_src = 3 /* VSYNC */,
 337        } , {
 338            /* PIN4: HSYNC for VGA via TVEv2 on TQ MBa53 */
 339            .run_count = h_total - 1,
 340            .run_src = DI_SYNC_CLK,
 341            .offset_count = div * sig->v_to_h_sync + 18, /* magic value from Freescale TVE driver */
 342            .offset_src = DI_SYNC_CLK,
 343            .cnt_polarity_gen_en = 1,
 344            .cnt_polarity_trigger_src = DI_SYNC_CLK,
 345            .cnt_down = sig->mode.hsync_len * 2,
 346        } , {
 347            /* 5: Pixel Active signal to DC */
 348            .run_src = DI_SYNC_CLK,
 349            .offset_count = sig->mode.hsync_len +
 350                    sig->mode.hback_porch,
 351            .offset_src = DI_SYNC_CLK,
 352            .repeat_count = sig->mode.hactive,
 353            .cnt_clr_src = 4, /* Line Active */
 354        } , {
 355            /* PIN6: VSYNC for VGA via TVEv2 on TQ MBa53 */
 356            .run_count = v_total - 1,
 357            .run_src = DI_SYNC_INT_HSYNC,
 358            .offset_count = 1, /* magic value from Freescale TVE driver */
 359            .offset_src = DI_SYNC_INT_HSYNC,
 360            .cnt_polarity_gen_en = 1,
 361            .cnt_polarity_trigger_src = DI_SYNC_INT_HSYNC,
 362            .cnt_down = sig->mode.vsync_len * 2,
 363        } , {
 364            /* PIN4: HSYNC for VGA via TVEv2 on i.MX53-QSB */
 365            .run_count = h_total - 1,
 366            .run_src = DI_SYNC_CLK,
 367            .offset_count = div * sig->v_to_h_sync + 18, /* magic value from Freescale TVE driver */
 368            .offset_src = DI_SYNC_CLK,
 369            .cnt_polarity_gen_en = 1,
 370            .cnt_polarity_trigger_src = DI_SYNC_CLK,
 371            .cnt_down = sig->mode.hsync_len * 2,
 372        } , {
 373            /* PIN6: VSYNC for VGA via TVEv2 on i.MX53-QSB */
 374            .run_count = v_total - 1,
 375            .run_src = DI_SYNC_INT_HSYNC,
 376            .offset_count = 1, /* magic value from Freescale TVE driver */
 377            .offset_src = DI_SYNC_INT_HSYNC,
 378            .cnt_polarity_gen_en = 1,
 379            .cnt_polarity_trigger_src = DI_SYNC_INT_HSYNC,
 380            .cnt_down = sig->mode.vsync_len * 2,
 381        } , {
 382            /* unused */
 383        },
 384    };
 385
 386    ipu_di_write(di, v_total - 1, DI_SCR_CONF);
 387    if (sig->hsync_pin == 2 && sig->vsync_pin == 3)
 388        ipu_di_sync_config(di, cfg, 0, ARRAY_SIZE(cfg));
 389    else
 390        ipu_di_sync_config(di, cfg_vga, 0, ARRAY_SIZE(cfg_vga));
 391}
 392
 393static void ipu_di_config_clock(struct ipu_di *di,
 394    const struct ipu_di_signal_cfg *sig)
 395{
 396    struct clk *clk;
 397    unsigned clkgen0;
 398    uint32_t val;
 399
 400    if (sig->clkflags & IPU_DI_CLKMODE_EXT) {
 401        /*
 402         * CLKMODE_EXT means we must use the DI clock: this is
 403         * needed for things like LVDS which needs to feed the
 404         * DI and LDB with the same pixel clock.
 405         */
 406        clk = di->clk_di;
 407
 408        if (sig->clkflags & IPU_DI_CLKMODE_SYNC) {
 409            /*
 410             * CLKMODE_SYNC means that we want the DI to be
 411             * clocked at the same rate as the parent clock.
 412             * This is needed (eg) for LDB which needs to be
 413             * fed with the same pixel clock. We assume that
 414             * the LDB clock has already been set correctly.
 415             */
 416            clkgen0 = 1 << 4;
 417        } else {
 418            /*
 419             * We can use the divider. We should really have
 420             * a flag here indicating whether the bridge can
 421             * cope with a fractional divider or not. For the
 422             * time being, let's go for simplicitly and
 423             * reliability.
 424             */
 425            unsigned long in_rate;
 426            unsigned div;
 427
 428            clk_set_rate(clk, sig->mode.pixelclock);
 429
 430            in_rate = clk_get_rate(clk);
 431            div = DIV_ROUND_CLOSEST(in_rate, sig->mode.pixelclock);
 432            div = clamp(div, 1U, 255U);
 433
 434            clkgen0 = div << 4;
 435        }
 436    } else {
 437        /*
 438         * For other interfaces, we can arbitarily select between
 439         * the DI specific clock and the internal IPU clock. See
 440         * DI_GENERAL bit 20. We select the IPU clock if it can
 441         * give us a clock rate within 1% of the requested frequency,
 442         * otherwise we use the DI clock.
 443         */
 444        unsigned long rate, clkrate;
 445        unsigned div, error;
 446
 447        clkrate = clk_get_rate(di->clk_ipu);
 448        div = DIV_ROUND_CLOSEST(clkrate, sig->mode.pixelclock);
 449        div = clamp(div, 1U, 255U);
 450        rate = clkrate / div;
 451
 452        error = rate / (sig->mode.pixelclock / 1000);
 453
 454        dev_dbg(di->ipu->dev, " IPU clock can give %lu with divider %u, error %d.%u%%\n",
 455            rate, div, (signed)(error - 1000) / 10, error % 10);
 456
 457        /* Allow a 1% error */
 458        if (error < 1010 && error >= 990) {
 459            clk = di->clk_ipu;
 460
 461            clkgen0 = div << 4;
 462        } else {
 463            unsigned long in_rate;
 464            unsigned div;
 465
 466            clk = di->clk_di;
 467
 468            clk_set_rate(clk, sig->mode.pixelclock);
 469
 470            in_rate = clk_get_rate(clk);
 471            div = DIV_ROUND_CLOSEST(in_rate, sig->mode.pixelclock);
 472            div = clamp(div, 1U, 255U);
 473
 474            clkgen0 = div << 4;
 475        }
 476    }
 477
 478    di->clk_di_pixel = clk;
 479
 480    /* Set the divider */
 481    ipu_di_write(di, clkgen0, DI_BS_CLKGEN0);
 482
 483    /*
 484     * Set the high/low periods. Bits 24:16 give us the falling edge,
 485     * and bits 8:0 give the rising edge. LSB is fraction, and is
 486     * based on the divider above. We want a 50% duty cycle, so set
 487     * the falling edge to be half the divider.
 488     */
 489    ipu_di_write(di, (clkgen0 >> 4) << 16, DI_BS_CLKGEN1);
 490
 491    /* Finally select the input clock */
 492    val = ipu_di_read(di, DI_GENERAL) & ~DI_GEN_DI_CLK_EXT;
 493    if (clk == di->clk_di)
 494        val |= DI_GEN_DI_CLK_EXT;
 495    ipu_di_write(di, val, DI_GENERAL);
 496
 497    dev_dbg(di->ipu->dev, "Want %luHz IPU %luHz DI %luHz using %s, %luHz\n",
 498        sig->mode.pixelclock,
 499        clk_get_rate(di->clk_ipu),
 500        clk_get_rate(di->clk_di),
 501        clk == di->clk_di ? "DI" : "IPU",
 502        clk_get_rate(di->clk_di_pixel) / (clkgen0 >> 4));
 503}
 504
 505/*
 506 * This function is called to adjust a video mode to IPU restrictions.
 507 * It is meant to be called from drm crtc mode_fixup() methods.
 508 */
 509int ipu_di_adjust_videomode(struct ipu_di *di, struct videomode *mode)
 510{
 511    u32 diff;
 512
 513    if (mode->vfront_porch >= 2)
 514        return 0;
 515
 516    diff = 2 - mode->vfront_porch;
 517
 518    if (mode->vback_porch >= diff) {
 519        mode->vfront_porch = 2;
 520        mode->vback_porch -= diff;
 521    } else if (mode->vsync_len > diff) {
 522        mode->vfront_porch = 2;
 523        mode->vsync_len = mode->vsync_len - diff;
 524    } else {
 525        dev_warn(di->ipu->dev, "failed to adjust videomode\n");
 526        return -EINVAL;
 527    }
 528
 529    dev_dbg(di->ipu->dev, "videomode adapted for IPU restrictions\n");
 530    return 0;
 531}
 532EXPORT_SYMBOL_GPL(ipu_di_adjust_videomode);
 533
 534static u32 ipu_di_gen_polarity(int pin)
 535{
 536    switch (pin) {
 537    case 1:
 538        return DI_GEN_POLARITY_1;
 539    case 2:
 540        return DI_GEN_POLARITY_2;
 541    case 3:
 542        return DI_GEN_POLARITY_3;
 543    case 4:
 544        return DI_GEN_POLARITY_4;
 545    case 5:
 546        return DI_GEN_POLARITY_5;
 547    case 6:
 548        return DI_GEN_POLARITY_6;
 549    case 7:
 550        return DI_GEN_POLARITY_7;
 551    case 8:
 552        return DI_GEN_POLARITY_8;
 553    }
 554    return 0;
 555}
 556
 557int ipu_di_init_sync_panel(struct ipu_di *di, struct ipu_di_signal_cfg *sig)
 558{
 559    u32 reg;
 560    u32 di_gen, vsync_cnt;
 561    u32 div;
 562
 563    dev_dbg(di->ipu->dev, "disp %d: panel size = %d x %d\n",
 564        di->id, sig->mode.hactive, sig->mode.vactive);
 565
 566    dev_dbg(di->ipu->dev, "Clocks: IPU %luHz DI %luHz Needed %luHz\n",
 567        clk_get_rate(di->clk_ipu),
 568        clk_get_rate(di->clk_di),
 569        sig->mode.pixelclock);
 570
 571    mutex_lock(&di_mutex);
 572
 573    ipu_di_config_clock(di, sig);
 574
 575    div = ipu_di_read(di, DI_BS_CLKGEN0) & 0xfff;
 576    div = div / 16;     /* Now divider is integer portion */
 577
 578    /* Setup pixel clock timing */
 579    /* Down time is half of period */
 580    ipu_di_write(di, (div << 16), DI_BS_CLKGEN1);
 581
 582    ipu_di_data_wave_config(di, SYNC_WAVE, div - 1, div - 1);
 583    ipu_di_data_pin_config(di, SYNC_WAVE, DI_PIN15, 3, 0, div * 2);
 584
 585    di_gen = ipu_di_read(di, DI_GENERAL) & DI_GEN_DI_CLK_EXT;
 586    di_gen |= DI_GEN_DI_VSYNC_EXT;
 587
 588    if (sig->mode.flags & DISPLAY_FLAGS_INTERLACED) {
 589        ipu_di_sync_config_interlaced(di, sig);
 590
 591        /* set y_sel = 1 */
 592        di_gen |= 0x10000000;
 593
 594        vsync_cnt = 3;
 595    } else {
 596        ipu_di_sync_config_noninterlaced(di, sig, div);
 597
 598        vsync_cnt = 3;
 599        if (di->id == 1)
 600            /*
 601             * TODO: change only for TVEv2, parallel display
 602             * uses pin 2 / 3
 603             */
 604            if (!(sig->hsync_pin == 2 && sig->vsync_pin == 3))
 605                vsync_cnt = 6;
 606    }
 607
 608    if (sig->mode.flags & DISPLAY_FLAGS_HSYNC_HIGH)
 609        di_gen |= ipu_di_gen_polarity(sig->hsync_pin);
 610    if (sig->mode.flags & DISPLAY_FLAGS_VSYNC_HIGH)
 611        di_gen |= ipu_di_gen_polarity(sig->vsync_pin);
 612
 613    if (sig->clk_pol)
 614        di_gen |= DI_GEN_POLARITY_DISP_CLK;
 615
 616    ipu_di_write(di, di_gen, DI_GENERAL);
 617
 618    ipu_di_write(di, (--vsync_cnt << DI_VSYNC_SEL_OFFSET) | 0x00000002,
 619           DI_SYNC_AS_GEN);
 620
 621    reg = ipu_di_read(di, DI_POL);
 622    reg &= ~(DI_POL_DRDY_DATA_POLARITY | DI_POL_DRDY_POLARITY_15);
 623
 624    if (sig->enable_pol)
 625        reg |= DI_POL_DRDY_POLARITY_15;
 626    if (sig->data_pol)
 627        reg |= DI_POL_DRDY_DATA_POLARITY;
 628
 629    ipu_di_write(di, reg, DI_POL);
 630
 631    mutex_unlock(&di_mutex);
 632
 633    return 0;
 634}
 635EXPORT_SYMBOL_GPL(ipu_di_init_sync_panel);
 636
 637int ipu_di_enable(struct ipu_di *di)
 638{
 639    int ret;
 640
 641    WARN_ON(IS_ERR(di->clk_di_pixel));
 642
 643    ret = clk_prepare_enable(di->clk_di_pixel);
 644    if (ret)
 645        return ret;
 646
 647    ipu_module_enable(di->ipu, di->module);
 648
 649    return 0;
 650}
 651EXPORT_SYMBOL_GPL(ipu_di_enable);
 652
 653int ipu_di_disable(struct ipu_di *di)
 654{
 655    WARN_ON(IS_ERR(di->clk_di_pixel));
 656
 657    ipu_module_disable(di->ipu, di->module);
 658
 659    clk_disable_unprepare(di->clk_di_pixel);
 660
 661    return 0;
 662}
 663EXPORT_SYMBOL_GPL(ipu_di_disable);
 664
 665int ipu_di_get_num(struct ipu_di *di)
 666{
 667    return di->id;
 668}
 669EXPORT_SYMBOL_GPL(ipu_di_get_num);
 670
 671static DEFINE_MUTEX(ipu_di_lock);
 672
 673struct ipu_di *ipu_di_get(struct ipu_soc *ipu, int disp)
 674{
 675    struct ipu_di *di;
 676
 677    if (disp > 1)
 678        return ERR_PTR(-EINVAL);
 679
 680    di = ipu->di_priv[disp];
 681
 682    mutex_lock(&ipu_di_lock);
 683
 684    if (di->inuse) {
 685        di = ERR_PTR(-EBUSY);
 686        goto out;
 687    }
 688
 689    di->inuse = true;
 690out:
 691    mutex_unlock(&ipu_di_lock);
 692
 693    return di;
 694}
 695EXPORT_SYMBOL_GPL(ipu_di_get);
 696
 697void ipu_di_put(struct ipu_di *di)
 698{
 699    mutex_lock(&ipu_di_lock);
 700
 701    di->inuse = false;
 702
 703    mutex_unlock(&ipu_di_lock);
 704}
 705EXPORT_SYMBOL_GPL(ipu_di_put);
 706
 707int ipu_di_init(struct ipu_soc *ipu, struct device *dev, int id,
 708        unsigned long base,
 709        u32 module, struct clk *clk_ipu)
 710{
 711    struct ipu_di *di;
 712
 713    if (id > 1)
 714        return -ENODEV;
 715
 716    di = devm_kzalloc(dev, sizeof(*di), GFP_KERNEL);
 717    if (!di)
 718        return -ENOMEM;
 719
 720    ipu->di_priv[id] = di;
 721
 722    di->clk_di = devm_clk_get(dev, id ? "di1" : "di0");
 723    if (IS_ERR(di->clk_di))
 724        return PTR_ERR(di->clk_di);
 725
 726    di->module = module;
 727    di->id = id;
 728    di->clk_ipu = clk_ipu;
 729    di->base = devm_ioremap(dev, base, PAGE_SIZE);
 730    if (!di->base)
 731        return -ENOMEM;
 732
 733    ipu_di_write(di, 0x10, DI_BS_CLKGEN0);
 734
 735    dev_dbg(dev, "DI%d base: 0x%08lx remapped to %p\n",
 736            id, base, di->base);
 737    di->inuse = false;
 738    di->ipu = ipu;
 739
 740    return 0;
 741}
 742
 743void ipu_di_exit(struct ipu_soc *ipu, int id)
 744{
 745}
 746