linux/include/sound/mpu401.h
<<
>>
Prefs
  1/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later */
  2#ifndef __SOUND_MPU401_H
  3#define __SOUND_MPU401_H
  4
  5/*
  6 * Header file for MPU-401 and compatible cards
  7 * Copyright (c) by Jaroslav Kysela <perex@perex.cz>
  8 */
  9
 10#include <sound/rawmidi.h>
 11#include <linux/interrupt.h>
 12
 13#define MPU401_HW_MPU401        1    /* native MPU401 */
 14#define MPU401_HW_SB          2    /* SoundBlaster MPU-401 UART */
 15#define MPU401_HW_ES1688        3    /* AudioDrive ES1688 MPU-401 UART */
 16#define MPU401_HW_OPL3SA2        4    /* Yamaha OPL3-SA2 */
 17#define MPU401_HW_SONICVIBES      5    /* S3 SonicVibes */
 18#define MPU401_HW_CS4232        6    /* CS4232 */
 19#define MPU401_HW_ES18XX        7    /* AudioDrive ES18XX MPU-401 UART */
 20#define MPU401_HW_FM801         8    /* ForteMedia FM801 */
 21#define MPU401_HW_TRID4DWAVE      9    /* Trident 4DWave */
 22#define MPU401_HW_AZT2320        10   /* Aztech AZT2320 */
 23#define MPU401_HW_ALS100        11   /* Avance Logic ALS100 */
 24#define MPU401_HW_ICE1712        12   /* Envy24 */
 25#define MPU401_HW_VIA686A        13   /* VIA 82C686A */
 26#define MPU401_HW_YMFPCI        14   /* YMF DS-XG PCI */
 27#define MPU401_HW_CMIPCI        15   /* CMIPCI MPU-401 UART */
 28#define MPU401_HW_ALS4000        16   /* Avance Logic ALS4000 */
 29#define MPU401_HW_INTEL8X0       17   /* Intel8x0 driver */
 30#define MPU401_HW_PC98II        18   /* Roland PC98II */
 31#define MPU401_HW_AUREAL        19   /* Aureal Vortex */
 32
 33#define MPU401_INFO_INPUT    (1 << 0)    /* input stream */
 34#define MPU401_INFO_OUTPUT   (1 << 1)    /* output stream */
 35#define MPU401_INFO_INTEGRATED (1 << 2)    /* integrated h/w port */
 36#define MPU401_INFO_MMIO    (1 << 3)    /* MMIO access */
 37#define MPU401_INFO_TX_IRQ   (1 << 4)    /* independent TX irq */
 38#define MPU401_INFO_IRQ_HOOK  (1 << 5)    /* mpu401 irq handler is called
 39                          from driver irq handler */
 40#define MPU401_INFO_NO_ACK   (1 << 6)    /* No ACK cmd needed */
 41#define MPU401_INFO_USE_TIMER  (1 << 15)    /* internal */
 42
 43#define MPU401_MODE_BIT_INPUT      0
 44#define MPU401_MODE_BIT_OUTPUT     1
 45#define MPU401_MODE_BIT_INPUT_TRIGGER  2
 46#define MPU401_MODE_BIT_OUTPUT_TRIGGER 3
 47
 48#define MPU401_MODE_INPUT        (1<<MPU401_MODE_BIT_INPUT)
 49#define MPU401_MODE_OUTPUT       (1<<MPU401_MODE_BIT_OUTPUT)
 50#define MPU401_MODE_INPUT_TRIGGER    (1<<MPU401_MODE_BIT_INPUT_TRIGGER)
 51#define MPU401_MODE_OUTPUT_TRIGGER   (1<<MPU401_MODE_BIT_OUTPUT_TRIGGER)
 52
 53#define MPU401_MODE_INPUT_TIMER     (1<<0)
 54#define MPU401_MODE_OUTPUT_TIMER    (1<<1)
 55
 56struct snd_mpu401 {
 57    struct snd_rawmidi *rmidi;
 58
 59    unsigned short hardware;    /* MPU401_HW_XXXX */
 60    unsigned int info_flags;    /* MPU401_INFO_XXX */
 61    unsigned long port;       /* base port of MPU-401 chip */
 62    unsigned long cport;      /* port + 1 (usually) */
 63    struct resource *res;      /* port resource */
 64    int irq;            /* IRQ number of MPU-401 chip */
 65
 66    unsigned long mode;       /* MPU401_MODE_XXXX */
 67    int timer_invoked;
 68
 69    int (*open_input) (struct snd_mpu401 * mpu);
 70    void (*close_input) (struct snd_mpu401 * mpu);
 71    int (*open_output) (struct snd_mpu401 * mpu);
 72    void (*close_output) (struct snd_mpu401 * mpu);
 73    void *private_data;
 74
 75    struct snd_rawmidi_substream *substream_input;
 76    struct snd_rawmidi_substream *substream_output;
 77
 78    spinlock_t input_lock;
 79    spinlock_t output_lock;
 80    spinlock_t timer_lock;
 81    
 82    struct timer_list timer;
 83
 84    void (*write) (struct snd_mpu401 * mpu, unsigned char data, unsigned long addr);
 85    unsigned char (*read) (struct snd_mpu401 *mpu, unsigned long addr);
 86};
 87
 88/* I/O ports */
 89
 90#define MPU401C(mpu) (mpu)->cport
 91#define MPU401D(mpu) (mpu)->port
 92
 93/*
 94 * control register bits
 95 */
 96/* read MPU401C() */
 97#define MPU401_RX_EMPTY     0x80
 98#define MPU401_TX_FULL     0x40
 99
 100/* write MPU401C() */
 101#define MPU401_RESET      0xff
 102#define MPU401_ENTER_UART    0x3f
 103
 104/* read MPU401D() */
 105#define MPU401_ACK       0xfe
 106
 107
 108/*
 109
 110 */
 111
 112irqreturn_t snd_mpu401_uart_interrupt(int irq, void *dev_id);
 113irqreturn_t snd_mpu401_uart_interrupt_tx(int irq, void *dev_id);
 114
 115int snd_mpu401_uart_new(struct snd_card *card,
 116            int device,
 117            unsigned short hardware,
 118            unsigned long port,
 119            unsigned int info_flags,
 120            int irq,
 121            struct snd_rawmidi ** rrawmidi);
 122
 123#endif /* __SOUND_MPU401_H */
 124