linux/sound/soc/codecs/da7219.h
<<
>>
Prefs
  1/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later */
  2/*
  3 * da7219.h - DA7219 ALSA SoC Codec Driver
  4 *
  5 * Copyright (c) 2015 Dialog Semiconductor
  6 *
  7 * Author: Adam Thomson <Adam.Thomson.Opensource@diasemi.com>
  8 */
  9
 10#ifndef __DA7219_H
 11#define __DA7219_H
 12
 13#include <linux/clk.h>
 14#include <linux/clkdev.h>
 15#include <linux/clk-provider.h>
 16#include <linux/regmap.h>
 17#include <linux/regulator/consumer.h>
 18#include <sound/da7219.h>
 19
 20/*
 21 * Registers
 22 */
 23
 24#define DA7219_MIC_1_GAIN_STATUS    0x6
 25#define DA7219_MIXIN_L_GAIN_STATUS   0x8
 26#define DA7219_ADC_L_GAIN_STATUS    0xA
 27#define DA7219_DAC_L_GAIN_STATUS    0xC
 28#define DA7219_DAC_R_GAIN_STATUS    0xD
 29#define DA7219_HP_L_GAIN_STATUS     0xE
 30#define DA7219_HP_R_GAIN_STATUS     0xF
 31#define DA7219_MIC_1_SELECT       0x10
 32#define DA7219_CIF_TIMEOUT_CTRL     0x12
 33#define DA7219_CIF_CTRL         0x13
 34#define DA7219_SR_24_48         0x16
 35#define DA7219_SR            0x17
 36#define DA7219_CIF_I2C_ADDR_CFG     0x1B
 37#define DA7219_PLL_CTRL         0x20
 38#define DA7219_PLL_FRAC_TOP       0x22
 39#define DA7219_PLL_FRAC_BOT       0x23
 40#define DA7219_PLL_INTEGER       0x24
 41#define DA7219_PLL_SRM_STS       0x25
 42#define DA7219_DIG_ROUTING_DAI     0x2A
 43#define DA7219_DAI_CLK_MODE       0x2B
 44#define DA7219_DAI_CTRL         0x2C
 45#define DA7219_DAI_TDM_CTRL       0x2D
 46#define DA7219_DIG_ROUTING_DAC     0x2E
 47#define DA7219_ALC_CTRL1        0x2F
 48#define DA7219_DAI_OFFSET_LOWER     0x30
 49#define DA7219_DAI_OFFSET_UPPER     0x31
 50#define DA7219_REFERENCES        0x32
 51#define DA7219_MIXIN_L_SELECT      0x33
 52#define DA7219_MIXIN_L_GAIN       0x34
 53#define DA7219_ADC_L_GAIN        0x36
 54#define DA7219_ADC_FILTERS1       0x38
 55#define DA7219_MIC_1_GAIN        0x39
 56#define DA7219_SIDETONE_CTRL      0x3A
 57#define DA7219_SIDETONE_GAIN      0x3B
 58#define DA7219_DROUTING_ST_OUTFILT_1L  0x3C
 59#define DA7219_DROUTING_ST_OUTFILT_1R  0x3D
 60#define DA7219_DAC_FILTERS5       0x40
 61#define DA7219_DAC_FILTERS2       0x41
 62#define DA7219_DAC_FILTERS3       0x42
 63#define DA7219_DAC_FILTERS4       0x43
 64#define DA7219_DAC_FILTERS1       0x44
 65#define DA7219_DAC_L_GAIN        0x45
 66#define DA7219_DAC_R_GAIN        0x46
 67#define DA7219_CP_CTRL         0x47
 68#define DA7219_HP_L_GAIN        0x48
 69#define DA7219_HP_R_GAIN        0x49
 70#define DA7219_MIXOUT_L_SELECT     0x4B
 71#define DA7219_MIXOUT_R_SELECT     0x4C
 72#define DA7219_SYSTEM_MODES_INPUT    0x50
 73#define DA7219_SYSTEM_MODES_OUTPUT   0x51
 74#define DA7219_MICBIAS_CTRL       0x62
 75#define DA7219_MIC_1_CTRL        0x63
 76#define DA7219_MIXIN_L_CTRL       0x65
 77#define DA7219_ADC_L_CTRL        0x67
 78#define DA7219_DAC_L_CTRL        0x69
 79#define DA7219_DAC_R_CTRL        0x6A
 80#define DA7219_HP_L_CTRL        0x6B
 81#define DA7219_HP_R_CTRL        0x6C
 82#define DA7219_MIXOUT_L_CTRL      0x6E
 83#define DA7219_MIXOUT_R_CTRL      0x6F
 84#define DA7219_CHIP_ID1         0x81
 85#define DA7219_CHIP_ID2         0x82
 86#define DA7219_CHIP_REVISION      0x83
 87#define DA7219_IO_CTRL         0x91
 88#define DA7219_GAIN_RAMP_CTRL      0x92
 89#define DA7219_PC_COUNT         0x94
 90#define DA7219_CP_VOL_THRESHOLD1    0x95
 91#define DA7219_CP_DELAY         0x96
 92#define DA7219_DIG_CTRL         0x99
 93#define DA7219_ALC_CTRL2        0x9A
 94#define DA7219_ALC_CTRL3        0x9B
 95#define DA7219_ALC_NOISE        0x9C
 96#define DA7219_ALC_TARGET_MIN      0x9D
 97#define DA7219_ALC_TARGET_MAX      0x9E
 98#define DA7219_ALC_GAIN_LIMITS     0x9F
 99#define DA7219_ALC_ANA_GAIN_LIMITS   0xA0
 100#define DA7219_ALC_ANTICLIP_CTRL    0xA1
 101#define DA7219_ALC_ANTICLIP_LEVEL    0xA2
 102#define DA7219_ALC_OFFSET_AUTO_M_L   0xA3
 103#define DA7219_ALC_OFFSET_AUTO_U_L   0xA4
 104#define DA7219_DAC_NG_SETUP_TIME    0xAF
 105#define DA7219_DAC_NG_OFF_THRESH    0xB0
 106#define DA7219_DAC_NG_ON_THRESH     0xB1
 107#define DA7219_DAC_NG_CTRL       0xB2
 108#define DA7219_TONE_GEN_CFG1      0xB4
 109#define DA7219_TONE_GEN_CFG2      0xB5
 110#define DA7219_TONE_GEN_CYCLES     0xB6
 111#define DA7219_TONE_GEN_FREQ1_L     0xB7
 112#define DA7219_TONE_GEN_FREQ1_U     0xB8
 113#define DA7219_TONE_GEN_FREQ2_L     0xB9
 114#define DA7219_TONE_GEN_FREQ2_U     0xBA
 115#define DA7219_TONE_GEN_ON_PER     0xBB
 116#define DA7219_TONE_GEN_OFF_PER     0xBC
 117#define DA7219_SYSTEM_STATUS      0xE0
 118#define DA7219_SYSTEM_ACTIVE      0xFD
 119
 120
 121/*
 122 * Bit Fields
 123 */
 124
 125#define DA7219_SWITCH_EN_MAX      0x1
 126
 127/* DA7219_MIC_1_GAIN_STATUS = 0x6 */
 128#define DA7219_MIC_1_AMP_GAIN_STATUS_SHIFT   0
 129#define DA7219_MIC_1_AMP_GAIN_STATUS_MASK    (0x7 << 0)
 130#define DA7219_MIC_1_AMP_GAIN_MAX        0x7
 131
 132/* DA7219_MIXIN_L_GAIN_STATUS = 0x8 */
 133#define DA7219_MIXIN_L_AMP_GAIN_STATUS_SHIFT  0
 134#define DA7219_MIXIN_L_AMP_GAIN_STATUS_MASK   (0xF << 0)
 135
 136/* DA7219_ADC_L_GAIN_STATUS = 0xA */
 137#define DA7219_ADC_L_DIGITAL_GAIN_STATUS_SHIFT 0
 138#define DA7219_ADC_L_DIGITAL_GAIN_STATUS_MASK  (0x7F << 0)
 139
 140/* DA7219_DAC_L_GAIN_STATUS = 0xC */
 141#define DA7219_DAC_L_DIGITAL_GAIN_STATUS_SHIFT 0
 142#define DA7219_DAC_L_DIGITAL_GAIN_STATUS_MASK  (0x7F << 0)
 143
 144/* DA7219_DAC_R_GAIN_STATUS = 0xD */
 145#define DA7219_DAC_R_DIGITAL_GAIN_STATUS_SHIFT 0
 146#define DA7219_DAC_R_DIGITAL_GAIN_STATUS_MASK  (0x7F << 0)
 147
 148/* DA7219_HP_L_GAIN_STATUS = 0xE */
 149#define DA7219_HP_L_AMP_GAIN_STATUS_SHIFT    0
 150#define DA7219_HP_L_AMP_GAIN_STATUS_MASK    (0x3F << 0)
 151
 152/* DA7219_HP_R_GAIN_STATUS = 0xF */
 153#define DA7219_HP_R_AMP_GAIN_STATUS_SHIFT    0
 154#define DA7219_HP_R_AMP_GAIN_STATUS_MASK    (0x3F << 0)
 155
 156/* DA7219_MIC_1_SELECT = 0x10 */
 157#define DA7219_MIC_1_AMP_IN_SEL_SHIFT  0
 158#define DA7219_MIC_1_AMP_IN_SEL_MASK  (0x3 << 0)
 159
 160/* DA7219_CIF_TIMEOUT_CTRL = 0x12 */
 161#define DA7219_I2C_TIMEOUT_EN_SHIFT   0
 162#define DA7219_I2C_TIMEOUT_EN_MASK   (0x1 << 0)
 163
 164/* DA7219_CIF_CTRL = 0x13 */
 165#define DA7219_CIF_I2C_WRITE_MODE_SHIFT     0
 166#define DA7219_CIF_I2C_WRITE_MODE_MASK     (0x1 << 0)
 167#define DA7219_CIF_REG_SOFT_RESET_SHIFT     7
 168#define DA7219_CIF_REG_SOFT_RESET_MASK     (0x1 << 7)
 169
 170/* DA7219_SR_24_48 = 0x16 */
 171#define DA7219_SR_24_48_SHIFT  0
 172#define DA7219_SR_24_48_MASK  (0x1 << 0)
 173
 174/* DA7219_SR = 0x17 */
 175#define DA7219_SR_SHIFT     0
 176#define DA7219_SR_MASK     (0xF << 0)
 177#define DA7219_SR_8000     (0x01 << 0)
 178#define DA7219_SR_11025     (0x02 << 0)
 179#define DA7219_SR_12000     (0x03 << 0)
 180#define DA7219_SR_16000     (0x05 << 0)
 181#define DA7219_SR_22050     (0x06 << 0)
 182#define DA7219_SR_24000     (0x07 << 0)
 183#define DA7219_SR_32000     (0x09 << 0)
 184#define DA7219_SR_44100     (0x0A << 0)
 185#define DA7219_SR_48000     (0x0B << 0)
 186#define DA7219_SR_88200     (0x0E << 0)
 187#define DA7219_SR_96000     (0x0F << 0)
 188
 189/* DA7219_CIF_I2C_ADDR_CFG = 0x1B */
 190#define DA7219_CIF_I2C_ADDR_CFG_SHIFT  0
 191#define DA7219_CIF_I2C_ADDR_CFG_MASK  (0x3 << 0)
 192
 193/* DA7219_PLL_CTRL = 0x20 */
 194#define DA7219_PLL_INDIV_SHIFT     2
 195#define DA7219_PLL_INDIV_MASK      (0x7 << 2)
 196#define DA7219_PLL_INDIV_2_TO_4_5_MHZ  (0x0 << 2)
 197#define DA7219_PLL_INDIV_4_5_TO_9_MHZ  (0x1 << 2)
 198#define DA7219_PLL_INDIV_9_TO_18_MHZ  (0x2 << 2)
 199#define DA7219_PLL_INDIV_18_TO_36_MHZ  (0x3 << 2)
 200#define DA7219_PLL_INDIV_36_TO_54_MHZ  (0x4 << 2)
 201#define DA7219_PLL_MCLK_SQR_EN_SHIFT  5
 202#define DA7219_PLL_MCLK_SQR_EN_MASK   (0x1 << 5)
 203#define DA7219_PLL_MODE_SHIFT      6
 204#define DA7219_PLL_MODE_MASK      (0x3 << 6)
 205#define DA7219_PLL_MODE_BYPASS     (0x0 << 6)
 206#define DA7219_PLL_MODE_NORMAL     (0x1 << 6)
 207#define DA7219_PLL_MODE_SRM       (0x2 << 6)
 208
 209/* DA7219_PLL_FRAC_TOP = 0x22 */
 210#define DA7219_PLL_FBDIV_FRAC_TOP_SHIFT 0
 211#define DA7219_PLL_FBDIV_FRAC_TOP_MASK (0x1F << 0)
 212
 213/* DA7219_PLL_FRAC_BOT = 0x23 */
 214#define DA7219_PLL_FBDIV_FRAC_BOT_SHIFT 0
 215#define DA7219_PLL_FBDIV_FRAC_BOT_MASK (0xFF << 0)
 216
 217/* DA7219_PLL_INTEGER = 0x24 */
 218#define DA7219_PLL_FBDIV_INTEGER_SHIFT 0
 219#define DA7219_PLL_FBDIV_INTEGER_MASK  (0x7F << 0)
 220
 221/* DA7219_PLL_SRM_STS = 0x25 */
 222#define DA7219_PLL_SRM_STATE_SHIFT   0
 223#define DA7219_PLL_SRM_STATE_MASK    (0xF << 0)
 224#define DA7219_PLL_SRM_STATUS_SHIFT   4
 225#define DA7219_PLL_SRM_STATUS_MASK   (0xF << 4)
 226#define DA7219_PLL_SRM_STS_MCLK     (0x1 << 4)
 227#define DA7219_PLL_SRM_STS_SRM_LOCK   (0x1 << 7)
 228
 229/* DA7219_DIG_ROUTING_DAI = 0x2A */
 230#define DA7219_DAI_L_SRC_SHIFT 0
 231#define DA7219_DAI_L_SRC_MASK  (0x3 << 0)
 232#define DA7219_DAI_R_SRC_SHIFT 4
 233#define DA7219_DAI_R_SRC_MASK  (0x3 << 4)
 234#define DA7219_OUT_SRC_MAX   4
 235
 236/* DA7219_DAI_CLK_MODE = 0x2B */
 237#define DA7219_DAI_BCLKS_PER_WCLK_SHIFT 0
 238#define DA7219_DAI_BCLKS_PER_WCLK_MASK (0x3 << 0)
 239#define DA7219_DAI_BCLKS_PER_WCLK_32  (0x0 << 0)
 240#define DA7219_DAI_BCLKS_PER_WCLK_64  (0x1 << 0)
 241#define DA7219_DAI_BCLKS_PER_WCLK_128  (0x2 << 0)
 242#define DA7219_DAI_BCLKS_PER_WCLK_256  (0x3 << 0)
 243#define DA7219_DAI_CLK_POL_SHIFT    2
 244#define DA7219_DAI_CLK_POL_MASK     (0x1 << 2)
 245#define DA7219_DAI_CLK_POL_INV     (0x1 << 2)
 246#define DA7219_DAI_WCLK_POL_SHIFT    3
 247#define DA7219_DAI_WCLK_POL_MASK    (0x1 << 3)
 248#define DA7219_DAI_WCLK_POL_INV     (0x1 << 3)
 249#define DA7219_DAI_WCLK_TRI_STATE_SHIFT 4
 250#define DA7219_DAI_WCLK_TRI_STATE_MASK (0x1 << 4)
 251#define DA7219_DAI_CLK_EN_SHIFT     7
 252#define DA7219_DAI_CLK_EN_MASK     (0x1 << 7)
 253
 254/* DA7219_DAI_CTRL = 0x2C */
 255#define DA7219_DAI_FORMAT_SHIFT     0
 256#define DA7219_DAI_FORMAT_MASK     (0x3 << 0)
 257#define DA7219_DAI_FORMAT_I2S      (0x0 << 0)
 258#define DA7219_DAI_FORMAT_LEFT_J    (0x1 << 0)
 259#define DA7219_DAI_FORMAT_RIGHT_J    (0x2 << 0)
 260#define DA7219_DAI_FORMAT_DSP      (0x3 << 0)
 261#define DA7219_DAI_WORD_LENGTH_SHIFT  2
 262#define DA7219_DAI_WORD_LENGTH_MASK   (0x3 << 2)
 263#define DA7219_DAI_WORD_LENGTH_S16_LE  (0x0 << 2)
 264#define DA7219_DAI_WORD_LENGTH_S20_LE  (0x1 << 2)
 265#define DA7219_DAI_WORD_LENGTH_S24_LE  (0x2 << 2)
 266#define DA7219_DAI_WORD_LENGTH_S32_LE  (0x3 << 2)
 267#define DA7219_DAI_CH_NUM_SHIFT     4
 268#define DA7219_DAI_CH_NUM_MASK     (0x3 << 4)
 269#define DA7219_DAI_CH_NUM_MAX      2
 270#define DA7219_DAI_EN_SHIFT       7
 271#define DA7219_DAI_EN_MASK       (0x1 << 7)
 272
 273/* DA7219_DAI_TDM_CTRL = 0x2D */
 274#define DA7219_DAI_TDM_CH_EN_SHIFT   0
 275#define DA7219_DAI_TDM_CH_EN_MASK    (0x3 << 0)
 276#define DA7219_DAI_OE_SHIFT       6
 277#define DA7219_DAI_OE_MASK       (0x1 << 6)
 278#define DA7219_DAI_TDM_MODE_EN_SHIFT  7
 279#define DA7219_DAI_TDM_MODE_EN_MASK   (0x1 << 7)
 280#define DA7219_DAI_TDM_MAX_SLOTS    2
 281
 282/* DA7219_DIG_ROUTING_DAC = 0x2E */
 283#define DA7219_DAC_L_SRC_SHIFT     0
 284#define DA7219_DAC_L_SRC_MASK      (0x3 << 0)
 285#define DA7219_DAC_L_SRC_TONEGEN    (0x1 << 0)
 286#define DA7219_DAC_L_MONO_SHIFT     3
 287#define DA7219_DAC_L_MONO_MASK     (0x1 << 3)
 288#define DA7219_DAC_R_SRC_SHIFT     4
 289#define DA7219_DAC_R_SRC_MASK      (0x3 << 4)
 290#define DA7219_DAC_R_SRC_TONEGEN    (0x1 << 4)
 291#define DA7219_DAC_R_MONO_SHIFT     7
 292#define DA7219_DAC_R_MONO_MASK     (0x1 << 7)
 293
 294/* DA7219_ALC_CTRL1 = 0x2F */
 295#define DA7219_ALC_OFFSET_EN_SHIFT   0
 296#define DA7219_ALC_OFFSET_EN_MASK    (0x1 << 0)
 297#define DA7219_ALC_SYNC_MODE_SHIFT   1
 298#define DA7219_ALC_SYNC_MODE_MASK    (0x1 << 1)
 299#define DA7219_ALC_EN_SHIFT       3
 300#define DA7219_ALC_EN_MASK       (0x1 << 3)
 301#define DA7219_ALC_AUTO_CALIB_EN_SHIFT 4
 302#define DA7219_ALC_AUTO_CALIB_EN_MASK  (0x1 << 4)
 303#define DA7219_ALC_CALIB_OVERFLOW_SHIFT 5
 304#define DA7219_ALC_CALIB_OVERFLOW_MASK (0x1 << 5)
 305
 306/* DA7219_DAI_OFFSET_LOWER = 0x30 */
 307#define DA7219_DAI_OFFSET_LOWER_SHIFT  0
 308#define DA7219_DAI_OFFSET_LOWER_MASK  (0xFF << 0)
 309
 310/* DA7219_DAI_OFFSET_UPPER = 0x31 */
 311#define DA7219_DAI_OFFSET_UPPER_SHIFT  0
 312#define DA7219_DAI_OFFSET_UPPER_MASK  (0x7 << 0)
 313#define DA7219_DAI_OFFSET_MAX      0x2FF
 314
 315/* DA7219_REFERENCES = 0x32 */
 316#define DA7219_BIAS_EN_SHIFT      3
 317#define DA7219_BIAS_EN_MASK       (0x1 << 3)
 318#define DA7219_VMID_FAST_CHARGE_SHIFT  4
 319#define DA7219_VMID_FAST_CHARGE_MASK  (0x1 << 4)
 320
 321/* DA7219_MIXIN_L_SELECT = 0x33 */
 322#define DA7219_MIXIN_L_MIX_SELECT_SHIFT 0
 323#define DA7219_MIXIN_L_MIX_SELECT_MASK (0x1 << 0)
 324
 325/* DA7219_MIXIN_L_GAIN = 0x34 */
 326#define DA7219_MIXIN_L_AMP_GAIN_SHIFT  0
 327#define DA7219_MIXIN_L_AMP_GAIN_MASK  (0xF << 0)
 328#define DA7219_MIXIN_L_AMP_GAIN_MAX   0xF
 329
 330/* DA7219_ADC_L_GAIN = 0x36 */
 331#define DA7219_ADC_L_DIGITAL_GAIN_SHIFT 0
 332#define DA7219_ADC_L_DIGITAL_GAIN_MASK (0x7F << 0)
 333#define DA7219_ADC_L_DIGITAL_GAIN_MAX  0x7F
 334
 335/* DA7219_ADC_FILTERS1 = 0x38 */
 336#define DA7219_ADC_VOICE_HPF_CORNER_SHIFT    0
 337#define DA7219_ADC_VOICE_HPF_CORNER_MASK    (0x7 << 0)
 338#define DA7219_VOICE_HPF_CORNER_MAX       8
 339#define DA7219_ADC_VOICE_EN_SHIFT        3
 340#define DA7219_ADC_VOICE_EN_MASK        (0x1 << 3)
 341#define DA7219_ADC_AUDIO_HPF_CORNER_SHIFT    4
 342#define DA7219_ADC_AUDIO_HPF_CORNER_MASK    (0x3 << 4)
 343#define DA7219_AUDIO_HPF_CORNER_MAX       4
 344#define DA7219_ADC_HPF_EN_SHIFT         7
 345#define DA7219_ADC_HPF_EN_MASK         (0x1 << 7)
 346#define DA7219_HPF_MODE_SHIFT          0
 347#define DA7219_HPF_DISABLED           ((0x0 << 3) | (0x0 << 7))
 348#define DA7219_HPF_AUDIO_EN           ((0x0 << 3) | (0x1 << 7))
 349#define DA7219_HPF_VOICE_EN           ((0x1 << 3) | (0x1 << 7))
 350#define DA7219_HPF_MODE_MASK          ((0x1 << 3) | (0x1 << 7))
 351#define DA7219_HPF_MODE_MAX           3
 352
 353/* DA7219_MIC_1_GAIN = 0x39 */
 354#define DA7219_MIC_1_AMP_GAIN_SHIFT   0
 355#define DA7219_MIC_1_AMP_GAIN_MASK   (0x7 << 0)
 356
 357/* DA7219_SIDETONE_CTRL = 0x3A */
 358#define DA7219_SIDETONE_MUTE_EN_SHIFT  6
 359#define DA7219_SIDETONE_MUTE_EN_MASK  (0x1 << 6)
 360#define DA7219_SIDETONE_EN_SHIFT    7
 361#define DA7219_SIDETONE_EN_MASK     (0x1 << 7)
 362
 363/* DA7219_SIDETONE_GAIN = 0x3B */
 364#define DA7219_SIDETONE_GAIN_SHIFT   0
 365#define DA7219_SIDETONE_GAIN_MASK    (0xF << 0)
 366#define DA7219_SIDETONE_GAIN_MAX    0xE
 367
 368/* DA7219_DROUTING_ST_OUTFILT_1L = 0x3C */
 369#define DA7219_OUTFILT_ST_1L_SRC_SHIFT     0
 370#define DA7219_OUTFILT_ST_1L_SRC_MASK      (0x7 << 0)
 371#define DA7219_DMIX_ST_SRC_OUTFILT1L_SHIFT   0
 372#define DA7219_DMIX_ST_SRC_OUTFILT1R_SHIFT   1
 373#define DA7219_DMIX_ST_SRC_SIDETONE_SHIFT    2
 374#define DA7219_DMIX_ST_SRC_OUTFILT1L      (0x1 << 0)
 375#define DA7219_DMIX_ST_SRC_OUTFILT1R      (0x1 << 1)
 376
 377/* DA7219_DROUTING_ST_OUTFILT_1R = 0x3D */
 378#define DA7219_OUTFILT_ST_1R_SRC_SHIFT 0
 379#define DA7219_OUTFILT_ST_1R_SRC_MASK  (0x7 << 0)
 380
 381/* DA7219_DAC_FILTERS5 = 0x40 */
 382#define DA7219_DAC_SOFTMUTE_RATE_SHIFT 4
 383#define DA7219_DAC_SOFTMUTE_RATE_MASK  (0x7 << 4)
 384#define DA7219_DAC_SOFTMUTE_RATE_MAX  7
 385#define DA7219_DAC_SOFTMUTE_EN_SHIFT  7
 386#define DA7219_DAC_SOFTMUTE_EN_MASK   (0x1 << 7)
 387
 388/* DA7219_DAC_FILTERS2 = 0x41 */
 389#define DA7219_DAC_EQ_BAND1_SHIFT    0
 390#define DA7219_DAC_EQ_BAND1_MASK    (0xF << 0)
 391#define DA7219_DAC_EQ_BAND2_SHIFT    4
 392#define DA7219_DAC_EQ_BAND2_MASK    (0xF << 4)
 393#define DA7219_DAC_EQ_BAND_MAX     0xF
 394
 395/* DA7219_DAC_FILTERS3 = 0x42 */
 396#define DA7219_DAC_EQ_BAND3_SHIFT    0
 397#define DA7219_DAC_EQ_BAND3_MASK    (0xF << 0)
 398#define DA7219_DAC_EQ_BAND4_SHIFT    4
 399#define DA7219_DAC_EQ_BAND4_MASK    (0xF << 4)
 400
 401/* DA7219_DAC_FILTERS4 = 0x43 */
 402#define DA7219_DAC_EQ_BAND5_SHIFT    0
 403#define DA7219_DAC_EQ_BAND5_MASK    (0xF << 0)
 404#define DA7219_DAC_EQ_EN_SHIFT     7
 405#define DA7219_DAC_EQ_EN_MASK      (0x1 << 7)
 406
 407/* DA7219_DAC_FILTERS1 = 0x44 */
 408#define DA7219_DAC_VOICE_HPF_CORNER_SHIFT    0
 409#define DA7219_DAC_VOICE_HPF_CORNER_MASK    (0x7 << 0)
 410#define DA7219_DAC_VOICE_EN_SHIFT        3
 411#define DA7219_DAC_VOICE_EN_MASK        (0x1 << 3)
 412#define DA7219_DAC_AUDIO_HPF_CORNER_SHIFT    4
 413#define DA7219_DAC_AUDIO_HPF_CORNER_MASK    (0x3 << 4)
 414#define DA7219_DAC_HPF_EN_SHIFT         7
 415#define DA7219_DAC_HPF_EN_MASK         (0x1 << 7)
 416
 417/* DA7219_DAC_L_GAIN = 0x45 */
 418#define DA7219_DAC_L_DIGITAL_GAIN_SHIFT 0
 419#define DA7219_DAC_L_DIGITAL_GAIN_MASK (0x7F << 0)
 420#define DA7219_DAC_DIGITAL_GAIN_MAX   0x7F
 421#define DA7219_DAC_DIGITAL_GAIN_0DB   (0x6F << 0)
 422
 423/* DA7219_DAC_R_GAIN = 0x46 */
 424#define DA7219_DAC_R_DIGITAL_GAIN_SHIFT 0
 425#define DA7219_DAC_R_DIGITAL_GAIN_MASK (0x7F << 0)
 426
 427/* DA7219_CP_CTRL = 0x47 */
 428#define DA7219_CP_MCHANGE_SHIFT     4
 429#define DA7219_CP_MCHANGE_MASK     (0x3 << 4)
 430#define DA7219_CP_MCHANGE_REL_MASK   0x3
 431#define DA7219_CP_MCHANGE_MAX      3
 432#define DA7219_CP_MCHANGE_LARGEST_VOL  0x1
 433#define DA7219_CP_MCHANGE_DAC_VOL    0x2
 434#define DA7219_CP_MCHANGE_SIG_MAG    0x3
 435#define DA7219_CP_EN_SHIFT       7
 436#define DA7219_CP_EN_MASK        (0x1 << 7)
 437
 438/* DA7219_HP_L_GAIN = 0x48 */
 439#define DA7219_HP_L_AMP_GAIN_SHIFT   0
 440#define DA7219_HP_L_AMP_GAIN_MASK    (0x3F << 0)
 441#define DA7219_HP_AMP_GAIN_MAX     0x3F
 442#define DA7219_HP_AMP_GAIN_0DB     (0x39 << 0)
 443
 444/* DA7219_HP_R_GAIN = 0x49 */
 445#define DA7219_HP_R_AMP_GAIN_SHIFT   0
 446#define DA7219_HP_R_AMP_GAIN_MASK    (0x3F << 0)
 447
 448/* DA7219_MIXOUT_L_SELECT = 0x4B */
 449#define DA7219_MIXOUT_L_MIX_SELECT_SHIFT    0
 450#define DA7219_MIXOUT_L_MIX_SELECT_MASK     (0x1 << 0)
 451
 452/* DA7219_MIXOUT_R_SELECT = 0x4C */
 453#define DA7219_MIXOUT_R_MIX_SELECT_SHIFT    0
 454#define DA7219_MIXOUT_R_MIX_SELECT_MASK     (0x1 << 0)
 455
 456/* DA7219_SYSTEM_MODES_INPUT = 0x50 */
 457#define DA7219_MODE_SUBMIT_SHIFT    0
 458#define DA7219_MODE_SUBMIT_MASK     (0x1 << 0)
 459#define DA7219_ADC_MODE_SHIFT      1
 460#define DA7219_ADC_MODE_MASK      (0x7F << 1)
 461
 462/* DA7219_SYSTEM_MODES_OUTPUT = 0x51 */
 463#define DA7219_MODE_SUBMIT_SHIFT    0
 464#define DA7219_MODE_SUBMIT_MASK     (0x1 << 0)
 465#define DA7219_DAC_MODE_SHIFT      1
 466#define DA7219_DAC_MODE_MASK      (0x7F << 1)
 467
 468/* DA7219_MICBIAS_CTRL = 0x62 */
 469#define DA7219_MICBIAS1_LEVEL_SHIFT   0
 470#define DA7219_MICBIAS1_LEVEL_MASK   (0x7 << 0)
 471#define DA7219_MICBIAS1_EN_SHIFT    3
 472#define DA7219_MICBIAS1_EN_MASK     (0x1 << 3)
 473
 474/* DA7219_MIC_1_CTRL = 0x63 */
 475#define DA7219_MIC_1_AMP_RAMP_EN_SHIFT 5
 476#define DA7219_MIC_1_AMP_RAMP_EN_MASK  (0x1 << 5)
 477#define DA7219_MIC_1_AMP_MUTE_EN_SHIFT 6
 478#define DA7219_MIC_1_AMP_MUTE_EN_MASK  (0x1 << 6)
 479#define DA7219_MIC_1_AMP_EN_SHIFT    7
 480#define DA7219_MIC_1_AMP_EN_MASK    (0x1 << 7)
 481
 482/* DA7219_MIXIN_L_CTRL = 0x65 */
 483#define DA7219_MIXIN_L_MIX_EN_SHIFT       3
 484#define DA7219_MIXIN_L_MIX_EN_MASK       (0x1 << 3)
 485#define DA7219_MIXIN_L_AMP_ZC_EN_SHIFT     4
 486#define DA7219_MIXIN_L_AMP_ZC_EN_MASK      (0x1 << 4)
 487#define DA7219_MIXIN_L_AMP_RAMP_EN_SHIFT    5
 488#define DA7219_MIXIN_L_AMP_RAMP_EN_MASK     (0x1 << 5)
 489#define DA7219_MIXIN_L_AMP_MUTE_EN_SHIFT    6
 490#define DA7219_MIXIN_L_AMP_MUTE_EN_MASK     (0x1 << 6)
 491#define DA7219_MIXIN_L_AMP_EN_SHIFT       7
 492#define DA7219_MIXIN_L_AMP_EN_MASK       (0x1 << 7)
 493
 494/* DA7219_ADC_L_CTRL = 0x67 */
 495#define DA7219_ADC_L_BIAS_SHIFT     0
 496#define DA7219_ADC_L_BIAS_MASK     (0x3 << 0)
 497#define DA7219_ADC_L_RAMP_EN_SHIFT   5
 498#define DA7219_ADC_L_RAMP_EN_MASK    (0x1 << 5)
 499#define DA7219_ADC_L_MUTE_EN_SHIFT   6
 500#define DA7219_ADC_L_MUTE_EN_MASK    (0x1 << 6)
 501#define DA7219_ADC_L_EN_SHIFT      7
 502#define DA7219_ADC_L_EN_MASK      (0x1 << 7)
 503
 504/* DA7219_DAC_L_CTRL = 0x69 */
 505#define DA7219_DAC_L_RAMP_EN_SHIFT   5
 506#define DA7219_DAC_L_RAMP_EN_MASK    (0x1 << 5)
 507#define DA7219_DAC_L_MUTE_EN_SHIFT   6
 508#define DA7219_DAC_L_MUTE_EN_MASK    (0x1 << 6)
 509#define DA7219_DAC_L_EN_SHIFT      7
 510#define DA7219_DAC_L_EN_MASK      (0x1 << 7)
 511
 512/* DA7219_DAC_R_CTRL = 0x6A */
 513#define DA7219_DAC_R_RAMP_EN_SHIFT   5
 514#define DA7219_DAC_R_RAMP_EN_MASK    (0x1 << 5)
 515#define DA7219_DAC_R_MUTE_EN_SHIFT   6
 516#define DA7219_DAC_R_MUTE_EN_MASK    (0x1 << 6)
 517#define DA7219_DAC_R_EN_SHIFT      7
 518#define DA7219_DAC_R_EN_MASK      (0x1 << 7)
 519
 520/* DA7219_HP_L_CTRL = 0x6B */
 521#define DA7219_HP_L_AMP_MIN_GAIN_EN_SHIFT    2
 522#define DA7219_HP_L_AMP_MIN_GAIN_EN_MASK    (0x1 << 2)
 523#define DA7219_HP_L_AMP_OE_SHIFT        3
 524#define DA7219_HP_L_AMP_OE_MASK         (0x1 << 3)
 525#define DA7219_HP_L_AMP_ZC_EN_SHIFT       4
 526#define DA7219_HP_L_AMP_ZC_EN_MASK       (0x1 << 4)
 527#define DA7219_HP_L_AMP_RAMP_EN_SHIFT      5
 528#define DA7219_HP_L_AMP_RAMP_EN_MASK      (0x1 << 5)
 529#define DA7219_HP_L_AMP_MUTE_EN_SHIFT      6
 530#define DA7219_HP_L_AMP_MUTE_EN_MASK      (0x1 << 6)
 531#define DA7219_HP_L_AMP_EN_SHIFT        7
 532#define DA7219_HP_L_AMP_EN_MASK         (0x1 << 7)
 533
 534/* DA7219_HP_R_CTRL = 0x6C */
 535#define DA7219_HP_R_AMP_MIN_GAIN_EN_SHIFT    2
 536#define DA7219_HP_R_AMP_MIN_GAIN_EN_MASK    (0x1 << 2)
 537#define DA7219_HP_R_AMP_OE_SHIFT        3
 538#define DA7219_HP_R_AMP_OE_MASK         (0x1 << 3)
 539#define DA7219_HP_R_AMP_ZC_EN_SHIFT       4
 540#define DA7219_HP_R_AMP_ZC_EN_MASK       (0x1 << 4)
 541#define DA7219_HP_R_AMP_RAMP_EN_SHIFT      5
 542#define DA7219_HP_R_AMP_RAMP_EN_MASK      (0x1 << 5)
 543#define DA7219_HP_R_AMP_MUTE_EN_SHIFT      6
 544#define DA7219_HP_R_AMP_MUTE_EN_MASK      (0x1 << 6)
 545#define DA7219_HP_R_AMP_EN_SHIFT        7
 546#define DA7219_HP_R_AMP_EN_MASK         (0x1 << 7)
 547
 548/* DA7219_MIXOUT_L_CTRL = 0x6E */
 549#define DA7219_MIXOUT_L_AMP_EN_SHIFT  7
 550#define DA7219_MIXOUT_L_AMP_EN_MASK   (0x1 << 7)
 551
 552/* DA7219_MIXOUT_R_CTRL = 0x6F */
 553#define DA7219_MIXOUT_R_AMP_EN_SHIFT  7
 554#define DA7219_MIXOUT_R_AMP_EN_MASK   (0x1 << 7)
 555
 556/* DA7219_CHIP_ID1 = 0x81 */
 557#define DA7219_CHIP_ID1_SHIFT  0
 558#define DA7219_CHIP_ID1_MASK  (0xFF << 0)
 559
 560/* DA7219_CHIP_ID2 = 0x82 */
 561#define DA7219_CHIP_ID2_SHIFT  0
 562#define DA7219_CHIP_ID2_MASK  (0xFF << 0)
 563
 564/* DA7219_CHIP_REVISION = 0x83 */
 565#define DA7219_CHIP_MINOR_SHIFT 0
 566#define DA7219_CHIP_MINOR_MASK (0xF << 0)
 567#define DA7219_CHIP_MAJOR_SHIFT 4
 568#define DA7219_CHIP_MAJOR_MASK (0xF << 4)
 569
 570/* DA7219_IO_CTRL = 0x91 */
 571#define DA7219_IO_VOLTAGE_LEVEL_SHIFT      0
 572#define DA7219_IO_VOLTAGE_LEVEL_MASK      (0x1 << 0)
 573#define DA7219_IO_VOLTAGE_LEVEL_2_5V_3_6V    0
 574#define DA7219_IO_VOLTAGE_LEVEL_1_2V_2_8V    1
 575
 576/* DA7219_GAIN_RAMP_CTRL = 0x92 */
 577#define DA7219_GAIN_RAMP_RATE_SHIFT   0
 578#define DA7219_GAIN_RAMP_RATE_MASK   (0x3 << 0)
 579#define DA7219_GAIN_RAMP_RATE_X8    (0x0 << 0)
 580#define DA7219_GAIN_RAMP_RATE_NOMINAL  (0x1 << 0)
 581#define DA7219_GAIN_RAMP_RATE_MAX    4
 582
 583/* DA7219_PC_COUNT = 0x94 */
 584#define DA7219_PC_FREERUN_SHIFT     0
 585#define DA7219_PC_FREERUN_MASK     (0x1 << 0)
 586#define DA7219_PC_RESYNC_AUTO_SHIFT   1
 587#define DA7219_PC_RESYNC_AUTO_MASK   (0x1 << 1)
 588
 589/* DA7219_CP_VOL_THRESHOLD1 = 0x95 */
 590#define DA7219_CP_THRESH_VDD2_SHIFT   0
 591#define DA7219_CP_THRESH_VDD2_MASK   (0x3F << 0)
 592#define DA7219_CP_THRESH_VDD2_MAX    0x3F
 593
 594/* DA7219_DIG_CTRL = 0x99 */
 595#define DA7219_DAC_L_INV_SHIFT 3
 596#define DA7219_DAC_L_INV_MASK  (0x1 << 3)
 597#define DA7219_DAC_R_INV_SHIFT 7
 598#define DA7219_DAC_R_INV_MASK  (0x1 << 7)
 599
 600/* DA7219_ALC_CTRL2 = 0x9A */
 601#define DA7219_ALC_ATTACK_SHIFT     0
 602#define DA7219_ALC_ATTACK_MASK     (0xF << 0)
 603#define DA7219_ALC_ATTACK_MAX      13
 604#define DA7219_ALC_RELEASE_SHIFT    4
 605#define DA7219_ALC_RELEASE_MASK     (0xF << 4)
 606#define DA7219_ALC_RELEASE_MAX     11
 607
 608/* DA7219_ALC_CTRL3 = 0x9B */
 609#define DA7219_ALC_HOLD_SHIFT      0
 610#define DA7219_ALC_HOLD_MASK      (0xF << 0)
 611#define DA7219_ALC_HOLD_MAX       16
 612#define DA7219_ALC_INTEG_ATTACK_SHIFT  4
 613#define DA7219_ALC_INTEG_ATTACK_MASK  (0x3 << 4)
 614#define DA7219_ALC_INTEG_RELEASE_SHIFT 6
 615#define DA7219_ALC_INTEG_RELEASE_MASK  (0x3 << 6)
 616#define DA7219_ALC_INTEG_MAX      4
 617
 618/* DA7219_ALC_NOISE = 0x9C */
 619#define DA7219_ALC_NOISE_SHIFT     0
 620#define DA7219_ALC_NOISE_MASK      (0x3F << 0)
 621#define DA7219_ALC_THRESHOLD_MAX    0x3F
 622
 623/* DA7219_ALC_TARGET_MIN = 0x9D */
 624#define DA7219_ALC_THRESHOLD_MIN_SHIFT 0
 625#define DA7219_ALC_THRESHOLD_MIN_MASK  (0x3F << 0)
 626
 627/* DA7219_ALC_TARGET_MAX = 0x9E */
 628#define DA7219_ALC_THRESHOLD_MAX_SHIFT 0
 629#define DA7219_ALC_THRESHOLD_MAX_MASK  (0x3F << 0)
 630
 631/* DA7219_ALC_GAIN_LIMITS = 0x9F */
 632#define DA7219_ALC_ATTEN_MAX_SHIFT   0
 633#define DA7219_ALC_ATTEN_MAX_MASK    (0xF << 0)
 634#define DA7219_ALC_GAIN_MAX_SHIFT    4
 635#define DA7219_ALC_GAIN_MAX_MASK    (0xF << 4)
 636#define DA7219_ALC_ATTEN_GAIN_MAX    0xF
 637
 638/* DA7219_ALC_ANA_GAIN_LIMITS = 0xA0 */
 639#define DA7219_ALC_ANA_GAIN_MIN_SHIFT  0
 640#define DA7219_ALC_ANA_GAIN_MIN_MASK  (0x7 << 0)
 641#define DA7219_ALC_ANA_GAIN_MIN     0x1
 642#define DA7219_ALC_ANA_GAIN_MAX_SHIFT  4
 643#define DA7219_ALC_ANA_GAIN_MAX_MASK  (0x7 << 4)
 644#define DA7219_ALC_ANA_GAIN_MAX     0x7
 645
 646/* DA7219_ALC_ANTICLIP_CTRL = 0xA1 */
 647#define DA7219_ALC_ANTICLIP_STEP_SHIFT 0
 648#define DA7219_ALC_ANTICLIP_STEP_MASK  (0x3 << 0)
 649#define DA7219_ALC_ANTICLIP_STEP_MAX  4
 650#define DA7219_ALC_ANTIPCLIP_EN_SHIFT  7
 651#define DA7219_ALC_ANTIPCLIP_EN_MASK  (0x1 << 7)
 652
 653/* DA7219_ALC_ANTICLIP_LEVEL = 0xA2 */
 654#define DA7219_ALC_ANTICLIP_LEVEL_SHIFT 0
 655#define DA7219_ALC_ANTICLIP_LEVEL_MASK (0x7F << 0)
 656
 657/* DA7219_ALC_OFFSET_AUTO_M_L = 0xA3 */
 658#define DA7219_ALC_OFFSET_AUTO_M_L_SHIFT    0
 659#define DA7219_ALC_OFFSET_AUTO_M_L_MASK     (0xFF << 0)
 660
 661/* DA7219_ALC_OFFSET_AUTO_U_L = 0xA4 */
 662#define DA7219_ALC_OFFSET_AUTO_U_L_SHIFT    0
 663#define DA7219_ALC_OFFSET_AUTO_U_L_MASK     (0xF << 0)
 664
 665/* DA7219_DAC_NG_SETUP_TIME = 0xAF */
 666#define DA7219_DAC_NG_SETUP_TIME_SHIFT 0
 667#define DA7219_DAC_NG_SETUP_TIME_MASK  (0x3 << 0)
 668#define DA7219_DAC_NG_SETUP_TIME_MAX  4
 669#define DA7219_DAC_NG_RAMPUP_RATE_SHIFT 2
 670#define DA7219_DAC_NG_RAMPUP_RATE_MASK (0x1 << 2)
 671#define DA7219_DAC_NG_RAMPDN_RATE_SHIFT 3
 672#define DA7219_DAC_NG_RAMPDN_RATE_MASK (0x1 << 3)
 673#define DA7219_DAC_NG_RAMP_RATE_MAX   2
 674
 675/* DA7219_DAC_NG_OFF_THRESH = 0xB0 */
 676#define DA7219_DAC_NG_OFF_THRESHOLD_SHIFT    0
 677#define DA7219_DAC_NG_OFF_THRESHOLD_MASK    (0x7 << 0)
 678#define DA7219_DAC_NG_THRESHOLD_MAX       0x7
 679
 680/* DA7219_DAC_NG_ON_THRESH = 0xB1 */
 681#define DA7219_DAC_NG_ON_THRESHOLD_SHIFT    0
 682#define DA7219_DAC_NG_ON_THRESHOLD_MASK     (0x7 << 0)
 683
 684/* DA7219_DAC_NG_CTRL = 0xB2 */
 685#define DA7219_DAC_NG_EN_SHIFT 7
 686#define DA7219_DAC_NG_EN_MASK  (0x1 << 7)
 687
 688/* DA7219_TONE_GEN_CFG1 = 0xB4 */
 689#define DA7219_DTMF_REG_SHIFT      0
 690#define DA7219_DTMF_REG_MASK      (0xF << 0)
 691#define DA7219_DTMF_REG_MAX       16
 692#define DA7219_DTMF_EN_SHIFT      4
 693#define DA7219_DTMF_EN_MASK       (0x1 << 4)
 694#define DA7219_START_STOPN_SHIFT    7
 695#define DA7219_START_STOPN_MASK     (0x1 << 7)
 696
 697/* DA7219_TONE_GEN_CFG2 = 0xB5 */
 698#define DA7219_SWG_SEL_SHIFT      0
 699#define DA7219_SWG_SEL_MASK       (0x3 << 0)
 700#define DA7219_SWG_SEL_MAX       4
 701#define DA7219_SWG_SEL_SRAMP      (0x3 << 0)
 702#define DA7219_TONE_GEN_GAIN_SHIFT   4
 703#define DA7219_TONE_GEN_GAIN_MASK    (0xF << 4)
 704#define DA7219_TONE_GEN_GAIN_MAX    0xF
 705#define DA7219_TONE_GEN_GAIN_MINUS_9DB (0x3 << 4)
 706#define DA7219_TONE_GEN_GAIN_MINUS_15DB (0x5 << 4)
 707
 708/* DA7219_TONE_GEN_CYCLES = 0xB6 */
 709#define DA7219_BEEP_CYCLES_SHIFT    0
 710#define DA7219_BEEP_CYCLES_MASK     (0x7 << 0)
 711
 712/* DA7219_TONE_GEN_FREQ1_L = 0xB7 */
 713#define DA7219_FREQ1_L_SHIFT  0
 714#define DA7219_FREQ1_L_MASK   (0xFF << 0)
 715#define DA7219_FREQ_MAX     0xFFFF
 716
 717/* DA7219_TONE_GEN_FREQ1_U = 0xB8 */
 718#define DA7219_FREQ1_U_SHIFT  0
 719#define DA7219_FREQ1_U_MASK   (0xFF << 0)
 720
 721/* DA7219_TONE_GEN_FREQ2_L = 0xB9 */
 722#define DA7219_FREQ2_L_SHIFT  0
 723#define DA7219_FREQ2_L_MASK   (0xFF << 0)
 724
 725/* DA7219_TONE_GEN_FREQ2_U = 0xBA */
 726#define DA7219_FREQ2_U_SHIFT  0
 727#define DA7219_FREQ2_U_MASK   (0xFF << 0)
 728
 729/* DA7219_TONE_GEN_ON_PER = 0xBB */
 730#define DA7219_BEEP_ON_PER_SHIFT    0
 731#define DA7219_BEEP_ON_PER_MASK     (0x3F << 0)
 732#define DA7219_BEEP_ON_OFF_MAX     0x3F
 733
 734/* DA7219_TONE_GEN_OFF_PER = 0xBC */
 735#define DA7219_BEEP_OFF_PER_SHIFT    0
 736#define DA7219_BEEP_OFF_PER_MASK    (0x3F << 0)
 737
 738/* DA7219_SYSTEM_STATUS = 0xE0 */
 739#define DA7219_SC1_BUSY_SHIFT  0
 740#define DA7219_SC1_BUSY_MASK  (0x1 << 0)
 741#define DA7219_SC2_BUSY_SHIFT  1
 742#define DA7219_SC2_BUSY_MASK  (0x1 << 1)
 743
 744/* DA7219_SYSTEM_ACTIVE = 0xFD */
 745#define DA7219_SYSTEM_ACTIVE_SHIFT   0
 746#define DA7219_SYSTEM_ACTIVE_MASK    (0x1 << 0)
 747
 748
 749/*
 750 * General defines & data
 751 */
 752
 753/* Register inversion */
 754#define DA7219_NO_INVERT    0
 755#define DA7219_INVERT      1
 756
 757/* Byte related defines */
 758#define DA7219_BYTE_SHIFT    8
 759#define DA7219_BYTE_MASK    0xFF
 760
 761/* PLL Output Frequencies */
 762#define DA7219_PLL_FREQ_OUT_90316    90316800
 763#define DA7219_PLL_FREQ_OUT_98304    98304000
 764
 765/* PLL Frequency Dividers */
 766#define DA7219_PLL_INDIV_2_TO_4_5_MHZ_VAL    1
 767#define DA7219_PLL_INDIV_4_5_TO_9_MHZ_VAL    2
 768#define DA7219_PLL_INDIV_9_TO_18_MHZ_VAL    4
 769#define DA7219_PLL_INDIV_18_TO_36_MHZ_VAL    8
 770#define DA7219_PLL_INDIV_36_TO_54_MHZ_VAL    16
 771
 772/* SRM */
 773#define DA7219_SRM_CHECK_RETRIES    8
 774
 775/* System Controller */
 776#define DA7219_SYS_STAT_CHECK_RETRIES  6
 777#define DA7219_SYS_STAT_CHECK_DELAY   50
 778
 779/* Power up/down Delays */
 780#define DA7219_SETTLING_DELAY      40
 781#define DA7219_MIN_GAIN_DELAY      30
 782#define DA7219_MIC_PGA_BASE_DELAY    100
 783#define DA7219_MIC_PGA_OFFSET_DELAY   40
 784
 785enum da7219_clk_src {
 786    DA7219_CLKSRC_MCLK = 0,
 787    DA7219_CLKSRC_MCLK_SQR,
 788};
 789
 790enum da7219_sys_clk {
 791    DA7219_SYSCLK_MCLK = 0,
 792    DA7219_SYSCLK_PLL,
 793    DA7219_SYSCLK_PLL_SRM,
 794};
 795
 796/* Regulators */
 797enum da7219_supplies {
 798    DA7219_SUPPLY_VDD = 0,
 799    DA7219_SUPPLY_VDDMIC,
 800    DA7219_SUPPLY_VDDIO,
 801    DA7219_NUM_SUPPLIES,
 802};
 803
 804struct da7219_aad_priv;
 805
 806/* Private data */
 807struct da7219_priv {
 808    struct snd_soc_component *component;
 809    struct da7219_aad_priv *aad;
 810    struct da7219_pdata *pdata;
 811
 812    bool wakeup_source;
 813    struct regulator_bulk_data supplies[DA7219_NUM_SUPPLIES];
 814    struct regmap *regmap;
 815    struct mutex ctrl_lock;
 816    struct mutex pll_lock;
 817
 818#ifdef CONFIG_COMMON_CLK
 819    struct clk_hw dai_clks_hw[DA7219_DAI_NUM_CLKS];
 820#endif
 821    struct clk_lookup *dai_clks_lookup[DA7219_DAI_NUM_CLKS];
 822    struct clk *dai_clks[DA7219_DAI_NUM_CLKS];
 823
 824    struct clk *mclk;
 825    unsigned int mclk_rate;
 826    int clk_src;
 827
 828    bool master;
 829    bool tdm_en;
 830    bool alc_en;
 831    bool micbias_on_event;
 832    unsigned int mic_pga_delay;
 833    u8 gain_ramp_ctrl;
 834};
 835
 836int da7219_set_pll(struct snd_soc_component *component, int source, unsigned int fout);
 837
 838#endif /* __DA7219_H */
 839