qemu/pc-bios/qemu.rsrc
<<
>>
Prefs
  1data 'icns' (-16455) {
  2    $"6963 6E73 0000 5DC3 6974 3332 0000 1DB3"      /* icns..]√it32...≥ */
  3    $"0000 0000 FF00 FF00 B000 0F08 1222 3645"      /* ....ˇ.ˇ.∞...."6E */
  4    $"4D56 6063 5A51 473C 2816 0CE8 0019 0416"      /* MV`cZQG<(..Ë.... */
  5    $"3764 94B5 CCDD E7E9 EBEC EDEE ECEB EAE8"      /* 7dîµÃ›ÁÈÎÏÌÓÏÎÍË */
  6    $"E2D4 BEA3 7746 200B E000 0608 2763 A5D0"      /* ‚‘æ£wF .‡...'c•– */
  7    $"E6EE 80F5 8AF6 08F5 F4F0 EAD9 B97C 3B0F"      /* ÊÓÄıäˆ.ıÙÍŸπ|;. */
  8    $"DB00 061C 64AF DAED F0F2 81F1 8BF0 83F1"      /* €...dØ⁄ÌÚÅÒãÉÒ */
  9    $"05EE E3C1 8432 07D5 0007 0635 87CD E8ED"      /* .Ó„¡Ñ2.’...5áÕËÌ */
 10    $"EDEE 97ED 07EE EEED EBDC A551 11D1 0007"      /* ÌÓóÌ.ÓÓÌ΋•Q.—.. */
 11    $"0333 96D9 E6E9 EAE9 9CE8 06E9 E9E8 E1B8"      /* .3ñŸÊÈÍÈúË.ÈÈË·∏ */
 12    $"560E CE00 0628 8CD3 E3E6 E5E4 93E3 80E4"      /* V.Œ..(唄ʉì„ĉ */
 13    $"87E3 06E4 E5E4 DEAE 4A07 CA00 050D 63C8"      /* á„.‰Â‰fiÆJ. ...c» */
 14    $"DFE1 E196 E084 DF86 E004 E1E0 D791 23C8"      /* fl··ñ‡Ñfl܇.·‡◊ë#» */
 15    $"0004 2FA0 D8DC DC84 DA06 D9DA D9D9 DAD9"      /* ../†ÿ‹‹Ñ⁄.Ÿ⁄ŸŸ⁄Ÿ */
 16    $"D987 DA00 D990 DA05 DBDC DBC0 5708 C400"      /* Ÿá⁄.Ÿê⁄.€‹€¿W.ƒ. */
 17    $"1804 54C3 D7D7 D6D6 D7D6 D5D5 D6DF F1DF"      /* ..T√◊◊÷÷◊÷’’÷flÒfl */
 18    $"DADF E5F1 EEDD D5D6 D5D4 81D5 81D6 82D8"      /* ⁄flÂÒÓ›’÷’‘Å’Å÷Çÿ */
 19    $"83D6 80D8 80D6 80D7 04D6 D7D2 8615 C200"      /* É÷ÄÿÄ÷Ä◊.÷◊“Ü.¬. */
 20    $"060E 75CB D4D3 D2D2 80D0 11E0 EAF0 F8FD"      /* ..uÀ‘”““Ä–.‡Í¯˝ */
 21    $"F9F7 FAFB FDFD F7DB CED6 DDD7 D380 D08C"      /* ˘˜˙˚˝˝˜€Œ÷›◊”Ä–å */
 22    $"D286 D104 D2D3 D2A3 29C0 0003 1591 CDCF"      /* “Ü—.“”“£)¿...ëÕœ */
 23    $"80CE 06CC D7DB DEFB FCFD 86FE 0BF5 DBEB"      /* ÄŒ.Ã◊€fi˚¸˝Ü˛.ı€Î */
 24    $"FAF7 F3EB E0D7 D0CD CD86 CE84 CD84 CE03"      /* ˙˜Û·◊–ÕÕÜŒÑÕÑŒ. */
 25    $"CFD0 B739 BE00 0318 96CB CA81 C803 C7DB"      /* œ–∑9æ...ñÀ Å».«€ */
 26    $"FAF9 8AFE 0BFA FCFE FEFD FCFB FAF2 E6D8"      /* ˙˘ä˛.˙¸˛˛˝¸˚˙ÚÊÿ */
 27    $"CD8C C883 CA05 C8C9 CACC BA3F BC00 041B"      /* Õå»É .»… Ã∫?º... */
 28    $"98C7 C5C3 81C4 02C3 C8F1 93FE 09FD FCFA"      /* ò«≈√Ń.√»Òì˛∆˝¸˙ */
 29    $"F3E6 D5CB C3C2 C383 C584 C683 C502 C7B8"      /* ÛÊ’À√¬√É≈Ñ∆É≈.«∏ */
 30    $"42BA 0003 1291 C4C1 84C0 02BC CFFB 96FE"      /* B∫...냡ѿ.ºœ˚ñ˛ */
 31    $"06FC FAF5 E9D5 C2BD 87C0 86BF 02C1 B536"      /* .¸˙ıÈ’¬Ωá¿Üø.¡µ6 */
 32    $"B800 030A 7DC1 BC84 BB03 B9CD D7EE 99FE"      /* ∏..¬}¡ºÑª.πÕ◊Óô˛ */
 33    $"07FC F9EF D4BB BBBE BD82 BC87 BB03 BCC0"      /* .¸˘Ô‘ªªæΩǺáª.º¿ */
 34    $"A825 B600 0304 64BB B981 B880 B704 B5C6"      /* ®%∂...dªπÅ∏Ä∑.µ∆ */
 35    $"F5FA FB9B FE04 FDF9 E6C3 B58F B802 BC97"      /* ı˙˚õ˛.˝˘Ê√µè∏.ºó */
 36    $"15B5 0002 39B2 B582 B480 B201 B5EA A0FE"      /* .µ..9≤µÇ¥Ä≤.µÍ†˛ */
 37    $"04FC F1C9 B1B3 87B2 01B3 B382 B402 B873"      /* .¸Ò…±≥á≤.≥≥Ç¥.∏s */
 38    $"06B3 0002 1899 B385 B002 ADCC FDA2 FE02"      /* .≥...ô≥Ö∞.≠Ã˝¢˛. */
 39    $"F7CB AD8E B002 B1B1 43B2 0002 0671 AE86"      /* ˜À≠é∞.±±C≤...qÆÜ */
 40    $"AC01 ADEC A4FE 02F7 C3A8 81AB 80AA 01AC"      /* ¨.≠ϧ˛.˜√®Å´Ä™.¨ */
 41    $"AB84 AC03 AAAD 9C1C B100 0231 A6A7 80A6"      /* ´Ñ¨.™≠ú.±..1¶ßĶ */
 42    $"82A7 02A4 BEFD 97FE 05DC 9C83 8DAE E085"      /* Çß.§æ˝ó˛.‹úÉçÆ‡Ö */
 43    $"FE06 EEB0 A6A7 A8A6 A685 A800 A781 A602"      /* ˛.Ó∞¶ß®¶¶Ö®.ßŶ. */
 44    $"AD69 04AF 0002 0A7E A681 A281 A302 A2A0"      /* ≠i.Ø..¬~¶Å¢Å£.¢† */
 45    $"E097 FE08 A228 110E 0F14 295A BC83 FE03"      /* ‡ó˛.¢(....)ZºÉ˛. */
 46    $"FDDF A3A1 81A2 80A3 86A2 02A4 A128 AF00"      /* ˝fl£°Å¢Ä£Ü¢.§°(Ø. */
 47    $"013E A286 9E02 9DAE F996 FE02 F228 0181"      /* .>¢Üû.ùÆ˘ñ˛.Ú(.Å */
 48    $"0004 0108 1B72 F582 FE04 FBC3 9A9E 9E82"      /* .....rıDz.˚√öûûÇ */
 49    $"A086 9E03 A0A3 7407 AD00 0209 7C9D 8599"      /* †Üû.†£t.≠..∆|ùÖô */
 50    $"029A 96D4 97FE 01F2 1B85 0002 0B60 F982"      /* .öñ‘ó˛.Ú.Ö...`˘Ç */
 51    $"FE03 EB9E 9898 8899 819A 029B 9C28 AD00"      /* ˛.ÎûòòàôÅö.õú(≠. */
 52    $"012C 9986 9802 93AC F897 FE01 FD72 8600"      /* .,ôÜò.쨯ó˛.˝rÜ. */
 53    $"0109 A882 FE04 FCA6 9497 9780 9885 9781"      /* .∆®Ç˛.¸¶îóóÄòÖóÅ */
 54    $"9801 9D60 AC00 0304 6897 9184 9202 9199"      /* ò.ù`¨...hóëÑí.ëô */
 55    $"E699 FE01 F35B 8600 005D 83FE 01C2 8E8F"      /* Êô˛.Û[Ü..]ɲ.¬éè */
 56    $"9201 8E18 AB00 0317 8B8F 8F83 9003 8F90"      /* í.é.´...ãèèÉê.èê */
 57    $"DBFD 9AFE 02F5 8E1F 8400 0095 83FE 02EE"      /* €˝ö˛.ıé.Ñ..ïɲ.Ó */
 58    $"978D 8590 808E 8090 048E 8E8F 9642 AB00"      /* óçÖêÄéÄê.ééèñB´. */
 59    $"0338 9089 8983 8A02 87AA FC9C FE09 F8E3"      /* .8êââÉä.ᙸú˛∆¯„ */
 60    $"934A 2315 1830 8DF8 84FE 02D9 8F86 828B"      /* ìJ#..0ç¯Ñ˛.ŸèÜÇã */
 61    $"828A 808B 808A 028F 6904 AA00 015D 8C82"      /* ÇäÄãÄä.èi.™..]åÇ */
 62    $"8480 8601 83D3 9EFE 07FD F8F3 EEDF E1F2"      /* ÑÄÜ.É”û˛.˝¯ÛÓfl·Ú */
 63    $"F885 FE04 FCE1 A284 8380 8683 8582 8602"      /* ¯Ö˛.¸·¢ÑÉÄÜÉÖÇÜ. */
 64    $"8781 14A9 0002 0E79 8282 8104 8383 818F"      /* áÅ.©...yÇÇÅ.ÉÉÅè */
 65    $"F498 FE03 FDDE E2F6 83FE 01FD FD88 FE07"      /* Ùò˛.˝fi‚ˆÉ˛.˝˝à˛. */
 66    $"FDF8 D3A3 887E 7F81 8282 8383 0189 2EA9"      /* ˝¯”£à~.ÅÇÇÉÉ.â.© */
 67    $"0002 1E82 7F82 7E03 8080 7BAA 99FE 0BFD"      /* ...Ç.Ç~.ÄÄ{™ô˛.˝ */
 68    $"B46C 5B58 6278 96B7 D4ED FD8A FE08 FCF9"      /* ¥l[Xbxñ∑‘Ì˝ä˛.¸˘ */
 69    $"E5C1 9D84 7A7B 7F83 8003 7F7F 834A A900"      /* ¡ùÑz{.ÉÄ...ÉJ©. */
 70    $"0432 827A 7B7B 8079 037A 7A75 CB9A FE11"      /* .2Çz{{Äy.zzuÀö˛. */
 71    $"FAF5 E8C7 9E72 4B30 2422 2D41 5D7E 9FB6"      /* ˙ıË«ûrK0$"-A]~ü∂ */
 72    $"D2F3 85FE 08FD FBF9 E6C2 967A 7579 817A"      /* “ÛÖ˛.˝˚˘Ê¬ñzuyÅz */
 73    $"047B 797F 5E03 A800 0143 7E80 7781 7602"      /* .{y.^.®..C~ÄwÅv. */
 74    $"757B E99D FE13 FCF9 F6F3 EFD2 A877 4925"      /* u{Èù˛.¸˘ˆÛÔ“®wI% */
 75    $"1109 0B0D 2747 709E C9EB 83FE 07FD FBF7"      /* .∆..'Gpû…Îɲ.˝˚˜ */
 76    $"D8A7 8072 7481 7602 776B 0BA8 0001 4F77"      /* ÿßÄrtÅv.wk.®..Ow */
 77    $"8073 8172 0270 8DFC A2FE 13FC FAF6 F3F1"      /* ÄsÅr.p縢˛.¸˙ˆÛÒ */
 78    $"D5AE 7F51 270D 0609 0C20 3C62 8FBB E181"      /* ’Æ.Q'..∆. <b誷Š*/
 79    $"FE0B FCF9 E9BB 856F 7273 7374 6F0F A800"      /* ˛.¸˘ÈªÖorssto.®. */
 80    $"0156 7281 7080 6F01 69AA A8FE 12FD FAF7"      /* .VrÅpÄo.i™®˛.˝˙˜ */
 81    $"F4F1 D0A0 6937 1809 0508 0B19 3979 C3F1"      /* ÙÒ–†i7.∆....9y√Ò */
 82    $"80FE 08FB EFB2 746D 706F 7017 A700 0206"      /* IJ.˚Ô≤tmpop.ß... */
 83    $"596E 816B 806A 0167 CBAD FE19 FCF9 F6F2"      /* YnÅkÄj.gÀ≠˛.¸˘ˆÚ */
 84    $"E3CC AD7B 4622 0D07 0B21 3F5C 92E1 FEFA"      /* „Ã≠{F"...!?\í·˛˙ */
 85    $"D87D 686B 6D1B A700 0306 586A 6880 6704"      /* ÿ}hkm.ß...XjhÄg. */
 86    $"6666 656E E8B2 FE14 FCFA F7F3 EFD2 AE81"      /* ffenË≤˛.¸˙˜ÛÔ“ÆÅ */
 87    $"5429 0D08 1C81 F8FC E179 646B 1CA7 0003"      /* T)...ů¸·ydk.ß.. */
 88    $"0655 6765 8264 0261 7EFB B7FE 0FFC FAF7"      /* .UgeÇd.a~˚∑˛.¸˙˜ */
 89    $"F4F1 D088 3207 3FDA FDD2 6767 1BA7 0002"      /* ÙÒ–à2.?⁄˝“gg.ß.. */
 90    $"0450 6381 6103 6060 5B9C BDFE 0AFC F8F2"      /* .PcÅa.``[úΩ˛¬¸¯Ú */
 91    $"A527 24B9 FC94 5F18 A800 0148 6082 5E02"      /* •'$π¸î_.®..H`Ç^. */
 92    $"5D58 C4AD FE0D FCE9 CDBA ADA2 A3A7 AFC0"      /* ]Xƒ≠˛.¸ÈÕ∫≠¢£ßØ¿ */
 93    $"D2E6 F4FD 82FE 07FA DD30 31CB D75C 12A8"      /* “ÊÙ˝Ç˛.˙›01À◊\.® */
 94    $"0003 3E5E 5959 8058 0257 62EA ABFE 1CDD"      /* ..>^YYÄX.WbÍ´˛.› */
 95    $"A57D 695C 5958 5757 5857 595F 6873 7E8C"      /* •}i\YXWWXWY_hs~å */
 96    $"98A5 AFAE A07C 5B56 639E 5F0E A800 0330"      /* ò•ØƆ|[Vcû_.®..0 */
 97    $"5955 5580 5402 507C FDA9 FE08 DA8F 5F54"      /* YUUÄT.P|˝©˛.⁄è_T */
 98    $"5354 5455 5580 5681 5581 5480 5507 5454"      /* STTUUÄVÅUÅTÄU.TT */
 99    $"5556 5557 4E07 A800 0122 5680 5203 5151"      /* UVUWN.®.."VÄR.QQ */
 100    $"4C9C A8FE 05E1 955D 5051 5080 5183 5282"      /* Lú®˛.·ï]PQPÄQÉRÇ */
 101    $"5180 5208 5151 5051 5152 5254 3FA9 0000"      /* QÄR.QQPQQRRT?©.. */
 102    $"1581 5003 4F4F 49B4 A6FE 03D4 905D 4D85"      /* .ÅP.OOI¥¶˛.‘ê]MÖ */
 103    $"4F82 5083 4F01 5050 844F 0152 2EA9 0002"      /* OÇPÉO.PPÑO.R.©.. */
 104    $"0A45 4B81 4A01 49CE A3FE 06F2 BB7B 5349"      /* ¬EKÅJ.IŒ£˛.Úª{SI */
 105    $"4A4A 804B 8D4A 824B 814A 014E 1BAA 0001"      /* JJÄKçJÇKÅJ.N.™.. */
 106    $"324A 8047 0246 4EE4 A1FE 06E3 9E65 4944"      /* 2JÄG.FN‰°˛.„ûeID */
 107    $"4647 8248 8547 8348 0147 4783 4880 4701"      /* FGÇHÖGÉH.GGÉHÄG. */
 108    $"440C AA00 011C 4880 4502 4154 F19F FE05"      /* D.™...HÄE.ATÒü˛. */
 109    $"DE8C 5644 4244 8043 8245 8344 8245 8644"      /* fiåVDBDÄCÇEÉDÇEÜD */
 110    $"8145 0147 33AB 0001 0C3F 8041 023F 5EFB"      /* ÅE.G3´...?ÄA.?^˚ */
 111    $"9DFE 02EE 9552 8040 8041 8540 8041 0140"      /* ù˛.ÓïRÄ@ÄAÖ@ÄA.@ */
 112    $"4080 4180 4080 4182 4081 4101 4420 AC00"      /* @ÄAÄ@ÄAÇ@ÅA.D ¨. */
 113    $"052C 403E 3E38 679D FE04 C35D 3C3D 3E82"      /* .,@>>8gù˛.√]<=>Ç */
 114    $"4080 3E80 3F82 4080 3F80 3E8B 3F01 3D0C"      /* @Ä>Ä?Ç@Ä?Ä>ã?.=. */
 115    $"AC00 0513 3D3B 3A34 749C FE02 A743 3880"      /* ¨...=;:4tú˛.ßC8Ä */
 116    $"3A80 3B82 3A80 3982 3B83 3A80 3B87 3A01"      /* :Ä;Ç:Ä9Ç;É:Ä;á:. */
 117    $"3E26 AD00 0504 2E38 3731 789B FE03 9C32"      /* >&≠....871xõ˛.ú2 */
 118    $"3536 8037 8038 8337 0136 3688 3783 3680"      /* 56Ä7Ä8É7.66à7É6Ä */
 119    $"3781 3601 380F AE00 0415 3634 2D77 9AFE"      /* 7Å6.8.Æ...64-wö˛ */
 120    $"02BF 3432 8033 8034 0135 3583 3480 3301"      /* .ø42Ä3Ä4.55É4Ä3. */
 121    $"3434 8335 8B34 0136 25AF 0004 0327 322B"      /* 44É5ã4.6%Ø...'2+ */
 122    $"6F99 FE02 F24B 2C81 3080 3180 329B 3101"      /* oô˛.ÚK,Å0Ä1Ä2õ1. */
 123    $"300D B000 030E 2F28 6099 FE01 9C27 882D"      /* 0.∞.../(`ô˛.ú'à- */
 124    $"802E 882D 822E 872D 0130 1DB2 0003 1B29"      /* Ä.à-Ç.á-.0.≤...) */
 125    $"4AFC 97FE 02F9 4B26 812A 842B 802C 822B"      /* J¸ó˛.˘K&Å*Ñ+Ä,Ç+ */
 126    $"802A 802B 802C 852B 802C 022B 2809 B200"      /* Ä*Ä+Ä,Ö+Ä,.+(∆≤. */
 127    $"0306 2137 E997 FE02 CA28 2681 2784 2880"      /* ..!7Èó˛. (&Å'Ñ(Ä */
 128    $"2997 2800 10B4 0002 0D25 C897 FE02 931D"      /* )ó(..¥...%»ó˛.ì. */
 129    $"2584 248D 2582 2483 2581 2401 2718 B600"      /* %Ñ$ç%Ç$É%Å$.'.∂. */
 130    $"0110 B597 FE01 681B 8521 8422 8023 8B22"      /* ..µó˛.h.Ö!Ñ"Ä#ã" */
 131    $"8023 8022 0223 1C04 B700 00A2 97FE 014A"      /* Ä#Ä".#..∑..¢ó˛.J */
 132    $"1A85 1E84 1F80 2086 1F80 1E82 1F80 2001"      /* .Ö.Ñ.Ä Ü.Ä.Ç.Ä . */
 133    $"1C08 B800 0094 96FE 02FB 3C19 841C 881D"      /* ..∏..îñ˛.˚<.Ñ.à. */
 134    $"801E 861D 801C 811D 011C 09B9 0000 8C96"      /* Ä.Ü.Ä.Å...∆π..åñ */
 135    $"FE02 F434 1688 1994 1A03 191A 190A BA00"      /* ˛.Ù4.à.î.....¬∫. */
 136    $"0085 96FE 02F4 3114 8816 8717 8018 8717"      /* .Öñ˛.Ù1.à.á.Ä.á. */
 137    $"0218 1609 BB00 007C 96FE 02F7 3111 8B14"      /* ...∆ª..|ñ˛.˜1.ã. */
 138    $"8715 8016 8415 0113 07BC 0000 6F97 FE01"      /* á.Ä.Ñ....º..oó˛. */
 139    $"3A0E 9D12 0213 0E04 BD00 004C 97FE 0148"      /* :.ù.....Ω..Ló˛.H */
 140    $"0A8B 0F8F 1000 0BBF 0001 22F8 96FE 0157"      /* ¬ã.è...ø.."¯ñ˛.W */
 141    $"0795 0D83 0E01 0D07 C000 0104 BB96 FE01"      /* .ï.É....¿...ªñ˛. */
 142    $"7504 9A0B 0109 03C2 0000 3A96 FE01 9D03"      /* u.ö..∆.¬..:ñ˛.ù. */
 143    $"9809 0107 04C5 0000 7295 FE01 A500 9706"      /* ò∆...≈..rï˛.•.ó. */
 144    $"0003 C800 0160 F993 FE02 C606 0094 03CC"      /* ..»..`˘ì˛.∆..î.à */
 145    $"0001 47EE 92FE 01EC 15E5 0001 37E9 92FE"      /* ..GÓí˛.Ï.Â..7Èí˛ */
 146    $"0037 E600 0131 E691 FE00 6BE7 0001 32EC"      /* .7Ê..1Êë˛.kÁ..2Ï */
 147    $"90FE 00A6 E800 0139 E68F FE01 E010 E800"      /* ê˛.¶Ë..9Êè˛.‡.Ë. */
 148    $"0141 EC8F FE00 37E9 0001 4BF3 8EFE 007A"      /* .AÏè˛.7È..KÛé˛.z */
 149    $"EA00 0164 F78D FE01 C305 EA00 0181 F98C"      /* Í..d˜ç˛.√.Í..Å˘å */
 150    $"FE01 F423 EA00 0209 9EFB 8CFE 0066 EB00"      /* ˛.Ù#Í..∆û˚å˛.fÎ. */
 151    $"020F B9FD 8BFE 01BA 04EB 0001 1CD5 8BFE"      /* ..π˝ã˛.∫.Î...’ã˛ */
 152    $"01F4 23EC 0001 30E8 8BFE 0067 ED00 014C"      /* .Ù#Ï..0Ëã˛.gÌ..L */
 153    $"F58A FE01 BB04 ED00 016F F989 FE01 F424"      /* ıä˛.ª.Ì..o˘â˛.Ù$ */
 154    $"ED00 0206 A1FC 89FE 0067 EE00 0113 CD89"      /* Ì...°¸â˛.gÓ...Õâ */
 155    $"FE01 BE06 EE00 012E EA88 FE01 F624 EF00"      /* ˛.æ.Ó...Íà˛.ˆ$Ô. */
 156    $"015A F888 FE00 6CEF 0002 038B FB87 FE01"      /* .Z¯à˛.lÔ...ã˚á˛. */
 157    $"C206 EF00 010F BC87 FE01 F828 F000 0125"      /* ¬.Ô...ºá˛.¯(..% */
 158    $"E687 FE00 6DF1 0001 59F9 86FE 01BD 04F0"      /* Êá˛.mÒ..Y˘Ü˛.Ω. */
 159    $"0002 049D FD85 FE01 F320 F100 0117 D786"      /* ...ù˝Ö˛.Û Ò...◊Ü */
 160    $"FE00 5EF2 0001 42F6 85FE 00A9 F300 0182"      /* ˛.^Ú..BˆÖ˛.©Û..Ç */
 161    $"FB84 FE01 E311 F200 010F C585 FE00 35F3"      /* ˚Ñ˛.„.Ú...≈Ö˛.5Û */
 162    $"0001 31F1 84FE 0074 F400 0176 F983 FE01"      /* ..1ÒÑ˛.tÙ..v˘É˛. */
 163    $"B601 F300 010E C383 FE01 E310 F400 0138"      /* ∂.Û...√ɲ.„.Ù..8 */
 164    $"F082 FE01 FB2A F500 0184 FB82 FE00 4FF5"      /* Dz.˚*ı..Ñ˚Dz.Oı */
 165    $"0001 13CD 82FE 007D F600 0145 F481 FE00"      /* ...ÕDz.}ˆ..EÙÅ˛. */
 166    $"A1F6 0002 049A FD80 FE01 BA01 F600 0121"      /* °ˆ...ö˝Ä˛.∫.ˆ..! */
 167    $"E480 FE01 D209 F700 056F FAFE FEE5 11F7"      /* ‰Ä˛.“∆˜..o˙˛˛Â.˜ */
 168    $"0005 0ECA FEFE F41D F800 0447 F5FE FE2C"      /* ... ˛˛Ù.¯..Gı˛˛, */
 169    $"F800 0406 A5FD FE40 F900 0329 E0FE 5BFA"      /* ¯...•˝˛@˘..)‡˛[˙ */
 170    $"0002 3BF7 7EFB 0001 C2A8 FB00 026A CB01"      /* ..;˜~˚..¬®˚..jÀ. */
 171    $"FA00 0223 D210 FA00 0204 9920 FB00 0129"      /* ˙..#“.˙...ô ˚..) */
 172    $"1EFF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF"      /* .ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ */
 173    $"00A8 00FF 00FF 00B0 000F 0812 2236 454D"      /* .®.ˇ.ˇ.∞...."6EM */
 174    $"5660 635A 5147 3C28 160C E800 1904 1637"      /* V`cZQG<(..Ë....7 */
 175    $"6494 B5CC DDE7 E9EB ECED EEEC EBEA E8E2"      /* dîµÃ›ÁÈÎÏÌÓÏÎÍË‚ */
 176    $"D4BE A377 4620 0BE0 0006 0827 63A5 D0E6"      /* ‘æ£wF .‡...'c•–Ê */
 177    $"EE80 F58A F608 F5F4 F0EA D9B9 7C3B 0FDB"      /* ÓÄıäˆ.ıÙÍŸπ|;.€ */
 178    $"0006 1C64 AFDA EDF0 F281 F18B F083 F105"      /* ...dØ⁄ÌÚÅÒãÉÒ. */
 179    $"EEE3 C184 3207 D500 0706 3587 CDE8 EDED"      /* Ó„¡Ñ2.’...5áÕËÌÌ */
 180    $"EE97 ED07 EEEE EDEB DCA5 5111 D100 0703"      /* ÓóÌ.ÓÓÌ΋•Q.—... */
 181    $"3396 D9E6 E9EA E99C E806 E9E9 E8E1 B856"      /* 3ñŸÊÈÍÈúË.ÈÈË·∏V */
 182    $"0ECE 0006 288C D3E3 E6E5 E493 E380 E487"      /* .Œ..(唄ʉì„ĉá */
 183    $"E306 E4E5 E4DE AE4A 07CA 0005 0D63 C8DF"      /* „.‰Â‰fiÆJ. ...c»fl */
 184    $"E1E1 96E0 84DF 86E0 04E1 E0D7 9123 C800"      /* ··ñ‡Ñfl܇.·‡◊ë#». */
 185    $"042F A0D8 DCDC 82DA 08DB D9DE DCDE DFDC"      /* ./†ÿ‹‹Ç⁄.€Ÿfi‹fifl‹ */
 186    $"DEDE 87DA 00D9 90DA 05DB DCDB C057 08C4"      /* fifiá⁄.Ÿê⁄.€‹€¿W.ƒ */
 187    $"0004 0454 C3D7 D780 D614 D7DA DBD9 BC82"      /* ...T√◊◊Ä÷.◊⁄€ŸºÇ */
 188    $"BDCA BCA7 8185 C2DA D6D8 D9D8 D6D6 D581"      /* Ω ºßÅÖ¬⁄÷ÿŸÿ÷÷’Å */
 189    $"D682 D883 D680 D880 D680 D704 D6D7 D286"      /* ÷ÇÿÉ÷ÄÿÄ÷Ä◊.÷◊“Ü */
 190    $"15C2 001F 0E75 CBD4 D3D2 D2D4 D6D3 AC8C"      /* .¬...uÀ‘”““‘÷”¨å */
 191    $"7E65 5362 685D 5753 5267 B7D8 C5B1 C2CD"      /* ~eSbh]WSRg∑ÿ≈±¬Õ */
 192    $"D4D7 D5D3 8BD2 86D1 04D2 D3D2 A329 C000"      /* ‘◊’”ã“Ü—.“”“£)¿. */
 193    $"0315 91CD CF80 CE0B D0B5 ABA5 5A54 5352"      /* ..ë՜Č.–µ´•ZTSR */
 194    $"5151 5252 8151 0C66 AA81 5964 6F83 9EB5"      /* QQRRÅQ.f™ÅYdoÉûµ */
 195    $"C9D2 D2CF 85CE 84CD 84CE 03CF D0B7 39BE"      /* …““œÖŒÑÕÑŒ.œ–∑9æ */
 196    $"0003 1896 CBCA 81C8 06CD 9E57 5D50 5151"      /* ...ñÀ Å».ÕûW]PQQ */
 197    $"8552 1151 515A 5551 5152 5456 5E6D 89A6"      /* ÖR.QQZUQQRTV^mⶠ*/
 198    $"C0CD CDCB C988 C883 CA05 C8C9 CACC BA3F"      /* ¿ÕÕÀ…à»É .»… Ã∫? */
 199    $"BC00 041B 98C7 C5C3 82C4 02BD 684F 8A52"      /* º...ò«≈√ǃ.ΩhOäR */
 200    $"0051 8152 0C51 5152 5254 5A67 82A2 BAC6"      /* .QÅR.QQRRTZgÇ¢∫∆ */
 201    $"C8C6 83C5 84C6 83C5 02C7 B842 BA00 0312"      /* »∆É≈Ñ∆É≈.«∏B∫... */
 202    $"91C4 C184 C003 C6A2 5551 9252 0951 5152"      /* 냡ѿ.∆¢UQíR∆QQR */
 203    $"5359 6379 9ABA C387 C086 BF02 C1B5 36B8"      /* SYcyö∫√á¿Üø.¡µ6∏ */
 204    $"0003 0A7D C1BC 84BB 04BF 9E8E 6A50 9552"      /* ..¬}¡ºÑª.øûéjPïR */
 205    $"0A51 5152 5357 6B95 BBBF BEBD 82BC 87BB"      /* ¬QQRSWkïªøæΩǺ᪠*/
 206    $"03BC C0A8 25B6 0003 0464 BBB9 81B8 80B7"      /* .º¿®%∂...dªπÅ∏Ä∑ */
 207    $"05BA A35E 5656 5198 5280 5103 5672 A8BB"      /* .∫£^VVQòRÄQ.Vr®ª */
 208    $"8FB8 02BC 9715 B500 0239 B2B5 82B4 06B2"      /* è∏.ºó.µ..9≤µÇ¥.≤ */
 209    $"B2B3 B16B 5051 9D52 0551 5361 95B8 B387"      /* ≤≥±kPQùR.QSaï∏≥á */
 210    $"B201 B3B3 82B4 02B8 7306 B300 0218 99B3"      /* ≤.≥≥Ç¥.∏s.≥...ô≥ */
 211    $"85B0 03B3 8E51 519F 5204 5150 5A8D B28E"      /* Ö∞.≥éQQüR.QPZç≤é */
 212    $"B002 B1B1 43B2 0002 0671 AE85 AC03 ADAA"      /* ∞.±±C≤...qÆÖ¨.≠™ */
 213    $"654F 9652 0054 8056 0155 5383 5203 5158"      /* eOñR.TÄV.USÉR.QX */
 214    $"92AE 81AB 80AA 01AC AB84 AC03 AAAD 9C1C"      /* íÆÅ´Ä™.¨´Ñ¨.™≠ú. */
 215    $"B100 0231 A6A7 80A6 82A7 01AA 8F97 5208"      /* ±..1¶ßĶÇß.™èóR. */
 216    $"5548 342D 313B 4954 5582 5207 5060 9EA9"      /* UH4-1;ITUÇR.P`û© */
 217    $"A7A8 A6A6 85A8 00A7 81A6 02AD 6904 AF00"      /* ß®¶¶Ö®.ßŶ.≠i.Ø. */
 218    $"020A 7EA6 81A2 82A3 02A4 6C50 9552 0B55"      /* .¬~¶Å¢Ç£.§lPïR.U */
 219    $"3610 0605 0506 1021 3F55 5381 5201 516D"      /* 6......!?USÅR.Qm */
 220    $"83A2 80A3 86A2 02A4 A128 AF00 013E A286"      /* ɢģܢ.§°(Ø..>¢Ü */
 221    $"9E02 A191 5595 5203 534F 1101 8100 0501"      /* û.°ëUïR.SO..Å... */
 222    $"030B 2750 5380 5205 5152 81A1 9E9E 82A0"      /* ..'PSÄR.QRÅ°ûûdž */
 223    $"869E 03A0 A374 07AD 0002 097C 9D85 9903"      /* Üû.†£t.≠..∆|ùÖô. */
 224    $"9A9E 6F50 9552 0253 4F0D 8500 0104 2282"      /* öûoPïR.SO.Ö..."Ç */
 225    $"5204 505F 9899 9888 9981 9A02 9B9C 28AD"      /* R.P_òôòàôÅö.õú(≠ */
 226    $"0001 2C99 8798 0287 5651 9652 0154 2886"      /* ..,ôáò.áVQñR.T(Ü */
 227    $"0002 0339 5581 5201 538A 8097 8098 8597"      /* ...9UÅR.SäÄóÄòÖó */
 228    $"8198 019D 60AC 0003 0468 9791 8492 0393"      /* Åò.ù`¨...hóëÑí.ì */
 229    $"8E60 5098 5201 5021 8600 0121 5681 5202"      /* é`PòR.P!Ü..!VÅR. */
 230    $"5074 968F 9201 8E18 AB00 0317 8B8F 8F84"      /* Ptñèí.é.´...ãèèÑ */
 231    $"9002 8F64 5099 5203 5351 310F 8400 0133"      /* ê.èdPôR.SQ1.Ñ..3 */
 232    $"5581 5202 5159 8786 9080 8E80 9004 8E8E"      /* UÅR.QYáÜêÄéÄê.éé */
 233    $"8F96 42AB 0003 3890 8989 838A 038D 7B51"      /* èñB´..8êââÉä.ç{Q */
 234    $"519B 5209 544A 331C 0F0B 0C14 3051 8352"      /* QõR∆TJ3.....0QÉR */
 235    $"0350 6288 8D82 8B82 8A80 8B80 8A02 8F69"      /* .PbàçÇãÇäÄãÄä.èi */
 236    $"04AA 0001 5D8C 8284 8086 0288 6350 9852"      /* .™..]åÇÑÄÜ.àcPòR */
 237    $"0153 5381 5206 5452 4C49 494F 5385 5207"      /* .SSÅR.TRLIIOSÖR. */
 238    $"515E 7A87 8887 8686 8385 8286 0287 8114"      /* Q^záàáÜÜÉÖÇÜ.áÅ. */
 239    $"A900 020E 7982 8281 8083 017F 5699 5203"      /* ©...yÇÇÅÄÉ..VôR. */
 240    $"494A 5054 8056 0255 5453 8952 0651 5464"      /* IJPTÄV.UTSâR.QTd */
 241    $"7581 8383 8382 8383 0189 2EA9 0002 1E82"      /* uÅÉÉÉÇÉÉ.â.©...Ç */
 242    $"7F82 7E04 8080 816F 5098 520C 533D 2621"      /* .Ç~.ÄÄÅoPòR.S=&! */
 243    $"2123 2A33 3E46 4E51 5580 5602 5554 5383"      /* !#*3>FNQUÄV.UTSÉ */
 244    $"5208 5153 5A66 737D 8080 7F83 8003 7F7F"      /* R.QSZfs}ÄÄ.ÉÄ... */
 245    $"834A A900 0432 827A 7B7B 8079 047A 7A7C"      /* ÉJ©..2Çz{{Äy.zz| */
 246    $"6050 9A52 1551 4B41 3628 1D13 100E 1319"      /* `PöR.QKA6(...... */
 247    $"222C 363E 4550 5556 5654 5380 5208 5151"      /* ",6>EPUVVTSÄR.QQ */
 248    $"5358 6471 797B 7B81 7A04 7B79 7F5E 03A8"      /* SXdqy{{Åz.{y.^.® */
 249    $"0001 437E 8077 8276 0274 5851 9B52 2251"      /* ..C~ÄwÇv.tXQõR"Q */
 250    $"5253 5352 4D44 392A 1B10 0903 0304 101B"      /* RSSRMD9*..∆..... */
 251    $"2836 434E 5356 5655 5352 5151 545D 6874"      /* (6CNSVVUSRQQT]ht */
 252    $"7877 8176 0277 6B0B A800 014F 7780 7381"      /* xwÅv.wk.®..OwÄsÅ */
 253    $"7201 736B A452 1C53 5352 4D47 3A2C 1E10"      /* r.sk§R.SSRMG:,.. */
 254    $"0602 0304 0E17 2332 3F4A 5256 5553 5152"      /* ......#2?JRVUSQR */
 255    $"5662 6F74 8073 0274 6F0F A800 0156 7281"      /* VbotÄs.to.®..VrÅ */
 256    $"7080 6F02 7062 51A8 521D 5353 524E 4536"      /* pÄo.pbQ®R.SSRNE6 */
 257    $"2616 0C05 0202 030B 172B 414F 5456 5553"      /* &........+AOTVUS */
 258    $"5362 6F70 706F 7017 A700 0206 596E 816B"      /* Sboppop.ß...YnÅk */
 259    $"806A 026C 5B51 AD52 1853 5350 4A43 3A2B"      /* Äj.l[Q≠R.SSPJC:+ */
 260    $"1A0F 0802 040E 1922 324B 5652 5969 6C6B"      /* ......."2KVRYilk */
 261    $"6D1B A700 0306 586A 6880 6780 6601 6754"      /* m.ß...XjhÄgÄf.gT */
 262    $"B252 8053 1151 4C46 3A2D 1E11 0603 0D2E"      /* ≤RÄS.QLF:-...... */
 263    $"5153 5564 686B 1CA7 0003 0655 6765 8364"      /* QSUdhk.ß...UgeÉd */
 264    $"0060 B952 8053 0B4F 452F 1402 1849 5558"      /* .`πRÄS.OE/...IUX */
 265    $"6468 1BA7 0002 0450 6381 6103 6060 615C"      /* dh.ß...PcÅa.``a\ */
 266    $"BE52 0954 5039 100E 3D53 5D63 18A8 0001"      /* æR∆TP9..=S]c.®.. */
 267    $"4860 825E 025D 5D56 AF52 0255 5756 8058"      /* H`Ç^.]]VØR.UWVÄX */
 268    $"0357 5555 5384 5207 534B 1F23 5456 5E12"      /* .WUUSÑR.SK.#TV^. */
 269    $"A800 033E 5E59 5980 5801 5958 AC52 0353"      /* ®..>^YYÄX.YX¨R.S */
 270    $"5558 5888 5900 5880 5609 5452 5557 5A59"      /* UXXàY.XÄV∆TRUWZY */
 271    $"5956 560E A800 0330 5955 5580 5401 5554"      /* YVV.®..0YUUÄT.UT */
 272    $"AB52 0254 5555 8054 0155 5580 5680 5585"      /* ´R.TUUÄT.UUÄVÄUÖ */
 273    $"5680 5504 5656 584D 07A8 0001 2256 8052"      /* VÄU.VVXM.®.."VÄR */
 274    $"8051 AD52 8251 8352 8251 8052 8251 0352"      /* ÄQ≠RÇQÉRÇQÄRÇQ.R */
 275    $"5254 3FA9 0000 1581 5080 4F00 51A6 5202"      /* RT?©...ÅPÄO.Q¶R. */
 276    $"5150 4F80 5083 4F82 5083 4F01 5050 844F"      /* QPOÄPÉOÇPÉO.PPÑO */
 277    $"0152 2EA9 0002 0A45 4B82 4A00 50A2 5207"      /* .R.©..¬EKÇJ.P¢R. */
 278    $"5351 4F4E 4A4B 4A4A 804B 8D4A 824B 814A"      /* SQONJKJJÄKçJÇKÅJ */
 279    $"014E 1BAA 0001 324A 8147 0148 51A0 5204"      /* .N.™..2JÅG.HQ†R. */
 280    $"5351 4E4A 4780 4682 4885 4783 4801 4747"      /* SQNJGÄFÇHÖGÉH.GG */
 281    $"8348 8047 0144 0CAA 0001 1C48 8045 0244"      /* ÉHÄG.D.™...HÄE.D */
 282    $"4551 9E52 0653 504B 4543 4344 8043 8245"      /* EQûR.SPKECCDÄCÇE */
 283    $"8344 8245 8644 8145 0147 33AB 0001 0C3F"      /* ÉDÇEÜDÅE.G3´...? */
 284    $"8041 0140 449D 5204 5352 4942 4082 4185"      /* ÄA.@DùR.SRIB@ÇAÖ */
 285    $"4080 4101 4040 8041 8040 8041 8240 8141"      /* @ÄA.@@ÄAÄ@ÄAÇ@ÅA */
 286    $"0144 20AC 0001 2C40 803E 0042 9C52 0553"      /* .D ¨..,@Ä>.BúR.S */
 287    $"4D41 3E3F 3F82 4080 3E80 3F82 4080 3F80"      /* MA>??Ç@Ä>Ä?Ç@Ä?Ä */
 288    $"3E8B 3F01 3D0C AC00 0613 3D3B 3A39 4153"      /* >ã?.=.¨...=;:9AS */
 289    $"9A52 0353 493A 3980 3A80 3B82 3A80 3982"      /* öR.SI:9Ä:Ä;Ç:Ä9Ç */
 290    $"3B83 3A80 3B87 3A01 3E26 AD00 0604 2E38"      /* ;É:Ä;á:.>&≠....8 */
 291    $"3736 4153 9952 0153 4680 3680 3780 3883"      /* 76ASôR.SFÄ6Ä7Ä8É */
 292    $"3701 3636 8837 8336 8037 8136 0138 0FAE"      /* 7.66à7É6Ä7Å6.8.Æ */
 293    $"0005 1536 3433 3F53 9852 0353 4933 3280"      /* ...643?SòR.SI32Ä */
 294    $"3380 3401 3535 8334 8033 0134 3483 358B"      /* 3Ä4.55É4Ä3.44É5ã */
 295    $"3401 3625 AF00 0503 2732 303B 5398 5202"      /* 4.6%Ø...'20;SòR. */
 296    $"5135 2F81 3080 3180 329B 3101 300D B000"      /* Q5/Å0Ä1Ä2õ1.0.∞. */
 297    $"040E 2F2C 3853 9752 0254 412C 882D 802E"      /* ../,8SóR.TA,à-Ä. */
 298    $"882D 822E 872D 0130 1DB2 0003 1B2C 3251"      /* à-Ç.á-.0.≤...,2Q */
 299    $"9752 0251 3129 812A 842B 802C 822B 802A"      /* óR.Q1)Å*Ñ+Ä,Ç+Ä* */
 300    $"802B 802C 852B 802C 022B 2809 B200 0406"      /* Ä+Ä,Ö+Ä,.+(∆≤... */
 301    $"242D 4D53 9552 0153 4983 2784 2880 2997"      /* $-MSïR.SIÉ'Ñ(Ä)ó */
 302    $"2800 10B4 0003 0D26 4853 9552 0354 3D22"      /* (..¥...&HSïR.T=" */
 303    $"2584 248D 2582 2483 2581 2401 2718 B600"      /* %Ñ$ç%Ç$É%Å$.'.∂. */
 304    $"0212 4454 9552 0254 3220 8521 8422 8023"      /* ..DTïR.T2 Ö!Ñ"Ä# */
 305    $"8B22 8023 8022 0223 1C04 B700 0138 5595"      /* ã"Ä#Ä".#..∑..8Uï */
 306    $"5202 532A 1D85 1E84 1F80 2086 1F80 1E82"      /* R.S*.Ö.Ñ.Ä Ü.Ä.Ç */
 307    $"1F80 2001 1C08 B800 0132 5695 5202 5125"      /* .Ä ...∏..2VïR.Q% */
 308    $"1B84 1C88 1D80 1E86 1D80 1C81 1D01 1C09"      /* .Ñ.à.Ä.Ü.Ä.Å...∆ */
 309    $"B900 012F 5695 5201 5021 8919 941A 0319"      /* π../VïR.P!â.î... */
 310    $"1A19 0ABA 0001 2D56 9552 014F 1E89 1687"      /* ..¬∫..-VïR.O.â.á */
 311    $"1780 1887 1702 1816 09BB 0001 2A56 9552"      /* .Ä.á....∆ª..*VïR */
 312    $"0250 1C13 8B14 8715 8016 8415 0113 07BC"      /* .P..ã.á.Ä.Ñ....º */
 313    $"0001 2756 9652 011E 109D 1202 130E 04BD"      /* ..'VñR...ù.....Ω */
 314    $"0001 1C56 9552 0254 210E 8B0F 8F10 000B"      /* ...VïR.T!.ã.è... */
 315    $"BF00 010E 5095 5202 5524 0B95 0D83 0E01"      /* ø...PïR.U$.ï.É.. */
 316    $"0D07 C000 0203 3E55 9452 0256 2B09 9A0B"      /* ..¿...>UîR.V+∆ö. */
 317    $"0109 03C2 0002 1654 5393 5202 5535 0698"      /* .∆.¬...TSìR.U5.ò */
 318    $"0901 0704 C500 0227 5553 9252 0255 3704"      /* ∆...≈..'USíR.U7. */
 319    $"9706 0003 C800 0222 5253 9152 0254 4104"      /* ó...».."RSëR.TA. */
 320    $"9503 CC00 021A 4D54 9052 0253 4D09 E500"      /* ï.Ã...MTêR.SM∆Â. */
 321    $"0216 4D54 9052 0154 15E6 0002 134B 548F"      /* ..MTêR.T.Ê...KTè */
 322    $"5201 5625 E700 0214 4E54 8E52 0155 36E8"      /* R.V%Á...NTéR.U6Ë */
 323    $"0002 154C 538D 5202 5348 08E8 0002 184D"      /* ...LSçR.SH.Ë...M */
 324    $"538D 5201 5415 E900 021C 5053 8C52 0156"      /* SçR.T.È...PSåR.V */
 325    $"2AEA 0001 2353 8C52 0154 3FEB 0001 2D54"      /* *Í..#SåR.T?Î..-T */
 326    $"8C52 0150 0FEA 0002 0434 558B 5201 5623"      /* åR.P.Í...4UãR.V# */
 327    $"EB00 0208 3C54 8A52 0155 3CEC 0002 0D46"      /* Î...<TäR.U<Ï...F */
 328    $"5389 5202 5350 0FEC 0002 134C 5389 5201"      /* SâR.SP.Ï...LSâR. */
 329    $"5624 ED00 011C 5189 5201 553D EE00 0127"      /* V$Ì...QâR.U=Ó..' */
 330    $"5488 5202 5350 0FED 0002 0435 5588 5201"      /* TàR.SP.Ì...5UàR. */
 331    $"5624 EE00 0209 4454 8752 0155 3EEF 0002"      /* V$Ó..∆DTáR.U>Ô.. */
 332    $"134D 5387 5201 5010 EF00 011F 5387 5201"      /* .MSáR.P.Ô...SáR. */
 333    $"5625 F000 012F 5586 5201 553F F000 0207"      /* V%../UÜR.U?... */
 334    $"3E54 8652 0151 10F0 0002 0F4D 5385 5201"      /* >TÜR.Q....MSÖR. */
 335    $"5625 F100 011E 5485 5201 553E F100 0203"      /* V%Ò...TÖR.U>Ò... */
 336    $"3455 8452 0253 500E F100 020B 4654 8452"      /* 4UÑR.SP.Ò...FTÑR */
 337    $"0156 21F2 0001 1951 8452 0155 38F3 0001"      /* .V!Ú...QÑR.U8Û.. */
 338    $"2C55 8352 0253 4908 F200 0208 4054 8352"      /* ,UÉR.SI.Ú...@TÉR */
 339    $"0153 15F3 0001 134F 8352 0156 27F4 0001"      /* .S.Û...OÉR.V'Ù.. */
 340    $"2854 8252 0155 3DF4 0002 0741 5481 5202"      /* (TÇR.U=Ù...ATÅR. */
 341    $"5349 08F4 0001 1550 8252 0151 11F5 0001"      /* SI.Ù...PÇR.Q.ı.. */
 342    $"2C55 8152 0156 1BF5 0002 0944 5480 5201"      /* ,UÅR.V.ı..∆DTÄR. */
 343    $"562A F600 0019 8152 0156 35F7 0005 3456"      /* V*ˆ...ÅR.V5˜..4V */
 344    $"5252 553E F700 060E 4B53 5254 4405 F700"      /* RRU>˜...KSRTD.˜. */
 345    $"0526 5552 5349 08F7 0005 0842 5453 4E0D"      /* .&URSI.˜...BTSN. */
 346    $"F800 0019 8052 0011 F800 0403 3755 5418"      /* ¯...ÄR..¯...7UT. */
 347    $"F900 0310 4A57 20FA 0002 1552 2AFB 0001"      /* ˘...JW ˙...R*˚.. */
 348    $"3E37 FB00 0125 43FB 0002 0E44 07FA 0002"      /* >7˚..%C˚...D.˙.. */
 349    $"0333 0EFB 0001 0F0D FF00 FF00 FF00 FF00"      /* .3.˚....ˇ.ˇ.ˇ.ˇ. */
 350    $"FF00 FF00 FF00 FF00 A800 FF00 FF00 B000"      /* ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.®.ˇ.ˇ.∞. */
 351    $"0F08 1222 3645 4D56 6063 5A51 473C 2816"      /* ..."6EMV`cZQG<(. */
 352    $"0CE8 0019 0416 3764 94B5 CCDD E7E9 EBEC"      /* .Ë....7dîµÃ›ÁÈÎÏ */
 353    $"EDEE ECEB EAE8 E2D4 BEA3 7746 200B E000"      /* ÌÓÏÎÍË‚‘æ£wF .‡. */
 354    $"0608 2763 A5D0 E6EE 80F5 8AF6 08F5 F4F0"      /* ..'c•–ÊÓÄıäˆ.ıÙ */
 355    $"EAD9 B97C 3B0F DB00 061C 64AF DAED F0F2"      /* ÍŸπ|;.€...dØ⁄ÌÚ */
 356    $"81F1 8BF0 83F1 05EE E3C1 8432 07D5 0007"      /* ÅÒãÉÒ.Ó„¡Ñ2.’.. */
 357    $"0635 87CD E8ED EDEE 97ED 07EE EEED EBDC"      /* .5áÕËÌÌÓóÌ.ÓÓÌ΋ */
 358    $"A551 11D1 0007 0333 96D9 E6E9 EAE9 9CE8"      /* •Q.—...3ñŸÊÈÍÈúË */
 359    $"06E9 E9E8 E1B8 560E CE00 0628 8CD3 E3E6"      /* .ÈÈË·∏V.Œ..(å”„Ê */
 360    $"E5E4 93E3 80E4 87E3 06E4 E5E4 DEAE 4A07"      /* ‰ì„ĉá„.‰Â‰fiÆJ. */
 361    $"CA00 050D 63C8 DFE1 E196 E084 DF86 E004"      /* ...c»fl··ñ‡Ñfl܇. */
 362    $"E1E0 D791 23C8 0004 2FA0 D8DC DC81 DA06"      /* ·‡◊ë#»../†ÿ‹‹Å⁄. */
 363    $"DBDC D9E0 DEE0 E480 DF87 DA00 D990 DA05"      /* €‹Ÿ‡fi‡‰Äflá⁄.Ÿê⁄. */
 364    $"DBDC DBC0 5708 C400 0404 54C3 D7D7 80D6"      /* €‹€¿W.ƒ...T√◊◊Ä÷ */
 365    $"14D7 DFDF DDA5 45A8 C1A4 7E43 4DB0 DED6"      /* .◊flfl›•E®¡§~CM∞fi÷ */
 366    $"D9DD D9D8 D6D5 81D6 82D8 83D6 80D8 80D6"      /* Ÿ›Ÿÿ÷’Å÷ÇÿÉ÷ÄÿÄ÷ */
 367    $"80D7 04D6 D7D2 8615 C200 1F0E 75CB D4D3"      /* Ä◊.÷◊“Ü.¬...uÀ‘” */
 368    $"D2D2 D6DA D489 563E 1305 131C 130D 0506"      /* ““÷⁄‘âV>........ */
 369    $"1E9F E0BA 94B4 C9D7 DBD7 D38B D286 D104"      /* .ü‡∫◊€◊”ã“Ü—. */
 370    $"D2D3 D2A3 29C0 0003 1591 CDCF 80CE 06D2"      /* “”“£)¿...ë՜Č.“ */
 371    $"9F8E 800F 0805 8500 0D01 1B8B 4311 152B"      /* üéÄ...Ö....ãC..+ */
 372    $"4872 A0C4 D7D7 D185 CE84 CD84 CE03 CFD0"      /* Hr†ƒ◊◊—ÖŒÑÕÑŒ.œ– */
 373    $"B739 BE00 0318 96CB CA81 C803 D176 100E"      /* ∑9æ...ñÀ Å».—v.. */
 374    $"8900 1001 0F06 0000 0206 0C12 2951 86B8"      /* â...........)QÜ∏ */
 375    $"D0D1 CCC9 88C8 83CA 05C8 C9CA CCBA 3FBC"      /* –—Ã…à»É .»… Ã∫?º */
 376    $"0004 1B98 C7C5 C381 C402 C7B6 1D93 0009"      /* ...ò«≈√Ń.«∂.ì.∆ */
 377    $"0207 0F1F 4982 ADC8 CDC7 83C5 84C6 83C5"      /* ....IÇ≠»Õ«É≈Ñ∆É≈ */
 378    $"02C7 B842 BA00 0312 91C4 C184 C001 CB87"      /* .«∏B∫...냡ѿ.Àá */
 379    $"9600 0801 060E 193A 75B5 C7C1 86C0 86BF"      /* ñ......:uµ«¡Ü¿Üø */
 380    $"02C1 B536 B800 030A 7DC1 BC83 BB04 BAC1"      /* .¡µ6∏..¬}¡ºÉª.∫¡ */
 381    $"8160 1F99 0007 040D 266E B9C2 BCBD 82BC"      /* Å`.ô....&nπ¬ºΩǺ */
 382    $"87BB 03BC C0A8 25B6 0003 0464 BBB9 81B8"      /* áª.º¿®%∂...dªπÅ∏ */
 383    $"80B7 04BE 8B0E 0B04 9B00 0402 0C33 96BF"      /* Ä∑.æã...õ....3ñø */
 384    $"8FB8 02BC 9715 B500 0239 B2B5 82B4 04B2"      /* è∏.ºó.µ..9≤µÇ¥.≤ */
 385    $"B2B4 AD25 A000 0404 1677 BAB4 87B2 01B3"      /* ≤¥≠%†....w∫¥á≤.≥ */
 386    $"B382 B402 B873 06B3 0002 1899 B385 B002"      /* ≥Ç¥.∏s.≥...ô≥Ö∞. */
 387    $"B764 02A2 0002 0D68 B78E B002 B1B1 43B2"      /* ∑d.¢...h∑é∞.±±C≤ */
 388    $"0002 0671 AE85 AC02 ADA8 1CA4 0002 0B72"      /* ...qÆÖ¨.≠®.§...r */
 389    $"B381 AB80 AA01 ACAB 84AC 03AA AD9C 1CB1"      /* ≥Å´Ä™.¨´Ñ¨.™≠ú.± */
 390    $"0002 31A6 A780 A682 A702 AE6D 02A5 0006"      /* ..1¶ßĶÇß.Æm.•.. */
 391    $"1692 ACA7 A8A6 A685 A800 A781 A602 AD69"      /* .í¨ß®¶¶Ö®.ßŶ.≠i */
 392    $"04AF 0002 0A7E A681 A282 A301 A629 A600"      /* .Ø..¬~¶Å¢Ç£.¶)¶. */
 393    $"0301 2DA1 A381 A280 A386 A202 A4A1 28AF"      /* ..-°£Å¢Ä£Ü¢.§°(Ø */
 394    $"0001 3EA2 869E 02A3 7E04 A700 0403 55A6"      /* ..>¢Üû.£~.ß...U¶ */
 395    $"9E9E 82A0 869E 03A0 A374 07AD 0002 097C"      /* ûûdžÜû.†£t.≠..∆| */
 396    $"9D85 9902 9AA1 35A9 0003 1594 9B98 8899"      /* ùÖô.ö°5©...îõòàô */
 397    $"819A 029B 9C28 AD00 012C 9986 9802 9D71"      /* Åö.õú(≠..,ôÜò.ùq */
 398    $"05A9 0004 0178 9997 9780 9885 9781 9801"      /* .©...xôóóÄòÖóÅò. */
 399    $"9D60 AC00 0304 6897 9184 9202 9586 18AB"      /* ù`¨...hóëÑí.ïÜ.´ */
 400    $"0001 4599 8F92 018E 18AB 0003 178B 8F8F"      /* ..Eôèí.é.´...ãèè */
 401    $"8490 028E 2501 AB00 020C 7E94 8590 808E"      /* Ñê.é%.´...~îÖêÄé */
 402    $"8090 048E 8E8F 9642 AB00 0338 9089 8983"      /* Äê.ééèñB´..8êââÉ */
 403    $"8A02 8F5D 01AD 0002 2082 9082 8B82 8A80"      /* ä.è].≠.. ÇêÇãÇäÄ */
 404    $"8B80 8A02 8F69 04AA 0001 5D8C 8284 8086"      /* ãÄä.èi.™..]åÇÑÄÜ */
 405    $"018C 24AE 0007 0119 618A 8D87 8686 8385"      /* .å$Æ....aäçáÜÜÉÖ */
 406    $"8286 0287 8114 A900 020E 7982 8281 0483"      /* ÇÜ.áÅ.©...yÇÇÅ.É */
 407    $"8385 7202 AF00 0701 0525 597C 8986 8382"      /* ÉÖr.Ø....%Y|âÜÉÇ */
 408    $"8283 8301 892E A900 021E 827F 827E 0380"      /* ÇÉÉ.â.©...Ç.Ç~.Ä */
 409    $"8085 4AB2 0007 0105 1232 5876 8382 8480"      /* ÄÖJ≤.....2XvÉÇÑÄ */
 410    $"037F 7F83 4AA9 0004 3282 7A7B 7B80 7903"      /* ...ÉJ©..2Çz{{Äy. */
 411    $"7A79 7F24 B500 0702 050F 2E5A 797F 7D81"      /* zy.$µ......Zy.}Å */
 412    $"7A04 7B79 7F5E 03A8 0001 437E 8077 8176"      /* z.{y.^.®..C~ÄwÅv */
 413    $"0277 700B B800 0602 0519 446B 7D79 8176"      /* .wp.∏.....Dk}yÅv */
 414    $"0277 6B0B A800 014F 7780 7381 7201 7656"      /* .wk.®..OwÄsÅr.vV */
 415    $"BB00 0B01 0309 2F60 7975 7373 746F 0FA8"      /* ª....∆/`yussto.® */
 416    $"0001 5672 8170 806F 0174 36BE 0008 0205"      /* ..VrÅpÄo.t6æ.... */
 417    $"336C 7370 6F70 17A7 0002 0659 6E81 6B80"      /* 3lspop.ß...YnÅkÄ */
 418    $"6A01 6F1C C000 0602 155B 6F6B 6D1B A700"      /* j.o.¿....[okm.ß. */
 419    $"0306 586A 6880 6704 6666 6762 07C2 0004"      /* ..XjhÄg.ffgb.¬.. */
 420    $"0C57 6A6B 1CA7 0003 0655 6765 8264 0165"      /* .Wjk.ß...UgeÇd.e */
 421    $"50C4 0003 1562 681B A700 0204 5063 8161"      /* Pƒ...bh.ß...PcÅa */
 422    $"0360 6064 33C4 0003 0139 6718 A800 0148"      /* .``d3ƒ...9g.®..H */
 423    $"6082 5E02 5D60 18AE 000A 0414 1E25 2D2C"      /* `Ç^.]`.Æ.¬...%-, */
 424    $"2A25 1B10 0786 0005 161E 1310 5E12 A800"      /* *%...Ü......^.®. */
 425    $"033E 5E59 5980 5802 5A51 01AB 0006 0B27"      /* .>^YYÄX.ZQ.´...' */
 426    $"404E 585A 5C80 5A12 5959 5751 4940 372E"      /* @NXZ\ÄZ.YYWQI@7. */
 427    $"2820 202A 4158 5B54 2C50 0EA8 0003 3059"      /* ( *AX[T,P.®..0Y */
 428    $"5555 8054 0158 3CAA 0008 0B31 4F57 5655"      /* UUÄT.X<™...1OWVU */
 429    $"5455 5580 5680 5502 5656 5780 5809 5757"      /* TUUÄVÄU.VVWÄX∆WW */
 430    $"5656 5556 5757 4D07 A800 0122 5680 5203"      /* VVUVWWM.®.."VÄR. */
 431    $"5151 5526 A800 0408 2B4B 5452 8151 8352"      /* QQU&®...+KTRÅQÉR */
 432    $"8251 8052 8251 0352 5254 3FA9 0000 1581"      /* ÇQÄRÇQ.RRT?©...Å */
 433    $"5003 4F4F 5118 A600 020B 2A45 8050 834F"      /* P.OOQ.¶...*EÄPÉO */
 434    $"8250 834F 0150 5084 4F01 522E A900 020A"      /* ÇPÉO.PPÑO.R.©..¬ */
 435    $"454B 814A 014C 0DA4 0003 1431 454C 824B"      /* EKÅJ.L.§...1ELÇK */
 436    $"8D4A 824B 814A 014E 1BAA 0001 324A 8047"      /* çJÇKÅJ.N.™..2JÄG */
 437    $"0148 43A2 0006 051E 3947 4847 4682 4885"      /* .HC¢....9GHGFÇHÖ */
 438    $"4783 4801 4747 8348 8047 0144 0CAA 0001"      /* GÉH.GGÉHÄG.D.™.. */
 439    $"1C48 8145 003C A000 0506 233C 4644 4480"      /* .HÅE.<†...#<FDDÄ */
 440    $"4382 4583 4482 4586 4481 4501 4733 AB00"      /* CÇEÉDÇEÜDÅE.G3´. */
 441    $"010C 3F80 4101 4232 9F00 021E 3A43 8241"      /* ..?ÄA.B2ü...:CÇA */
 442    $"8540 8041 0140 4080 4180 4080 4182 4081"      /* Ö@ÄA.@@ÄAÄ@ÄAÇ@Å */
 443    $"4101 4420 AC00 052C 403E 3E40 2C9D 0004"      /* A.D ¨..,@>>@,ù.. */
 444    $"0E2F 3F3E 3F82 4080 3E80 3F82 4080 3F80"      /* ./?>?Ç@Ä>Ä?Ç@Ä?Ä */
 445    $"3E8B 3F01 3D0C AC00 0513 3D3B 3A3D 249C"      /* >ã?.=.¨...=;:=$ú */
 446    $"0005 1436 3B3B 3A3A 803B 823A 8039 823B"      /* ...6;;::Ä;Ç:Ä9Ç; */
 447    $"833A 803B 873A 013E 26AD 0005 042E 3837"      /* É:Ä;á:.>&≠....87 */
 448    $"3920 9B00 0316 3937 3680 3780 3883 3701"      /* 9 õ...976Ä7Ä8É7. */
 449    $"3636 8837 8336 8037 8136 0138 0FAE 0004"      /* 66à7É6Ä7Å6.8.Æ.. */
 450    $"1536 3437 1D9A 0001 0A32 8133 8034 0135"      /* .647.ö..¬2Å3Ä4.5 */
 451    $"3583 3480 3301 3434 8335 8B34 0136 25AF"      /* 5É4Ä3.44É5ã4.6%Ø */
 452    $"0004 0327 3232 1D9A 0001 2732 8130 8031"      /* ...'22.ö..'2Å0Ä1 */
 453    $"8032 9B31 0130 0DB0 0003 0E2F 2F20 9900"      /* Ä2õ1.0.∞...// ô. */
 454    $"0111 2F88 2D80 2E88 2D82 2E87 2D01 301D"      /* ../à-Ä.à-Ç.á-.0. */
 455    $"B200 021B 2D22 9900 0121 2B81 2A84 2B80"      /* ≤...-"ô..!+Å*Ñ+Ä */
 456    $"2C82 2B80 2A80 2B80 2C85 2B80 2C02 2B28"      /* ,Ç+Ä*Ä+Ä,Ö+Ä,.+( */
 457    $"09B2 0002 0624 2498 0000 0583 2784 2880"      /* ∆≤...$$ò...É'Ñ(Ä */
 458    $"2997 2800 10B4 0002 0D26 0497 0001 0E26"      /* )ó(..¥...&.ó...& */
 459    $"8524 8D25 8224 8325 8124 0127 18B6 0001"      /* Ö$ç%Ç$É%Å$.'.∂.. */
 460    $"1408 9700 0114 2385 2184 2280 238B 2280"      /* ..ó...#Ö!Ñ"Ä#ã"Ä */
 461    $"2380 2202 231C 04D2 0001 161F 851E 841F"      /* #Ä".#..“....Ö.Ñ. */
 462    $"8020 861F 801E 821F 8020 011C 08D3 0001"      /* Ä Ü.Ä.Ç.Ä ...”.. */
 463    $"171D 841C 881D 801E 861D 801C 811D 011C"      /* ..Ñ.à.Ä.Ü.Ä.Å... */
 464    $"09D4 0001 151A 8819 941A 0319 1A19 0AD5"      /* ∆‘....à.î.....¬’ */
 465    $"0001 1317 8816 8717 8018 8717 0218 1609"      /* ....à.á.Ä.á....∆ */
 466    $"D600 0111 158B 1487 1580 1684 1501 1307"      /* ÷....ã.á.Ä.Ñ.... */
 467    $"D700 000E 9E12 0213 0E04 D800 010A 108B"      /* ◊...û.....ÿ..¬.ã */
 468    $"0F8F 1000 0BDA 0001 080E 950D 830E 010D"      /* .è...⁄....ï.É... */
 469    $"07DB 0000 049B 0B01 0903 DD00 9909 0107"      /* .€...õ..∆.›.ô∆.. */
 470    $"04DF 0098 0600 03E1 0096 03FF 00FF 00FF"      /* .fl.ò...·.ñ.ˇ.ˇ.ˇ */
 471    $"00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF"      /* .ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ */
 472    $"00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF"      /* .ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ */
 473    $"00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF"      /* .ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ */
 474    $"00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF"      /* .ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ */
 475    $"00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF"      /* .ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ */
 476    $"00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF"      /* .ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ */
 477    $"00FF 00FF 00FF 00FF 00BD 0074 386D 6B00"      /* .ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.Ω.t8mk. */
 478    $"0040 0800 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* .@.............. */
 479    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 480    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 481    $"0000 0000 0000 0000 0006 111F 303C 5376"      /* ............0<Sv */
 482    $"8893 9E9F 9388 7653 3C2F 1F11 0600 0000"      /* àìûüìàvS</...... */
 483    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 484    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 485    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 486    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 487    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 488    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 489    $"0000 0000 0923 4564 819C AEBE C9CF D8E2"      /* ....∆#EdÅúÆæ…œÿ‚ */
 490    $"E7EA EDEE E9E6 E1D7 CEC8 BBAC 9A81 6344"      /* ÁÍÌÓÈÊ·◊Œ»ª¨öÅcD */
 491    $"2409 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* $∆.............. */
 492    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 493    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 494    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 495    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 496    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 497    $"0627 5C92 B9D7 E7ED EFF1 F2F2 F4F6 F7F6"      /* .'\íπ◊ÁÌÔÒÚÚÙˆ˜ˆ */
 498    $"F7F7 F6F6 F6F5 F4F2 F0F0 EFED ECEB E9E2"      /* ˜˜ˆˆˆıÙÚÔÌÏÎÈ‚ */
 499    $"D2B6 8F5B 2807 0000 0000 0000 0000 0000"      /* “∂è[(........... */
 500    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 501    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 502    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 503    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 504    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0006 3275"      /* ..............2u */
 505    $"B0D7 EBF0 F2F2 F5F7 F9FB FCFD FEFE FEFE"      /* ∞◊ÎÚÚı˜˘˚¸˝˛˛˛˛ */
 506    $"FEFF FFFE FEFE FEFE FDFB F9F6 F4F1 EFED"      /* ˛ˇˇ˛˛˛˛˛˝˚˘ˆÙÒÔÌ */
 507    $"ECEB EAE4 D0AC 7332 0700 0000 0000 0000"      /* ÏÎ͉–¨s2........ */
 508    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 509    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 510    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 511    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 512    $"0000 0000 0000 0000 0000 0022 6AB0 DDEE"      /* ..........."j∞›Ó */
 513    $"F2F3 F5F7 F9FC FDFE FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÚÛı˜˘¸˝˛ˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 514    $"FFFF FFFF FFFF FEFE FFFF FFFF FEFD FAF6"      /* ˇˇˇˇˇˇ˛˛ˇˇˇˇ˛˝˙ˆ */
 515    $"F1EF EDEC ECEA E7D6 AB69 2200 0000 0000"      /* ÒÔÌÏÏÍÁ÷´i"..... */
 516    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 517    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 518    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 519    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 520    $"0000 0000 0000 0000 043E 94D2 EEF3 F4F5"      /* .........>î“ÓÛÙı */
 521    $"F6F8 FBFD FFFF FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE"      /* ˆ¯˚˝ˇˇ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ */
 522    $"FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFF"      /* ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ˇ */
 523    $"FEFB F6F1 ECEB ECEC EAE4 CA90 3D04 0000"      /* ˛˚ˆÒÏÎÏÏ͉ ê=... */
 524    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 525    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 526    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 527    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 528    $"0000 0000 0000 074F A8E1 F3F5 F5F5 F7FA"      /* .......O®·Ûııı˜˙ */
 529    $"FDFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE"      /* ˝˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ */
 530    $"FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE"      /* ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ */
 531    $"FEFE FFFD F9F3 EDEA EBEB EBE8 D8A2 4E08"      /* ˛˛ˇ˝˘ÛÌÍÎÎÎËÿ¢N. */
 532    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 533    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 534    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 535    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 536    $"0000 0000 054D B0E8 F4F5 F5F4 F7FB FDFE"      /* .....M∞ËÙııÙ˜˚˝˛ */
 537    $"FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE"      /* ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ */
 538    $"FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE"      /* ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ */
 539    $"FEFE FEFE FEFE FAF3 ECEA EAEB EAE9 DEA9"      /* ˛˛˛˛˛˛˙ÛÏÍÍÎÍÈfi© */
 540    $"4C06 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* L............... */
 541    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 542    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 543    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 544    $"0000 003B A8E7 F3F6 F6F4 F7FB FDFE FEFE"      /* ...;®ÁÛˆˆÙ˜˚˝˛˛˛ */
 545    $"FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE"      /* ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ */
 546    $"FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FDFD"      /* ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˝˝ */
 547    $"FDFD FDFD FDFD FDFD F9F2 EBE9 EAEA EAEA"      /* ˝˝˝˝˝˝˝˝˘ÚÎÈÍÍÍÍ */
 548    $"DCA1 3B00 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ‹°;............. */
 549    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 550    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 551    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 552    $"0020 8DE0 F4F6 F6F5 F6F9 FDFE FEFE FEFE"      /* . ç‡Ùˆˆıˆ˘˝˛˛˛˛˛ */
 553    $"FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE"      /* ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ */
 554    $"FEFE FEFE FEFE FEFD FDFD FDFD FDFD FDFD"      /* ˛˛˛˛˛˛˛˝˝˝˝˝˝˝˝˝ */
 555    $"FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD F7EE E9EA EAE9"      /* ˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˜ÓÈÍÍÈ */
 556    $"EAE9 D589 2000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ÍÈ’â ........... */
 557    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 558    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 559    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0004"      /* ................ */
 560    $"5CCB F4F6 F6F5 F5F7 FCFE FEFE FEFE FEFE"      /* \ÀÙˆˆıı˜¸˛˛˛˛˛˛˛ */
 561    $"FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE"      /* ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ */
 562    $"FEFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD"      /* ˛˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝ */
 563    $"FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFA F3EA EAE9"      /* ˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˙ÛÍÍÈ */
 564    $"E9E9 E9E6 C35B 0500 0000 0000 0000 0000"      /* ÈÈÈÊ√[.......... */
 565    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 566    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 567    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 239F"      /* ..............#ü */
 568    $"EBF5 F6F5 F5F5 F9FE FEFE FEFE FEFE FEFE"      /* Îıˆııı˘˛˛˛˛˛˛˛˛˛ */
 569    $"FEFE FFFE FEFE FEFF FFFE FEFE FDFD FDFD"      /* ˛˛ˇ˛˛˛˛ˇˇ˛˛˛˝˝˝˝ */
 570    $"FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD"      /* ˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝ */
 571    $"FDFD FDFD FDFD FDFC FCFC FCFC FCF6 ECE9"      /* ˝˝˝˝˝˝˝¸¸¸¸¸¸ˆÏÈ */
 572    $"E9E9 E9E9 E9DE 9923 0000 0000 0000 0000"      /* ÈÈÈÈÈfiô#........ */
 573    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 574    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 575    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0052 CBF5"      /* .............RÀı */
 576    $"F6F6 F5F5 F6FA FEFE FEFE FEFE FEFE FEFF"      /* ˆˆııˆ˙˛˛˛˛˛˛˛˛˛ˇ */
 577    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FDFD FDFE FDFD"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝˝˝˛˝˝ */
 578    $"FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD"      /* ˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝ */
 579    $"FDFD FDFD FCFC FCFC FCFC FCFC FCFD F8EF"      /* ˝˝˝˝¸¸¸¸¸¸¸¸¸˝¯Ô */
 580    $"E9E9 E9E9 E8E9 E7C3 5100 0000 0000 0000"      /* ÈÈÈÈËÈÁ√Q....... */
 581    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 582    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 583    $"0000 0000 0000 0000 0000 000B 81E6 F5F6"      /* ............ÅÊıˆ */
 584    $"F5F5 F5F6 FBFE FEFE FEFE FEFE FEFE FFFF"      /* ıııˆ˚˛˛˛˛˛˛˛˛˛ˇˇ */
 585    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFE FEFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛˛ˇˇˇ */
 586    $"FEFE FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFC"      /* ˛˛˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝¸ */
 587    $"FCFC FCFC FCFC FCFC FCFC FCFC FCFC FCFA"      /* ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸˙ */
 588    $"F0E9 E9E9 E8E8 E9E9 DC7E 0C00 0000 0000"      /* ÈÈÈËËÈÈ‹~...... */
 589    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 590    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 591    $"0000 0000 0000 0000 0000 20A7 F1F6 F6F5"      /* .......... ßÒˆˆı */
 592    $"F5F5 F6FB FDFD FDFD FDFD FDFE FFFF FFFF"      /* ııˆ˚˝˝˝˝˝˝˝˛ˇˇˇˇ */
 593    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 594    $"FFFF FFFF FEFE FDFD FDFD FDFD FCFC FCFC"      /* ˇˇˇˇ˛˛˝˝˝˝˝˝¸¸¸¸ */
 595    $"FCFC FCFC FCFC FCFC FCFC FCFC FCFB FBFB"      /* ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸˚˚˚ */
 596    $"FAF1 E9E9 E9E8 E8E8 E8E4 A120 0000 0000"      /* ˙ÒÈÈÈËËËˉ° .... */
 597    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 598    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 599    $"0000 0000 0000 0000 0034 C4F5 F5F5 F5F5"      /* .........4ƒııııı */
 600    $"F5F7 FBFD FDFD FDFD FDFD FDFD FFFF FFFF"      /* ı˜˚˝˝˝˝˝˝˝˝˝ˇˇˇˇ */
 601    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 602    $"FFFF FFFF FFFF FFFE FEFD FCFC FCFC FCFC"      /* ˇˇˇˇˇˇˇ˛˛˝¸¸¸¸¸¸ */
 603    $"FCFC FCFC FCFC FCFC FCFC FBFB FBFB FBFB"      /* ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸˚˚˚˚˚˚ */
 604    $"FBFA F1E8 E9E9 E8E8 E8E9 E8BB 3300 0000"      /* ˚˙ÒËÈÈËËËÈ˪3... */
 605    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 606    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 607    $"0000 0000 0000 0000 49D4 F6F5 F4F5 F5F5"      /* ........I‘ˆıÙııı */
 608    $"F6FB FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFF FFFF"      /* ˆ˚˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝ˇˇˇ */
 609    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 610    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FEFD FCFC FCFC"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛˝¸¸¸¸ */
 611    $"FCFC FCFC FCFC FCFB FBFB FBFB FBFB FBFB"      /* ¸¸¸¸¸¸¸˚˚˚˚˚˚˚˚˚ */
 612    $"FBFB FBEF E8E9 E9E8 E8E7 E8E9 CB47 0000"      /* ˚˚˚ÔËÈÈËËÁËÈÀG.. */
 613    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 614    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 615    $"0000 0000 0000 0055 E0F6 F5F4 F5F5 F5F5"      /* .......U‡ˆıÙıııı */
 616    $"FAFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFE FEFE FFFF"      /* ˙˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˛˛˛ˇˇ */
 617    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 618    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFD FCFC"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝¸¸ */
 619    $"FCFC FCFB FBFB FBFB FBFB FBFB FBFB FBFB"      /* ¸¸¸˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚ */
 620    $"FBFB FAF9 EEE8 E9E8 E8E7 E7E8 E9D5 5400"      /* ˚˚˙˘ÓËÈËËÁÁËÈ’T. */
 621    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 622    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 623    $"0000 0000 0000 5EE4 F7F5 F4F4 F5F5 F5F9"      /* ......^‰˜ıÙÙııı˘ */
 624    $"FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFF FFFF FFFF"      /* ˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝ˇˇˇˇˇ */
 625    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 626    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FEFD"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛˝ */
 627    $"FCFC FCFB FBFB FBFB FBFB FBFB FBFB FBFA"      /* ¸¸¸˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˙ */
 628    $"FAFA FAFA F7EC E9E9 E8E8 E7E7 E8E8 D85C"      /* ˙˙˙˙˜ÏÈÈËËÁÁËËÿ\ */
 629    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 630    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 631    $"0000 0000 005E E6F5 F4F4 F4F4 F5F5 F7FD"      /* .....^ÊıÙÙÙÙıı˜˝ */
 632    $"FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FFFF FFFF FFFF"      /* ˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝ˇˇˇˇˇˇ */
 633    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 634    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 635    $"FDFB FBFB FBFB FBFB FBFB FBFB FBFA FAFA"      /* ˝˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˙˙˙ */
 636    $"FAFA FAFA FBF5 E9E9 E9E8 E8E7 E7E8 E8DC"      /* ˙˙˙˙˚ıÈÈÈËËÁÁËË‹ */
 637    $"5B00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* [............... */
 638    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 639    $"0000 0000 56E5 F6F3 F4F4 F4F5 F5F6 FCFD"      /* ....VˆÛÙÙÙııˆ¸˝ */
 640    $"FDFD FDFD FDFD FDFD FDFE FFFF FFFF FFFF"      /* ˝˝˝˝˝˝˝˝˝˛ˇˇˇˇˇˇ */
 641    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 642    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 643    $"FFFD FBFB FBFB FBFB FBFB FBFA FAFA FAFA"      /* ˇ˝˚˚˚˚˚˚˚˚˚˙˙˙˙˙ */
 644    $"FAFA FAFA FAF9 F0E8 E9E8 E8E7 E7E7 E8E8"      /* ˙˙˙˙˙˘ËÈËËÁÁÁËË */
 645    $"DA54 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ⁄T.............. */
 646    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 647    $"0000 0048 E1F6 F3F4 F4F4 F4F5 F5F9 FCFD"      /* ...H·ˆÛÙÙÙÙıı˘¸˝ */
 648    $"FDFD FDFD FDFD FDFD FDFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˝˝˝˝˝˝˝˝˝ˇˇˇˇˇˇˇ */
 649    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 650    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 651    $"FFFF FCFB FBFB FBFB FAFA FAFA FAFA FAFA"      /* ˇˇ¸˚˚˚˚˚˙˙˙˙˙˙˙˙ */
 652    $"FAFA FAFA F9F9 F8ED E9E9 E8E8 E7E7 E7E8"      /* ˙˙˙˙˘˘¯ÌÈÈËËÁÁÁË */
 653    $"E8D6 4600 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* Ë÷F............. */
 654    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 655    $"0000 33D6 F7F3 F3F4 F4F4 F4F5 F7FC FCFC"      /* ..3÷˜ÛÛÙÙÙÙı˜¸¸¸ */
 656    $"FCFC FCFD FDFD FDFD FEFF FFFF FFFF FFFF"      /* ¸¸¸˝˝˝˝˝˛ˇˇˇˇˇˇˇ */
 657    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 658    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 659    $"FFFF FFFB FBFB FAFA FAFA FAFA FAFA FAFA"      /* ˇˇˇ˚˚˚˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ */
 660    $"FAF9 F9F9 F9F9 F9F4 E9E9 E8E8 E8E7 E7E7"      /* ˙˘˘˘˘˘˘ÙÈÈËËËÁÁÁ */
 661    $"E7E8 CD32 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ÁËÕ2............ */
 662    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 663    $"001F C5F6 F3F3 F3F4 F4F4 F4F5 FBFC FCFC"      /* ..≈ˆÛÛÛÙÙÙÙı˚¸¸¸ */
 664    $"FCFC FDFD FDFD FDFD FEFF FFFF FFFF FFFF"      /* ¸¸˝˝˝˝˝˝˛ˇˇˇˇˇˇˇ */
 665    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 666    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 667    $"FFFF FFFE FAFA FAFA FAFA FAFA FAFA FAF9"      /* ˇˇˇ˛˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˘ */
 668    $"F9F9 F9F9 F9F9 F9F8 EEE8 E9E8 E8E7 E7E7"      /* ˘˘˘˘˘˘˘¯ÓËÈËËÁÁÁ */
 669    $"E7E7 EABD 1F00 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ÁÁÍΩ............ */
 670    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 671    $"0BA9 F7F3 F3F3 F3F4 F4F4 F4F8 FCFC FCFC"      /* .©˜ÛÛÛÛÙÙÙÙ¯¸¸¸¸ */
 672    $"FCFC FCFC FCFC FDFD FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ¸¸¸¸¸¸˝˝ˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 673    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 674    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 675    $"FFFF FFFF FCFA FAFA FAFA FAFA FAF9 F9F9"      /* ˇˇˇˇ¸˙˙˙˙˙˙˙˙˘˘˘ */
 676    $"F9F9 F9F9 F9F9 F8F8 F4EA E9E9 E8E8 E7E7"      /* ˘˘˘˘˘˘¯¯ÙÍÈÈËËÁÁ */
 677    $"E7E6 E7EB A20B 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ÁÊÁ΢........... */
 678    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 679    $"81F4 F3F2 F3F3 F3F4 F4F4 F5FB FCFC FCFC"      /* ÅÙÛÚÛÛÛÙÙÙı˚¸¸¸¸ */
 680    $"FCFC FCFC FCFC FDFE FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ¸¸¸¸¸¸˝˛ˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 681    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 682    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 683    $"FFFF FFFF FEFA FAFA FAFA FAF9 F9F9 F9F9"      /* ˇˇˇˇ˛˙˙˙˙˙˙˘˘˘˘˘ */
 684    $"F9F9 F9F9 F8F8 F8F8 F8EE E8E9 E8E8 E7E7"      /* ˘˘˘˘¯¯¯¯¯ÓËÈËËÁÁ */
 685    $"E7E7 E6E7 E87C 0100 0000 0000 0000 0000"      /* ÁÁÊÁË|.......... */
 686    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0050"      /* ...............P */
 687    $"EBF4 F2F2 F3F3 F3F4 F4F4 F7FC FCFC FCFC"      /* ÎÙÚÚÛÛÛÙÙÙ˜¸¸¸¸¸ */
 688    $"FCFC FCFC FCFD FDFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ¸¸¸¸¸˝˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 689    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 690    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 691    $"FFFF FFFF FFFB FAFA FAF9 F9F9 F9F9 F9F9"      /* ˇˇˇˇˇ˚˙˙˙˘˘˘˘˘˘˘ */
 692    $"F9F9 F8F8 F8F8 F8F8 F8F3 E9E9 E9E8 E8E7"      /* ˘˘¯¯¯¯¯¯¯ÛÈÈÈËËÁ */
 693    $"E7E7 E6E6 E9E0 4D00 0000 0000 0000 0000"      /* ÁÁÊÊȇM......... */
 694    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 24D8"      /* ..............$ÿ */
 695    $"F5F2 F2F2 F3F3 F3F4 F4F4 FAFB FBFC FCFC"      /* ıÚÚÚÛÛÛÙÙÙ˙˚˚¸¸¸ */
 696    $"FCFC FCFC FCFD FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ¸¸¸¸¸˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 697    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 698    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 699    $"FFFF FFFF FFFC FAFA FAF9 F9F9 F9F9 F9F9"      /* ˇˇˇˇˇ¸˙˙˙˘˘˘˘˘˘˘ */
 700    $"F9F9 F8F8 F8F8 F8F8 F7F7 EDE9 E9E8 E8E8"      /* ˘˘¯¯¯¯¯¯˜˜ÌÈÈËËË */
 701    $"E7E7 E7E6 E6E9 CF23 0000 0000 0000 0000"      /* ÁÁÁÊÊÈœ#........ */
 702    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0005 AAF9"      /* ..............™˘ */
 703    $"F1F2 F2F2 F3F3 F3F4 F4F5 FBFB FBFC FCFC"      /* ÒÚÚÚÛÛÛÙÙı˚˚˚¸¸¸ */
 704    $"FCFC FCFC FCFE FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ¸¸¸¸¸˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 705    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 706    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 707    $"FFFF FFFF FFFE FBF9 F9F9 F9F9 F9F9 F9F9"      /* ˇˇˇˇˇ˛˚˘˘˘˘˘˘˘˘˘ */
 708    $"F8F8 F8F8 F8F8 F8F8 F7F8 F0E9 E9E9 E8E8"      /* ¯¯¯¯¯¯¯¯˜¯ÈÈÈËË */
 709    $"E8E7 E7E7 E6E6 EDA3 0500 0000 0000 0000"      /* ËÁÁÁÊÊÌ£........ */
 710    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0060 F6F1"      /* .............`ˆÒ */
 711    $"F1F2 F2F2 F3F3 F3F4 F4F7 FBFB FBFC FCFC"      /* ÒÚÚÚÛÛÛÙÙ˜˚˚˚¸¸¸ */
 712    $"FCFC FCFC FDFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ¸¸¸¸˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 713    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 714    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 715    $"FFFF FFFF FFFF FEFA F9F9 F9F9 F9F9 F8F8"      /* ˇˇˇˇˇˇ˛˙˘˘˘˘˘˘¯¯ */
 716    $"F8F8 F8F8 F8F8 F7F7 F7F7 F5EA E9E9 E8E8"      /* ¯¯¯¯¯¯˜˜˜˜ıÍÈÈËË */
 717    $"E8E7 E7E7 E6E6 E6EA 5D00 0000 0000 0000"      /* ËÁÁÁÊÊÊÍ]....... */
 718    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 1FD8 F4F1"      /* .............ÿÙÒ */
 719    $"F1F2 F2F2 F3F3 F3F4 F4F9 FBFB FBFB FBFB"      /* ÒÚÚÚÛÛÛÙÙ˘˚˚˚˚˚˚ */
 720    $"FCFC FCFC FEFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ¸¸¸¸˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 721    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 722    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 723    $"FFFF FFFF FFFF FFFE FBF9 F9F9 F9F9 F8F8"      /* ˇˇˇˇˇˇˇ˛˚˘˘˘˘˘¯¯ */
 724    $"F8F8 F8F8 F7F7 F7F7 F7F7 F6EC E9E9 E9E8"      /* ¯¯¯¯˜˜˜˜˜˜ˆÏÈÈÈË */
 725    $"E8E8 E7E7 E7E6 E6E9 D01F 0000 0000 0000"      /* ËËÁÁÁÊÊÈ–....... */
 726    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 96F9 F0F1"      /* ............ñ˘Ò */
 727    $"F1F2 F2F2 F3F3 F3F4 F5FA FBFB FBFB FBFB"      /* ÒÚÚÚÛÛÛÙı˙˚˚˚˚˚˚ */
 728    $"FCFC FCFC FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ¸¸¸¸ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 729    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 730    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 731    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFD FBF9 F8F8 F8F8"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝˚˘¯¯¯¯ */
 732    $"F8F8 F7F8 F7F7 F7F7 F7F7 F7EF E9E9 E9E9"      /* ¯¯˜¯˜˜˜˜˜˜˜ÔÈÈÈÈ */
 733    $"E8E8 E7E7 E7E6 E6E6 ED91 0000 0000 0000"      /* ËËÁÁÁÊÊÊÌë...... */
 734    $"0000 0000 0000 0000 0000 003C ECF1 F0F1"      /* ...........<ÏÒÒ */
 735    $"F1F2 F2F2 F3F3 F3F3 F6FA FBFB FBFB FBFB"      /* ÒÚÚÚÛÛÛÛˆ˙˚˚˚˚˚˚ */
 736    $"FCFC FCFD FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ¸¸¸˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 737    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 738    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 739    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFE FCFA F8F8"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛¸˙¯¯ */
 740    $"F8F8 F7F7 F7F7 F7F7 F6F6 F6F1 EAE9 E9E9"      /* ¯¯˜˜˜˜˜˜ˆˆˆÒÍÈÈÈ */
 741    $"E8E8 E8E7 E7E7 E6E6 E6E2 3C00 0000 0000"      /* ËËËÁÁÁÊÊÊ‚<..... */
 742    $"0000 0000 0000 0000 0000 06B4 F7F0 F0F1"      /* ...........¥˜Ò */
 743    $"F1F1 F2F2 F2F3 F3F3 F7FA FBFB FBFB FBFB"      /* ÒÒÚÚÚÛÛÛ˜˙˚˚˚˚˚˚ */
 744    $"FBFB FBFE FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˚˚˚˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 745    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 746    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 747    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FEFC"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛¸ */
 748    $"F9F7 F7F7 F7F7 F7F7 F6F6 F6F4 EAEA E9E9"      /* ˘˜˜˜˜˜˜˜ˆˆˆÙÍÍÈÈ */
 749    $"E9E8 E8E8 E7E7 E6E6 E6EB AD07 0000 0000"      /* ÈËËËÁÁÊÊÊÎ≠..... */
 750    $"0000 0000 0000 0000 0000 50F2 F0F0 F0F1"      /* ..........PÚÒ */
 751    $"F1F1 F2F2 F2F3 F3F3 F8FA FAFA FAFB FBFB"      /* ÒÒÚÚÚÛÛÛ¯˙˙˙˙˚˚˚ */
 752    $"FBFB FBFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˚˚˚ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 753    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 754    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 755    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 756    $"FFFD FAF8 F7F7 F6F6 F6F6 F6F5 EBEA E9E9"      /* ˇ˝˙¯˜˜ˆˆˆˆˆıÎÍÈÈ */
 757    $"E9E8 E8E8 E7E7 E7E6 E6E6 E94E 0000 0000"      /* ÈËËËÁÁÁÊÊÊÈN.... */
 758    $"0000 0000 0000 0000 0009 BCF5 F0F0 F0F1"      /* .........∆ºıÒ */
 759    $"F1F1 F2F2 F2F3 F3F3 F8FA FAFA FAFB FBFB"      /* ÒÒÚÚÚÛÛÛ¯˙˙˙˙˚˚˚ */
 760    $"FBFB FCFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˚˚¸ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 761    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 762    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 763    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 764    $"FFFF FFFE FBF8 F6F6 F6F6 F6F6 ECEA EAE9"      /* ˇˇˇ˛˚¯ˆˆˆˆˆˆÏÍÍÈ */
 765    $"E9E9 E8E8 E7E7 E7E6 E6E6 EBB6 0900 0000"      /* ÈÈËËÁÁÁÊÊÊÎ∂∆... */
 766    $"0000 0000 0000 0000 0052 F4F0 EFF0 F0F1"      /* .........RÙÔÒ */
 767    $"F1F1 F2F2 F2F3 F3F3 F9FA FAFA FAFA FBFB"      /* ÒÒÚÚÚÛÛÛ˘˙˙˙˙˙˚˚ */
 768    $"FBFB FDFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˚˚˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 769    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 770    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 771    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 772    $"FFFF FFFF FFFE FAF6 F6F6 F5F5 EDEA EAE9"      /* ˇˇˇˇˇ˛˙ˆˆˆııÌÍÍÈ */
 773    $"E9E9 E8E8 E8E7 E7E7 E6E6 E6EA 5100 0000"      /* ÈÈËËËÁÁÁÊÊÊÍQ... */
 774    $"0000 0000 0000 0000 05B6 F5EF EFF0 F0F0"      /* .........∂ıÔÔ */
 775    $"F1F1 F2F2 F2F3 F3F3 F8F9 F9FA FAFA FAFA"      /* ÒÒÚÚÚÛÛÛ¯˘˘˙˙˙˙˙ */
 776    $"FAFB FEFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˙˚˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 777    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 778    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 779    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 780    $"FFFF FFFF FFFF FFFD F7F5 F5F5 EEEA EAEA"      /* ˇˇˇˇˇˇˇ˝˜ıııÓÍÍÍ */
 781    $"E9E9 E9E8 E8E7 E7E7 E6E6 E6EB B005 0000"      /* ÈÈÈËËÁÁÁÊÊÊÎ∞... */
 782    $"0000 0000 0000 0000 40EE F0EF EFF0 F0F0"      /* ........@ÓÔÔ */
 783    $"F1F1 F1F2 F2F2 F3F3 F8F9 F9FA FAFA FAFA"      /* ÒÒÒÚÚÚÛÛ¯˘˘˙˙˙˙˙ */
 784    $"FAFB FEFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˙˚˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 785    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 786    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 787    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 788    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FEF6 F5F5 EEEA EAEA"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇ˛ˆııÓÍÍÍ */
 789    $"E9E9 E9E8 E8E8 E7E7 E7E6 E6E6 E63E 0000"      /* ÈÈÈËËËÁÁÁÊÊÊÊ>.. */
 790    $"0000 0000 0000 0000 9FF6 EEEF EFF0 F0F0"      /* ........üˆÓÔÔ */
 791    $"F1F1 F1F2 F2F2 F3F3 F8F9 F9FA FAFA FAFA"      /* ÒÒÒÚÚÚÛÛ¯˘˘˙˙˙˙˙ */
 792    $"FAFC FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˙¸ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 793    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 794    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 795    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 796    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFD F5F5 EEEB EAEA"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝ııÓÎÍÍ */
 797    $"EAE9 E9E9 E8E8 E7E7 E7E6 E6E6 ED9A 0000"      /* ÍÈÈÈËËÁÁÁÊÊÊÌö.. */
 798    $"0000 0000 0000 0021 E1F0 EEEF EFEF F0F0"      /* .......!·ÓÔÔÔ */
 799    $"F0F1 F1F2 F2F2 F3F3 F8F9 F9F9 FAFA FAFA"      /* ÒÒÚÚÚÛÛ¯˘˘˘˙˙˙˙ */
 800    $"FAFD FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˙˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 801    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 802    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 803    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 804    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF F9F5 EEEB EBEA"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˘ıÓÎÎÍ */
 805    $"EAE9 E9E9 E8E8 E8E7 E7E6 E6E6 E7DA 2100"      /* ÍÈÈÈËËËÁÁÊÊÊÁ⁄!. */
 806    $"0000 0000 0000 0071 F6EF EEEF EFEF F0F0"      /* .......qˆÔÓÔÔÔ */
 807    $"F0F1 F1F1 F2F2 F3F3 F7F9 F9F9 F9F9 F9FA"      /* ÒÒÒÚÚÛÛ˜˘˘˘˘˘˘˙ */
 808    $"FAFD FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˙˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 809    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 810    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 811    $"FFFF FFFE FDFD FCFB FBFB FBFC FDFE FFFF"      /* ˇˇˇ˛˝˝¸˚˚˚˚¸˝˛ˇˇ */
 812    $"FFFF FFFF FFFF FFFC FBFC FDF4 EDEB EBEA"      /* ˇˇˇˇˇˇˇ¸˚¸˝ÙÌÎÎÍ */
 813    $"EAEA E9E9 E9E8 E8E7 E7E7 E6E6 E6EE 6E00"      /* ÍÍÈÈÈËËÁÁÁÊÊÊÓn. */
 814    $"0000 0000 0000 07C0 F2EE EEEE EFEF F0F0"      /* .......¿ÚÓÓÓÔÔ */
 815    $"F0F1 F1F1 F2F2 F2F3 F7F9 F9F9 F9F9 F9FA"      /* ÒÒÒÚÚÚÛ˜˘˘˘˘˘˘˙ */
 816    $"FAFE FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˙˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 817    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 818    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 819    $"FEFC FAF9 F9F9 F9F8 F8F8 F7F8 F7F7 F8F8"      /* ˛¸˙˘˘˘˘¯¯¯˜¯˜˜¯¯ */
 820    $"F9F9 FAFB FBF9 F7F5 F5F5 F9F5 EDEB EBEB"      /* ˘˘˙˚˚˘˜ııı˘ıÌÎÎÎ */
 821    $"EAEA E9E9 E9E8 E8E8 E7E7 E7E6 E6EA BB07"      /* ÍÍÈÈÈËËËÁÁÁÊÊͪ. */
 822    $"0000 0000 0000 34EC EFEE EEEE EFEF F0F0"      /* ......4ÏÔÓÓÓÔÔ */
 823    $"F0F1 F1F1 F2F2 F2F3 F6F9 F9F9 F9F9 F9FA"      /* ÒÒÒÚÚÚÛˆ˘˘˘˘˘˘˙ */
 824    $"FBFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˚ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 825    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 826    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FEFC"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛¸ */
 827    $"FAFA F9F9 F9F9 F9F8 F8F8 F7F7 F7F7 F7F7"      /* ˙˙˘˘˘˘˘¯¯¯˜˜˜˜˜˜ */
 828    $"F6F6 F6F5 F5F5 F5F5 F4F4 F4F3 EDEB EBEB"      /* ˆˆˆıııııÙÙÙÛÌÎÎÎ */
 829    $"EAEA EAE9 E9E8 E8E8 E7E7 E7E6 E6E6 E333"      /* ÍÍÍÈÈËËËÁÁÁÊÊÊ„3 */
 830    $"0000 0000 0000 7CF6 EDED EEEE EFEF EFF0"      /* ......|ˆÌÌÓÓÔÔÔ */
 831    $"F0F0 F1F1 F2F2 F2F2 F5F8 F8F8 F8F9 F9F9"      /* ÒÒÚÚÚÚı¯¯¯¯˘˘˘ */
 832    $"FCFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ¸ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 833    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 834    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FEFC FAFA"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛¸˙˙ */
 835    $"FAFA F9F9 F9F8 F8F8 F8F8 F8F7 F7F7 F7F7"      /* ˙˙˘˘˘¯¯¯¯¯¯˜˜˜˜˜ */
 836    $"F6F6 F6F5 F5F5 F5F5 F4F4 F4F2 ECEC EBEB"      /* ˆˆˆıııııÙÙÙÚÏÏÎÎ */
 837    $"EAEA EAE9 E9E9 E8E8 E8E7 E7E6 E6E6 EF7B"      /* ÍÍÍÈÈÈËËËÁÁÊÊÊÔ{ */
 838    $"0000 0000 0006 BFF2 EDED EEEE EEEF EFF0"      /* ......øÚÌÌÓÓÓÔÔ */
 839    $"F0F0 F1F1 F1F2 F2F2 F4F8 F8F8 F8F9 F9F9"      /* ÒÒÒÚÚÚÙ¯¯¯¯˘˘˘ */
 840    $"FDFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 841    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 842    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FEFC FBFA FAFA"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛¸˚˙˙˙ */
 843    $"F9F9 F9F9 F9F9 F8F8 F8F8 F8F7 F7F7 F6F6"      /* ˘˘˘˘˘˘¯¯¯¯¯˜˜˜ˆˆ */
 844    $"F6F6 F6F5 F5F5 F5F5 F5F4 F4F1 ECEC EBEB"      /* ˆˆˆııııııÙÙÒÏÏÎÎ */
 845    $"EBEA EAEA E9E9 E8E8 E8E7 E7E7 E6E6 EABA"      /* ÎÍÍÍÈÈËËËÁÁÁÊÊÍ∫ */
 846    $"0600 0000 0029 E6EE EDED EEEE EEEF EFF0"      /* .....)ÊÓÌÌÓÓÓÔÔ */
 847    $"F0F0 F1F1 F1F2 F2F2 F3F7 F7F8 F8F9 F9F9"      /* ÒÒÒÚÚÚÛ˜˜¯¯˘˘˘ */
 848    $"FEFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 849    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 850    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FEFC FBFB FBFB FAFA"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇ˛¸˚˚˚˚˙˙ */
 851    $"FAF9 F9F9 F9F9 F8F8 F8F7 F7F7 F7F7 F6F6"      /* ˙˘˘˘˘˘¯¯¯˜˜˜˜˜ˆˆ */
 852    $"F6F6 F6F6 F5F5 F4F4 F4F4 F4F0 ECEC ECEB"      /* ˆˆˆˆııÙÙÙÙÙÏÏÏÎ */
 853    $"EBEA EAEA E9E9 E9E8 E8E7 E7E7 E6E6 E7DF"      /* ÎÍÍÍÈÈÈËËÁÁÁÊÊÁfl */
 854    $"2800 0000 0063 F5EC EDED EDEE EEEE EFEF"      /* (....cıÏÌÌÌÓÓÓÔÔ */
 855    $"F0F0 F0F1 F1F1 F2F2 F3F6 F7F8 F8F8 F9F9"      /* ÒÒÒÚÚÛˆ˜¯¯¯˘˘ */
 856    $"FEFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 857    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 858    $"FFFF FFFF FFFF FDFC FCFB FBFB FAFA FAFA"      /* ˇˇˇˇˇˇ˝¸¸˚˚˚˙˙˙˙ */
 859    $"FAF9 F9F9 F9F9 F9F8 F8F7 F7F7 F7F7 F7F6"      /* ˙˘˘˘˘˘˘¯¯˜˜˜˜˜˜ˆ */
 860    $"F6F6 F5F5 F5F5 F5F4 F4F4 F3EF ECEC ECEB"      /* ˆˆıııııÙÙÙÛÔÏÏÏÎ */
 861    $"EBEB EAEA E9E9 E9E8 E8E8 E7E7 E7E6 E6EF"      /* ÎÎÍÍÈÈÈËËËÁÁÁÊÊÔ */
 862    $"6000 0000 009E F4EC EDED EDEE EEEE EFEF"      /* `....ûÙÏÌÌÌÓÓÓÔÔ */
 863    $"F0F0 F0F1 F1F1 F2F2 F2F5 F7F8 F8F8 F8F9"      /* ÒÒÒÚÚÚı˜¯¯¯¯˘ */
 864    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 865    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 866    $"FFFF FFFF FDFC FCFC FCFB FBFB FAFA FAFA"      /* ˇˇˇˇ˝¸¸¸¸˚˚˚˙˙˙˙ */
 867    $"FAFA F9F9 F8F8 F8F8 F8F8 F7F7 F6F6 F6F6"      /* ˙˙˘˘¯¯¯¯¯¯˜˜ˆˆˆˆ */
 868    $"F6F6 F5F5 F5F4 F4F4 F4F4 F2ED EDEC ECEB"      /* ˆˆıııÙÙÙÙÙÚÌÌÏÏÎ */
 869    $"EBEB EAEA EAE9 E9E9 E8E8 E7E7 E7E6 E6EE"      /* ÎÎÍÍÍÈÈÈËËÁÁÁÊÊÓ */
 870    $"9B00 0000 0BCB F0EC ECED EDEE EEEE EFEF"      /* õ....ÀÏÏÌÌÓÓÓÔÔ */
 871    $"EFF0 F0F0 F1F1 F2F2 F2F4 F7F7 F8F8 F8F9"      /* ÔÒÒÚÚÚÙ˜˜¯¯¯˘ */
 872    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 873    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 874    $"FFFF FEFD FCFC FCFC FCFC FBFB FBFA FAFA"      /* ˇˇ˛˝¸¸¸¸¸¸˚˚˚˙˙˙ */
 875    $"FAFA F9F9 F9F8 F8F8 F8F8 F7F7 F7F6 F6F6"      /* ˙˙˘˘˘¯¯¯¯¯˜˜˜ˆˆˆ */
 876    $"F6F6 F5F5 F5F4 F4F4 F4F4 F0ED EDEC ECEC"      /* ˆˆıııÙÙÙÙÙÌÌÏÏÏ */
 877    $"EBEB EAEA EAE9 E9E9 E8E8 E8E7 E7E6 E6EA"      /* ÎÎÍÍÍÈÈÈËËËÁÁÊÊÍ */
 878    $"C50B 0000 2BE6 EDEC ECED EDED EEEE EEEF"      /* ≈...+ÊÌÏÏÌÌÌÓÓÓÔ */
 879    $"EFF0 F0F0 F1F1 F1F2 F2F2 F6F7 F7F7 F7FA"      /* ÔÒÒÒÚÚÚˆ˜˜˜˜˙ */
 880    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 881    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 882    $"FFFE FDFD FDFC FCFC FCFC FBFB FBFA FAFA"      /* ˇ˛˝˝˝¸¸¸¸¸˚˚˚˙˙˙ */
 883    $"F9F9 F9F9 F9F8 F8F8 F7F7 F7F7 F7F6 F6F6"      /* ˘˘˘˘˘¯¯¯˜˜˜˜˜ˆˆˆ */
 884    $"F5F5 F5F5 F5F4 F4F4 F3F3 F0ED EDED ECEC"      /* ıııııÙÙÙÛÛÌÌÌÏÏ */
 885    $"EBEB EBEA EAEA E9E9 E8E8 E8E7 E7E7 E6E7"      /* ÎÎÎÍÍÍÈÈËËËÁÁÁÊÁ */
 886    $"E129 0000 55F3 EBEC ECEC EDED EEEE EEEF"      /* ·)..UÛÎÏÏÏÌÌÓÓÓÔ */
 887    $"EFF0 F0F0 F1F1 F1F2 F2F2 F4F7 F7F7 F7FA"      /* ÔÒÒÒÚÚÚÙ˜˜˜˜˙ */
 888    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 889    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 890    $"FEFE FDFD FDFC FCFC FBFB FBFB FBFA FAFA"      /* ˛˛˝˝˝¸¸¸˚˚˚˚˚˙˙˙ */
 891    $"F9F9 F9F9 F9F8 F8F8 F7F7 F7F7 F7F7 F6F6"      /* ˘˘˘˘˘¯¯¯˜˜˜˜˜˜ˆˆ */
 892    $"F5F5 F5F4 F4F4 F4F4 F4F1 EEED EDED ECEC"      /* ıııÙÙÙÙÙÙÒÓÌÌÌÏÏ */
 893    $"ECEB EBEA EAEA E9E9 E9E8 E8E7 E7E7 E6E6"      /* ÏÎÎÍÍÍÈÈÈËËÁÁÁÊÊ */
 894    $"EE52 0000 81F5 EBEC ECEC EDED EDEE EEEF"      /* ÓR..ÅıÎÏÏÏÌÌÌÓÓÔ */
 895    $"EFEF F0F0 F0F1 F1F1 F2F2 F3F6 F6F7 F7FA"      /* ÔÔÒÒÒÚÚÛˆˆ˜˜˙ */
 896    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 897    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFE"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛ */
 898    $"FEFE FEFD FDFC FCFC FBFB FBFB FBFB FAFA"      /* ˛˛˛˝˝¸¸¸˚˚˚˚˚˚˙˙ */
 899    $"F9F9 F9F9 F9F9 F8F8 F7F7 F7F6 F6F6 F6F6"      /* ˘˘˘˘˘˘¯¯˜˜˜ˆˆˆˆˆ */
 900    $"F6F5 F5F4 F4F4 F4F4 F4EF EEED EDED ECEC"      /* ˆııÙÙÙÙÙÙÔÓÌÌÌÏÏ */
 901    $"ECEB EBEB EAEA E9E9 E9E8 E8E8 E7E7 E7E6"      /* ÏÎÎÎÍÍÈÈÈËËËÁÁÁÊ */
 902    $"F07E 0000 A7F3 EBEB ECEC EDED EDEE EEEE"      /* ~..ßÛÎÎÏÏÌÌÌÓÓÓ */
 903    $"EFEF EFF0 F0F1 F1F1 F2F2 F2F4 F6F7 F7FA"      /* ÔÔÔÒÒÒÚÚÚÙˆ˜˜˙ */
 904    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 905    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FEFE"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛˛ */
 906    $"FEFE FEFD FDFD FCFC FCFB FBFB FBFB FAFA"      /* ˛˛˛˝˝˝¸¸¸˚˚˚˚˚˙˙ */
 907    $"FAF9 F9F8 F8F8 F8F8 F8F7 F7F7 F6F6 F5F5"      /* ˙˘˘¯¯¯¯¯¯˜˜˜ˆˆıı */
 908    $"F5F5 F5F5 F4F4 F3F3 F2EE EEEE EDED EDEC"      /* ııııÙÙÛÛÚÓÓÓÌÌÌÏ */
 909    $"ECEB EBEB EAEA EAE9 E9E8 E8E8 E7E7 E7E6"      /* ÏÎÎÎÍÍÍÈÈËËËÁÁÁÊ */
 910    $"EDA4 0007 C6EF EBEB ECEC ECED EDED EEEE"      /* ̧..∆ÔÎÎÏÏÏÌÌÌÓÓ */
 911    $"EFEF EFF0 F0F0 F1F1 F2F2 F2F3 F5F6 F7FA"      /* ÔÔÔÒÒÚÚÚÛıˆ˜˙ */
 912    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 913    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFE FEFE"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛˛˛ */
 914    $"FEFE FEFD FDFD FCFC FCFB FBFB FBFB FAFA"      /* ˛˛˛˝˝˝¸¸¸˚˚˚˚˚˙˙ */
 915    $"FAF9 F9F9 F8F8 F8F8 F8F7 F7F7 F6F6 F6F5"      /* ˙˘˘˘¯¯¯¯¯˜˜˜ˆˆˆı */
 916    $"F5F5 F5F5 F4F4 F4F3 F0EE EEEE EDED EDEC"      /* ııııÙÙÙÛÓÓÓÌÌÌÏ */
 917    $"ECEC EBEB EAEA EAE9 E9E9 E8E8 E7E7 E7E6"      /* ÏÏÎÎÍÍÍÈÈÈËËÁÁÁÊ */
 918    $"EBC3 0716 D9ED EBEB EBEC ECED EDED EEEE"      /* Î√..ŸÌÎÎÎÏÏÌÌÌÓÓ */
 919    $"EEEF EFEF F0F0 F1F1 F1F2 F2F2 F4F6 F6F9"      /* ÓÔÔÔÒÒÒÚÚÚÙˆˆ˘ */
 920    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 921    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FEFD FDFD"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛˝˝˝ */
 922    $"FDFD FDFD FDFD FCFC FCFB FBFB FAFA FAFA"      /* ˝˝˝˝˝˝¸¸¸˚˚˚˙˙˙˙ */
 923    $"FAF9 F9F9 F8F8 F8F7 F7F7 F7F7 F6F6 F6F5"      /* ˙˘˘˘¯¯¯˜˜˜˜˜ˆˆˆı */
 924    $"F5F5 F4F4 F4F4 F4F2 EFEF EEEE EEED EDEC"      /* ııÙÙÙÙÙÚÔÔÓÓÓÌÌÏ */
 925    $"ECEC EBEB EBEA EAE9 E9E9 E8E8 E8E7 E7E7"      /* ÏÏÎÎÎÍÍÈÈÈËËËÁÁÁ */
 926    $"E8D6 162B E7EB EBEB EBEC ECEC EDED EDEE"      /* Ë÷.+ÁÎÎÎÎÏÏÏÌÌÌÓ */
 927    $"EEEF EFEF F0F0 F0F1 F1F2 F2F2 F3F5 F6F8"      /* ÓÔÔÔÒÒÚÚÚÛıˆ¯ */
 928    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 929    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FDFD FDFD"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝˝˝˝ */
 930    $"FDFD FDFD FDFD FCFC FCFB FBFB FAFA FAFA"      /* ˝˝˝˝˝˝¸¸¸˚˚˚˙˙˙˙ */
 931    $"FAF9 F9F9 F8F8 F8F7 F7F7 F7F7 F6F6 F6F5"      /* ˙˘˘˘¯¯¯˜˜˜˜˜ˆˆˆı */
 932    $"F5F5 F4F4 F4F3 F3F0 EFEF EEEE EEED EDED"      /* ııÙÙÙÛÛÔÔÓÓÓÌÌÌ */
 933    $"ECEC EBEB EBEA EAEA E9E9 E9E8 E8E7 E7E7"      /* ÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÈËËÁÁÁ */
 934    $"E7E3 2A42 EEEA EAEB EBEB ECEC EDED EDEE"      /* Á„*BÓÍÍÎÎÎÏÏÌÌÌÓ */
 935    $"EEEE EFEF F0F0 F0F1 F1F1 F2F2 F2F3 F5F7"      /* ÓÓÔÔÒÒÒÚÚÚÛı˜ */
 936    $"FEFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 937    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FDFD FDFD"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝˝˝˝ */
 938    $"FDFD FDFD FDFD FCFC FCFB FBFB FAFA FAF9"      /* ˝˝˝˝˝˝¸¸¸˚˚˚˙˙˙˘ */
 939    $"F9F9 F9F9 F8F8 F8F7 F7F7 F6F6 F6F6 F6F5"      /* ˘˘˘˘¯¯¯˜˜˜ˆˆˆˆˆı */
 940    $"F5F5 F4F4 F4F3 F1F0 EFEF EEEE EEED EDED"      /* ııÙÙÙÛÒÔÔÓÓÓÌÌÌ */
 941    $"ECEC ECEB EBEA EAEA E9E9 E9E8 E8E8 E7E7"      /* ÏÏÏÎÎÍÍÍÈÈÈËËËÁÁ */
 942    $"E7EA 4153 F2EA EAEB EBEB ECEC ECED EDEE"      /* ÁÍASÚÍÍÎÎÎÏÏÏÌÌÓ */
 943    $"EEEE EFEF EFF0 F0F0 F1F1 F1F2 F2F3 F4F5"      /* ÓÓÔÔÔÒÒÒÚÚÛÙı */
 944    $"FDFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 945    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFE FDFD FDFD"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛˝˝˝˝ */
 946    $"FDFD FDFD FDFD FCFC FCFB FBFB FAFA FAF9"      /* ˝˝˝˝˝˝¸¸¸˚˚˚˙˙˙˘ */
 947    $"F9F9 F9F9 F9F8 F8F7 F7F7 F6F6 F6F5 F5F5"      /* ˘˘˘˘˘¯¯˜˜˜ˆˆˆııı */
 948    $"F5F5 F5F4 F4F2 F0F0 EFEF EFEE EEEE EDED"      /* ıııÙÙÚÔÔÔÓÓÓÌÌ */
 949    $"ECEC ECEB EBEB EAEA E9E9 E9E8 E8E8 E7E7"      /* ÏÏÏÎÎÎÍÍÈÈÈËËËÁÁ */
 950    $"E7EE 5274 F1EA EAEA EBEB EBEC ECED EDED"      /* ÁÓRtÒÍÍÍÎÎÎÏÏÌÌÌ */
 951    $"EEEE EEEF EFF0 F0F0 F1F1 F1F2 F2F2 F3F4"      /* ÓÓÓÔÔÒÒÒÚÚÚÛÙ */
 952    $"FCFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ¸ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 953    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFE FDFD FDFD"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛˝˝˝˝ */
 954    $"FDFD FDFD FDFC FCFC FCFB FBFB FAFA FAF9"      /* ˝˝˝˝˝¸¸¸¸˚˚˚˙˙˙˘ */
 955    $"F9F9 F8F8 F8F8 F8F8 F7F7 F7F6 F6F5 F5F5"      /* ˘˘¯¯¯¯¯¯˜˜˜ˆˆııı */
 956    $"F4F4 F4F4 F3F1 F0F0 EFEF EFEE EEEE EDED"      /* ÙÙÙÙÛÒÔÔÔÓÓÓÌÌ */
 957    $"EDEC ECEB EBEB EAEA EAE9 E9E9 E8E8 E7E7"      /* ÌÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÈËËÁÁ */
 958    $"E7EE 73A7 EEE9 EAEA EBEB EBEC ECEC EDED"      /* ÁÓsßÓÈÍÍÎÎÎÏÏÏÌÌ */
 959    $"EDEE EEEF EFEF F0F0 F0F1 F1F1 F2F2 F3F3"      /* ÌÓÓÔÔÔÒÒÒÚÚÛÛ */
 960    $"FBFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˚ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 961    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFE FDFD FDFD"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛˝˝˝˝ */
 962    $"FDFD FDFD FDFC FCFC FCFB FBFB FAFA FAF9"      /* ˝˝˝˝˝¸¸¸¸˚˚˚˙˙˙˘ */
 963    $"F9F9 F8F8 F8F8 F8F8 F7F7 F7F6 F6F6 F5F5"      /* ˘˘¯¯¯¯¯¯˜˜˜ˆˆˆıı */
 964    $"F4F4 F4F3 F1F1 F0F0 F0EF EFEE EEEE EDED"      /* ÙÙÙÛÒÒÔÔÓÓÓÌÌ */
 965    $"EDEC ECEC EBEB EAEA EAE9 E9E9 E8E8 E8E7"      /* ÌÏÏÏÎÎÍÍÍÈÈÈËËËÁ */
 966    $"E7EB A5C2 ECE9 EAEA EAEB EBEC ECEC EDED"      /* ÁΕ¬ÏÈÍÍÍÎÎÏÏÏÌÌ */
 967    $"EDEE EEEE EFEF F0F0 F0F1 F1F1 F2F2 F2F3"      /* ÌÓÓÓÔÔÒÒÒÚÚÚÛ */
 968    $"FBFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˚ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 969    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFD FCFC FCFC"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝¸¸¸¸ */
 970    $"FCFC FCFC FCFC FCFC FCFB FBFB FAFA FAF9"      /* ¸¸¸¸¸¸¸¸¸˚˚˚˙˙˙˘ */
 971    $"F9F9 F8F8 F8F7 F7F7 F7F7 F7F6 F6F6 F5F5"      /* ˘˘¯¯¯˜˜˜˜˜˜ˆˆˆıı */
 972    $"F4F4 F4F2 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE EDED"      /* ÙÙÙÚÒÒÔÔÔÓÓÌÌ */
 973    $"EDEC ECEC EBEB EBEA EAE9 E9E9 E8E8 E8E7"      /* ÌÏÏÏÎÎÎÍÍÈÈÈËËËÁ */
 974    $"E7E9 BFD1 EBE9 E9EA EAEB EBEB ECEC ECED"      /* ÁÈø—ÎÈÈÍÍÎÎÎÏÏÏÌ */
 975    $"EDED EEEE EFEF EFF0 F0F0 F1F1 F1F2 F2F2"      /* ÌÌÓÓÔÔÔÒÒÒÚÚÚ */
 976    $"FBFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˚ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 977    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFC FCFC FCFC"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¸¸¸¸¸ */
 978    $"FCFC FCFC FCFC FCFC FBFB FBFB FAFA FAF9"      /* ¸¸¸¸¸¸¸¸˚˚˚˚˙˙˙˘ */
 979    $"F9F9 F8F8 F8F7 F7F7 F6F6 F6F6 F6F6 F5F5"      /* ˘˘¯¯¯˜˜˜ˆˆˆˆˆˆıı */
 980    $"F5F4 F3F2 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE EEED"      /* ıÙÛÚÒÒÔÔÔÓÓÓÌ */
 981    $"EDEC ECEC EBEB EBEA EAEA E9E9 E8E8 E8E7"      /* ÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈËËËÁ */
 982    $"E7E9 CEE1 E9E9 E9EA EAEA EBEB EBEC ECED"      /* ÁÈŒ·ÈÈÈÍÍÍÎÎÎÏÏÌ */
 983    $"EDED EEEE EEEF EFEF F0F0 F0F1 F1F2 F2F2"      /* ÌÌÓÓÓÔÔÔÒÒÚÚÚ */
 984    $"FAFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˙ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 985    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFC FCFC FCFC"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¸¸¸¸¸ */
 986    $"FCFC FCFC FCFC FCFC FBFB FBFB FAFA FAF9"      /* ¸¸¸¸¸¸¸¸˚˚˚˚˙˙˙˘ */
 987    $"F9F9 F8F8 F8F7 F7F7 F6F6 F6F5 F5F5 F5F5"      /* ˘˘¯¯¯˜˜˜ˆˆˆııııı */
 988    $"F5F3 F2F2 F1F1 F1F0 F0EF EFEF EEEE EEED"      /* ıÛÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓÓÌ */
 989    $"EDED ECEC EBEB EBEA EAEA E9E9 E9E8 E8E7"      /* ÌÌÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÈËËÁ */
 990    $"E7E7 DFE1 E9E9 E9E9 EAEA EBEB EBEC ECEC"      /* ÁÁfl·ÈÈÈÈÍÍÎÎÎÏÏÏ */
 991    $"EDED EDEE EEEF EFEF F0F0 F0F1 F1F1 F2F1"      /* ÌÌÌÓÓÔÔÔÒÒÒÚÒ */
 992    $"F9FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˘ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
 993    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFC FBFB FBFB"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¸˚˚˚˚ */
 994    $"FBFB FBFB FBFB FBFB FBFB FBFA FAFA FAF9"      /* ˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˙˙˙˙˘ */
 995    $"F9F9 F8F8 F8F7 F7F7 F6F6 F6F5 F5F5 F4F4"      /* ˘˘¯¯¯˜˜˜ˆˆˆıııÙÙ */
 996    $"F3F2 F2F2 F1F1 F1F0 F0F0 EFEF EEEE EEED"      /* ÛÚÚÚÒÒÒÔÔÓÓÓÌ */
 997    $"EDED ECEC ECEB EBEA EAEA E9E9 E9E8 E8E8"      /* ÌÌÏÏÏÎÎÍÍÍÈÈÈËËË */
 998    $"E7E7 E0D0 EAE9 E9E9 EAEA EAEB EBEB ECEC"      /* ÁÁ‡–ÍÈÈÈÍÍÍÎÎÎÏÏ */
 999    $"EDED EDEE EEEE EFEF EFF0 F0F0 F1F1 F2F1"      /* ÌÌÌÓÓÓÔÔÔÒÒÚÒ */
1000    $"F9FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˘ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1001    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFB FAFB FBFB"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˚˙˚˚˚ */
1002    $"FBFB FBFB FBFB FAFA FAFA FAFA FAFA FAF9"      /* ˚˚˚˚˚˚˙˙˙˙˙˙˙˙˙˘ */
1003    $"F9F9 F8F8 F8F7 F7F7 F6F6 F6F5 F5F5 F4F3"      /* ˘˘¯¯¯˜˜˜ˆˆˆıııÙÛ */
1004    $"F3F2 F2F2 F1F1 F1F0 F0F0 EFEF EFEE EEED"      /* ÛÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓÌ */
1005    $"EDED ECEC ECEB EBEB EAEA E9E9 E9E8 E8E8"      /* ÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÈÈÈËËË */
1006    $"E7E8 D2C1 EBE8 E9E9 E9EA EAEB EBEB ECEC"      /* ÁË“¡ÎËÈÈÈÍÍÎÎÎÏÏ */
1007    $"ECED EDED EEEE EFEF EFF0 F0F0 F1F1 F1F1"      /* ÏÌÌÌÓÓÔÔÔÒÒÒÒ */
1008    $"F7FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ˜ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1009    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFB FAFA FAFB"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˚˙˙˙˚ */
1010    $"FBFB FBFB FAFA FAFA FAFA FAF9 F9F9 F9F9"      /* ˚˚˚˚˙˙˙˙˙˙˙˘˘˘˘˘ */
1011    $"F9F9 F8F8 F8F7 F7F7 F6F6 F6F6 F5F5 F4F3"      /* ˘˘¯¯¯˜˜˜ˆˆˆˆııÙÛ */
1012    $"F3F2 F2F2 F1F1 F1F0 F0F0 EFEF EFEE EEEE"      /* ÛÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓÓ */
1013    $"EDED ECEC ECEB EBEB EAEA EAE9 E9E9 E8E8"      /* ÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÈËË */
1014    $"E7EA C2A6 EDE8 E9E9 E9EA EAEA EBEB EBEC"      /* Áͬ¶ÌËÈÈÈÍÍÍÎÎÎÏ */
1015    $"ECED EDED EEEE EEEF EFEF F0F0 F0F1 F1F1"      /* ÏÌÌÌÓÓÓÔÔÔÒÒÒ */
1016    $"F4FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* Ùˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1017    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFC FAFA FAFA"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¸˙˙˙˙ */
1018    $"FAFA FAFA FAFA FAFA FAFA F9F9 F9F9 F8F8"      /* ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˘˘˘˘¯¯ */
1019    $"F8F8 F8F8 F8F7 F7F7 F6F6 F6F6 F4F4 F4F3"      /* ¯¯¯¯¯˜˜˜ˆˆˆˆÙÙÙÛ */
1020    $"F3F3 F2F2 F1F1 F1F0 F0F0 EFEF EFEE EEEE"      /* ÛÛÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓÓ */
1021    $"EDED ECEC ECEB EBEB EAEA EAE9 E9E9 E8E8"      /* ÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÈËË */
1022    $"E7EC A073 F0E8 E8E9 E9E9 EAEA EAEB EBEC"      /* ÁφsËËÈÈÈÍÍÍÎÎÏ */
1023    $"ECEC EDED EDEE EEEE EFEF EFF0 F0F1 F1F1"      /* ÏÏÌÌÌÓÓÓÔÔÔÒÒÒ */
1024    $"F2FC FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* Ú¸ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1025    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFC FAFA FAFA"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¸˙˙˙˙ */
1026    $"FAFA FAFA FAFA FAFA FAF9 F9F9 F9F9 F8F8"      /* ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˘˘˘˘˘¯¯ */
1027    $"F8F8 F7F7 F7F6 F6F6 F6F6 F6F5 F4F4 F4F3"      /* ¯¯˜˜˜ˆˆˆˆˆˆıÙÙÙÛ */
1028    $"F3F3 F2F2 F1F1 F1F0 F0F0 EFEF EFEE EEEE"      /* ÛÛÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓÓ */
1029    $"EDED EDEC ECEC EBEB EAEA EAE9 E9E9 E8E8"      /* ÌÌÌÏÏÏÎÎÍÍÍÈÈÈËË */
1030    $"E8EF 7752 EFE8 E8E9 E9E9 EAEA EAEB EBEB"      /* ËÔwRÔËËÈÈÈÍÍÍÎÎÎ */
1031    $"ECEC ECED EDED EEEE EFEF EFF0 F0F0 F1F1"      /* ÏÏÏÌÌÌÓÓÔÔÔÒÒ */
1032    $"F1F6 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* Òˆˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1033    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFD F9F9 FAFA"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝˘˘˙˙ */
1034    $"FAFA FAFA FAFA FAFA F9F9 F9F9 F9F9 F8F8"      /* ˙˙˙˙˙˙˙˙˘˘˘˘˘˘¯¯ */
1035    $"F8F8 F7F7 F7F6 F6F6 F5F5 F5F5 F4F4 F4F3"      /* ¯¯˜˜˜ˆˆˆııııÙÙÙÛ */
1036    $"F3F3 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 EFEF EFEE EEEE"      /* ÛÛÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓÓ */
1037    $"EDED EDEC ECEC EBEB EBEA EAE9 E9E9 E8E8"      /* ÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÈÈÈËË */
1038    $"E8F0 5641 EBE8 E8E8 E9E9 E9EA EAEA EBEB"      /* ËVAÎËËËÈÈÈÍÍÍÎÎ */
1039    $"EBEC ECED EDED EEEE EEEF EFEF F0F0 F0F1"      /* ÎÏÏÌÌÌÓÓÓÔÔÔÒ */
1040    $"F1F1 F9FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÒÒ˘ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1041    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFD F9F9 F9F9"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝˘˘˘˘ */
1042    $"F9FA FAFA FAFA F9F9 F9F9 F9F9 F9F8 F8F8"      /* ˘˙˙˙˙˙˘˘˘˘˘˘˘¯¯¯ */
1043    $"F8F7 F7F7 F7F6 F6F6 F5F5 F5F5 F4F4 F4F3"      /* ¯˜˜˜˜ˆˆˆııııÙÙÙÛ */
1044    $"F3F3 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"      /* ÛÛÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
1045    $"EDED EDEC ECEC EBEB EBEA EAEA E9E9 E9E8"      /* ÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÈË */
1046    $"E8EC 402A E4E8 E8E8 E9E9 E9EA EAEA EBEB"      /* ËÏ@*‰ËËËÈÈÈÍÍÍÎÎ */
1047    $"EBEC ECEC EDED EDEE EEEE EFEF F0F0 F0F1"      /* ÎÏÏÏÌÌÌÓÓÓÔÔÒ */
1048    $"F1F1 F1F8 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÒÒÒ¯ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1049    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFE F9F9 F9F9"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛˘˘˘˘ */
1050    $"F9F9 F9F9 F9F9 F9F9 F9F9 F9F9 F8F8 F8F8"      /* ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘¯¯¯¯ */
1051    $"F8F7 F7F7 F7F6 F6F6 F5F5 F5F5 F4F4 F4F3"      /* ¯˜˜˜˜ˆˆˆııııÙÙÙÛ */
1052    $"F3F3 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"      /* ÛÛÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
1053    $"EEED EDEC ECEC EBEB EBEA EAEA E9E9 E9E8"      /* ÓÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÈË */
1054    $"E9E5 2C16 D7E9 E8E8 E8E9 E9E9 EAEA EAEB"      /* ÈÂ,.◊ÈËËËÈÈÈÍÍÍÎ */
1055    $"EBEB ECEC ECED EDEE EEEE EFEF EFF0 F0F0"      /* ÎÎÏÏÏÌÌÓÓÓÔÔÔ */
1056    $"F1F1 F1F1 F6FE FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÒÒÒÒˆ˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1057    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF F9F9 F9F9"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˘˘˘˘ */
1058    $"F9F9 F9F9 F9F9 F9F9 F9F9 F9F8 F8F8 F8F8"      /* ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘¯¯¯¯¯ */
1059    $"F8F7 F7F7 F7F6 F6F6 F5F5 F5F5 F4F4 F4F3"      /* ¯˜˜˜˜ˆˆˆııııÙÙÙÛ */
1060    $"F3F3 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"      /* ÛÛÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
1061    $"EEED EDED ECEC EBEB EBEA EAEA E9E9 E9E8"      /* ÓÌÌÌÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÈË */
1062    $"EAD9 1907 C4EC E7E8 E8E8 E9E9 E9EA EAEB"      /* ÍŸ..ƒÏÁËËËÈÈÈÍÍÎ */
1063    $"EBEB ECEC ECED EDED EEEE EEEF EFEF F0F0"      /* ÎÎÏÏÏÌÌÌÓÓÓÔÔÔ */
1064    $"F0F1 F1F1 F2F5 FEFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÒÒÒÚı˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1065    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FAF8 F8F9"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˙¯¯˘ */
1066    $"F9F9 F9F9 F9F9 F9F9 F9F9 F8F8 F8F8 F8F8"      /* ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘¯¯¯¯¯¯ */
1067    $"F7F7 F7F7 F6F6 F6F6 F5F5 F5F4 F4F4 F4F3"      /* ˜˜˜˜ˆˆˆˆıııÙÙÙÙÛ */
1068    $"F3F3 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"      /* ÛÛÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
1069    $"EEED EDED ECEC ECEB EBEA EAEA E9E9 E9E8"      /* ÓÌÌÌÏÏÏÎÎÍÍÍÈÈÈË */
1070    $"EDC4 0700 A5EE E7E8 E8E8 E9E9 E9EA EAEA"      /* ̃..•ÓÁËËËÈÈÈÍÍÍ */
1071    $"EBEB EBEC ECEC EDED EDEE EEEE EFEF EFF0"      /* ÎÎÎÏÏÏÌÌÌÓÓÓÔÔÔ */
1072    $"F0F0 F1F1 F2F2 F5FE FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÒÒÚÚı˛ˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1073    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FBF8 F8F8"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˚¯¯¯ */
1074    $"F8F8 F9F9 F9F9 F9F9 F8F8 F8F8 F8F8 F8F7"      /* ¯¯˘˘˘˘˘˘¯¯¯¯¯¯¯˜ */
1075    $"F7F7 F7F7 F6F6 F6F6 F5F5 F5F4 F4F4 F4F3"      /* ˜˜˜˜ˆˆˆˆıııÙÙÙÙÛ */
1076    $"F3F3 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"      /* ÛÛÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
1077    $"EEED EDED ECEC ECEB EBEA EAEA E9E9 E9E8"      /* ÓÌÌÌÏÏÏÎÎÍÍÍÈÈÈË */
1078    $"EFA9 0000 7EF0 E7E7 E8E8 E8E9 E9E9 EAEA"      /* Ô©..~ÁÁËËËÈÈÈÍÍ */
1079    $"EAEB EBEB ECEC EDED EDEE EEEE EFEF EFF0"      /* ÍÎÎÎÏÏÌÌÌÓÓÓÔÔÔ */
1080    $"F0F0 F1F1 F1F2 F2F5 FEFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÒÒÒÚÚı˛ˇˇˇˇˇˇˇ */
1081    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FDF8 F8F8"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝¯¯¯ */
1082    $"F8F8 F8F8 F8F8 F8F8 F8F8 F8F8 F8F8 F7F7"      /* ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯˜˜ */
1083    $"F7F7 F7F6 F6F6 F6F6 F5F5 F5F4 F4F4 F4F3"      /* ˜˜˜ˆˆˆˆˆıııÙÙÙÙÛ */
1084    $"F3F3 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"      /* ÛÛÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
1085    $"EEED EDED ECEC ECEB EBEB EAEA EAE9 E9E8"      /* ÓÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈË */
1086    $"F282 0000 53EE E7E7 E7E8 E8E8 E9E9 EAEA"      /* ÚÇ..SÓÁÁÁËËËÈÈÍÍ */
1087    $"EAEB EBEB ECEC ECED EDED EEEE EEEF EFEF"      /* ÍÎÎÎÏÏÏÌÌÌÓÓÓÔÔÔ */
1088    $"EFF0 F0F1 F1F1 F2F2 F6FF FFFF FFFF FFFF"      /* ÔÒÒÒÚÚˆˇˇˇˇˇˇˇ */
1089    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FEF8 F8F8"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛¯¯¯ */
1090    $"F8F8 F8F8 F8F8 F8F8 F8F8 F8F8 F8F7 F7F7"      /* ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯˜˜˜ */
1091    $"F7F7 F7F6 F6F6 F6F5 F5F5 F5F4 F4F4 F3F3"      /* ˜˜˜ˆˆˆˆııııÙÙÙÛÛ */
1092    $"F3F3 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"      /* ÛÛÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
1093    $"EEED EDED ECEC ECEB EBEB EAEA EAE9 E9E9"      /* ÓÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÈ */
1094    $"EF53 0000 2AE1 E7E7 E7E8 E8E8 E9E9 E9EA"      /* ÔS..*·ÁÁÁËËËÈÈÈÍ */
1095    $"EAEA EBEB EBEC ECEC EDED EDEE EEEE EFEF"      /* ÍÍÎÎÎÏÏÏÌÌÌÓÓÓÔÔ */
1096    $"EFEF F0F0 F1F1 F1F2 F1F6 FFFF FFFF FFFF"      /* ÔÔÒÒÒÚÒˆˇˇˇˇˇˇ */
1097    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFF9 F7F7"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˘˜˜ */
1098    $"F8F8 F8F8 F8F8 F8F8 F8F8 F8F8 F7F7 F7F7"      /* ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯˜˜˜˜ */
1099    $"F7F7 F6F6 F6F6 F6F5 F5F5 F5F4 F4F4 F3F3"      /* ˜˜ˆˆˆˆˆııııÙÙÙÛÛ */
1100    $"F3F3 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"      /* ÛÛÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
1101    $"EEED EDED ECEC ECEB EBEB EAEA EAE9 E9EA"      /* ÓÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÍ */
1102    $"E42B 0000 0BC6 EAE7 E7E7 E8E8 E8E9 E9E9"      /* ‰+...∆ÍÁÁÁËËËÈÈÈ */
1103    $"EAEA EAEB EBEB ECEC ECED EDED EEEE EEEF"      /* ÍÍÍÎÎÎÏÏÏÌÌÌÓÓÓÔ */
1104    $"EFEF F0F0 F0F1 F1F1 F2F2 F7FF FFFF FFFF"      /* ÔÔÒÒÒÚÚ˜ˇˇˇˇˇ */
1105    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFB F7F7"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˚˜˜ */
1106    $"F7F7 F7F7 F8F8 F8F8 F8F7 F7F7 F7F7 F7F7"      /* ˜˜˜˜¯¯¯¯¯˜˜˜˜˜˜˜ */
1107    $"F7F6 F6F6 F6F6 F5F5 F5F5 F5F4 F4F4 F3F3"      /* ˜ˆˆˆˆˆıııııÙÙÙÛÛ */
1108    $"F3F3 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"      /* ÛÛÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
1109    $"EEED EDED ECEC ECEB EBEB EAEA EAE9 E9EE"      /* ÓÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÓ */
1110    $"C90B 0000 009B EEE6 E7E7 E7E8 E8E8 E9E9"      /* …....õÓÊÁÁÁËËËÈÈ */
1111    $"E9EA EAEB EBEB ECEC ECED EDED EEEE EEEF"      /* ÈÍÍÎÎÎÏÏÏÌÌÌÓÓÓÔ */
1112    $"EFEF EFF0 F0F0 F1F1 F1F2 F2F9 FFFF FFFF"      /* ÔÔÔÒÒÒÚÚ˘ˇˇˇˇ */
1113    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFD F7F7"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝˜˜ */
1114    $"F7F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F7"      /* ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ */
1115    $"F6F6 F6F6 F6F6 F5F5 F5F5 F4F4 F4F4 F3F3"      /* ˆˆˆˆˆˆııııÙÙÙÙÛÛ */
1116    $"F3F2 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"      /* ÛÚÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
1117    $"EEED EDED ECEC ECEB EBEB EAEA EAE9 E9F1"      /* ÓÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÒ */
1118    $"9D00 0000 0060 EFE6 E7E7 E7E8 E8E8 E9E9"      /* ù....`ÔÊÁÁÁËËËÈÈ */
1119    $"E9EA EAEA EBEB EBEC ECEC EDED EDEE EEEE"      /* ÈÍÍÍÎÎÎÏÏÏÌÌÌÓÓÓ */
1120    $"EFEF EFEF F0F0 F1F1 F1F1 F2F2 FAFF FFFF"      /* ÔÔÔÔÒÒÒÒÚÚ˙ˇˇˇ */
1121    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF F8F7"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¯˜ */
1122    $"F7F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F6"      /* ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ˆ */
1123    $"F6F6 F6F6 F6F5 F5F5 F5F5 F4F4 F4F4 F3F3"      /* ˆˆˆˆˆıııııÙÙÙÙÛÛ */
1124    $"F3F2 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"      /* ÛÚÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
1125    $"EEED EDED ECEC ECEB EBEB EAEA EAE9 E9F1"      /* ÓÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÒ */
1126    $"6200 0000 0027 DFE7 E6E7 E7E7 E8E8 E8E9"      /* b....'flÁÊÁÁÁËËËÈ */
1127    $"E9E9 EAEA EAEB EBEB ECEC ECED EDED EEEE"      /* ÈÈÍÍÍÎÎÎÏÏÏÌÌÌÓÓ */
1128    $"EEEF EFEF EFF0 F0F1 F1F1 F2F2 F2FB FFFF"      /* ÓÔÔÔÔÒÒÒÚÚÚ˚ˇˇ */
1129    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FAF6"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˙ˆ */
1130    $"F6F6 F7F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F6 F6F6"      /* ˆˆ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ˆˆˆ */
1131    $"F6F6 F6F6 F6F5 F5F5 F5F4 F4F4 F4F3 F3F3"      /* ˆˆˆˆˆııııÙÙÙÙÛÛÛ */
1132    $"F3F2 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"      /* ÛÚÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
1133    $"EEED EDED EDEC ECEC EBEB EBEA EAEA EAE5"      /* ÓÌÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÍÂ */
1134    $"2B00 0000 0005 B9EB E6E6 E7E7 E7E8 E8E9"      /* +.....πÎÊÊÁÁÁËËÈ */
1135    $"E9E9 EAEA EAEB EBEB ECEC ECED EDED EDEE"      /* ÈÈÍÍÍÎÎÎÏÏÏÌÌÌÌÓ */
1136    $"EEEE EFEF EFEF F0F0 F1F1 F1F2 F2F3 FDFF"      /* ÓÓÔÔÔÔÒÒÒÚÚÛ˝ˇ */
1137    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FDF6"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝ˆ */
1138    $"F6F6 F6F6 F6F6 F6F7 F7F6 F6F6 F6F6 F6F6"      /* ˆˆˆˆˆˆˆ˜˜ˆˆˆˆˆˆˆ */
1139    $"F6F6 F6F6 F5F5 F5F5 F5F4 F4F4 F4F3 F3F3"      /* ˆˆˆˆıııııÙÙÙÙÛÛÛ */
1140    $"F3F2 F2F2 F1F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"      /* ÛÚÚÚÒÒÒÒÔÔÔÓÓ */
1141    $"EEED EDED EDEC ECEC EBEB EBEA EAEA EFBE"      /* ÓÌÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÔæ */
1142    $"0700 0000 0000 79EF E6E6 E7E7 E7E8 E8E8"      /* ......yÔÊÊÁÁÁËËË */
1143    $"E9E9 E9EA EAEA EBEB EBEC ECEC EDED EDEE"      /* ÈÈÈÍÍÍÎÎÎÏÏÏÌÌÌÓ */
1144    $"EEEE EEEF EFEF F0F0 F0F1 F1F1 F2F2 F4FE"      /* ÓÓÓÔÔÔÒÒÒÚÚÙ˛ */
1145    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFF7"      /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˜ */
1146    $"F6F6 F6F6 F6F6 F6F6 F6F6 F6F6 F6F6 F6F6"      /* ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ */
1147    $"F6F6 F5F5 F5F5 F5F5 F4F4 F4F4 F4F3 F3F3"      /* ˆˆııııııÙÙÙÙÙÛÛÛ */
1148    $"F2F2 F2F2 F1F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"      /* ÚÚÚÚÒÒÒÒÔÔÔÓÓ */
1149    $"EEED EDED EDEC ECEC EBEB EBEA EAEA F27B"      /* ÓÌÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÚ{ */
1150    $"0000 0000 0000 32E3 E6E6 E6E7 E7E7 E8E8"      /* ......2„ÊÊÊÁÁÁËË */
1151    $"E8E9 E9E9 EAEA EAEB EBEB ECEC ECED EDED"      /* ËÈÈÈÍÍÍÎÎÎÏÏÏÌÌÌ */
1152    $"EEEE EEEF EFEF EFF0 F0F0 F1F1 F1F2 F2F5"      /* ÓÓÓÔÔÔÔÒÒÒÚÚı */
1153    $"FEFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFA"      /* ˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˙ */
1154    $"F5F6 F6F6 F6F6 F6F6 F6F6 F6F6 F6F6 F6F6"      /* ıˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ */
1155    $"F6F5 F5F5 F5F5 F5F5 F4F4 F4F4 F3F3 F3F3"      /* ˆıııııııÙÙÙÙÛÛÛÛ */
1156    $"F2F2 F2F2 F1F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"      /* ÚÚÚÚÒÒÒÒÔÔÔÓÓ */
1157    $"EEED EDED EDEC ECEC EBEB EBEA EAEA E836"      /* ÓÌÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍË6 */
1158    $"0000 0000 0000 07BA EAE6 E6E6 E7E7 E7E8"      /* .......∫ÍÊÊÊÁÁÁË */
1159    $"E8E8 E9E9 E9EA EAEA EBEB EBEC ECEC EDED"      /* ËËÈÈÈÍÍÍÎÎÎÏÏÏÌÌ */
1160    $"EDEE EEEE EFEF EFEF F0F0 F0F1 F1F1 F2F2"      /* ÌÓÓÓÔÔÔÔÒÒÒÚÚ */
1161    $"F7FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFD"      /* ˜ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝ */
1162    $"F5F5 F5F6 F6F6 F6F6 F6F6 F6F6 F6F6 F6F5"      /* ıııˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆı */
1163    $"F5F5 F5F5 F5F5 F5F4 F4F4 F4F4 F3F3 F3F3"      /* ıııııııÙÙÙÙÙÛÛÛÛ */
1164    $"F2F2 F2F2 F1F1 F1F0 F0F0 F0EF EFEF EEEE"      /* ÚÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
1165    $"EEED EDED EDEC ECEC EBEB EBEA EAF0 B907"      /* ÓÌÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍπ. */
1166    $"0000 0000 0000 006D EEE6 E6E6 E7E7 E7E8"      /* .......mÓÊÊÊÁÁÁË */
1167    $"E8E8 E9E9 E9EA EAEA EBEB EBEB ECEC ECED"      /* ËËÈÈÈÍÍÍÎÎÎÎÏÏÏÌ */
1168    $"EDED EEEE EEEF EFEF EFF0 F0F0 F1F1 F1F1"      /* ÌÌÓÓÓÔÔÔÔÒÒÒÒ */
1169    $"F2F9 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* Ú˘ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1170    $"F7F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5"      /* ˜ııııııııııııııı */
1171    $"F5F5 F5F5 F5F5 F4F4 F4F4 F4F3 F3F3 F3F2"      /* ııııııÙÙÙÙÙÛÛÛÛÚ */
1172    $"F2F2 F2F2 F1F1 F1F0 F0F0 F0EF EFEF EEEE"      /* ÚÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
1173    $"EEED EDED EDEC ECEC EBEB EBEA EAF2 6700"      /* ÓÌÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÚg. */
1174    $"0000 0000 0000 0020 D9E7 E6E6 E6E7 E7E7"      /* ....... ŸÁÊÊÊÁÁÁ */
1175    $"E8E8 E8E9 E9E9 EAEA EAEB EBEB ECEC ECED"      /* ËËËÈÈÈÍÍÍÎÎÎÏÏÏÌ */
1176    $"EDED EDEE EEEE EFEF EFEF F0F0 F0F1 F1F1"      /* ÌÌÌÓÓÓÔÔÔÔÒÒÒ */
1177    $"F1F2 FBFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÒÚ˚ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1178    $"F9F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5"      /* ˘ııııııııııııııı */
1179    $"F5F5 F5F5 F5F4 F4F4 F4F4 F4F3 F3F3 F3F2"      /* ıııııÙÙÙÙÙÙÛÛÛÛÚ */
1180    $"F2F2 F2F1 F1F1 F1F0 F0F0 EFEF EFEF EEEE"      /* ÚÚÚÒÒÒÒÔÔÔÔÓÓ */
1181    $"EEED EDED EDEC ECEC EBEB EBEA EDDB 1E00"      /* ÓÌÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÌ€.. */
1182    $"0000 0000 0000 0000 9AED E5E6 E6E6 E7E7"      /* ........öÌÂÊÊÊÁÁ */
1183    $"E7E8 E8E8 E9E9 E9EA EAEA EBEB EBEC ECEC"      /* ÁËËËÈÈÈÍÍÍÎÎÎÏÏÏ */
1184    $"EDED EDEE EEEE EEEF EFEF EFF0 F0F0 F1F1"      /* ÌÌÌÓÓÓÓÔÔÔÔÒÒ */
1185    $"F1F1 F3FD FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÒÒÛ˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1186    $"FDF4 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5"      /* ˝Ùıııııııııııııı */
1187    $"F5F5 F5F4 F4F4 F4F4 F4F4 F3F3 F3F3 F3F2"      /* ıııÙÙÙÙÙÙÙÛÛÛÛÛÚ */
1188    $"F2F2 F2F1 F1F1 F1F0 F0F0 EFEF EFEF EEEE"      /* ÚÚÚÒÒÒÒÔÔÔÔÓÓ */
1189    $"EEED EDED EDEC ECEC EBEB EBEA F299 0000"      /* ÓÌÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÚô.. */
1190    $"0000 0000 0000 0000 3DE6 E5E6 E6E6 E7E7"      /* ........=ÊÂÊÊÊÁÁ */
1191    $"E7E8 E8E8 E8E9 E9E9 EAEA EAEB EBEB ECEC"      /* ÁËËËËÈÈÈÍÍÍÎÎÎÏÏ */
1192    $"ECED EDED EEEE EEEE EFEF EFEF F0F0 F0F1"      /* ÏÌÌÌÓÓÓÓÔÔÔÔÒ */
1193    $"F1F1 F1F5 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÒÒÒıˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1194    $"FFF6 F4F4 F4F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5"      /* ˇˆÙÙÙııııııııııı */
1195    $"F5F4 F4F4 F4F4 F4F4 F4F3 F3F3 F3F3 F2F2"      /* ıÙÙÙÙÙÙÙÙÛÛÛÛÛÚÚ */
1196    $"F2F2 F2F1 F1F1 F1F0 F0F0 EFEF EFEF EEEE"      /* ÚÚÚÒÒÒÒÔÔÔÔÓÓ */
1197    $"EEED EDED ECEC ECEC EBEB EBEB EC40 0000"      /* ÓÌÌÌÏÏÏÏÎÎÎÎÏ@.. */
1198    $"0000 0000 0000 0000 04AF EBE5 E6E6 E6E7"      /* .........ØÎÂÊÊÊÁ */
1199    $"E7E7 E8E8 E8E9 E9E9 EAEA EAEB EBEB EBEC"      /* ÁÁËËËÈÈÈÍÍÍÎÎÎÎÏ */
1200    $"ECEC EDED EDEE EEEE EFEF EFEF EFF0 F0F0"      /* ÏÏÌÌÌÓÓÓÔÔÔÔÔ */
1201    $"F1F1 F1F1 F7FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÒÒÒÒ˜ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1202    $"FFF9 F4F4 F4F4 F4F4 F4F4 F4F4 F4F4 F4F4"      /* ˇ˘ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ */
1203    $"F4F4 F4F4 F4F4 F4F4 F3F3 F3F3 F3F3 F2F2"      /* ÙÙÙÙÙÙÙÙÛÛÛÛÛÛÚÚ */
1204    $"F2F2 F1F1 F1F1 F0F0 F0F0 EFEF EFEF EEEE"      /* ÚÚÒÒÒÒÔÔÔÔÓÓ */
1205    $"EEED EDED ECEC ECEC EBEB EBF1 AF05 0000"      /* ÓÌÌÌÏÏÏÏÎÎÎÒØ... */
1206    $"0000 0000 0000 0000 004F EAE5 E5E6 E6E6"      /* .........OÍÂÂÊÊÊ */
1207    $"E7E7 E7E8 E8E8 E9E9 E9EA EAEA EBEB EBEC"      /* ÁÁÁËËËÈÈÈÍÍÍÎÎÎÏ */
1208    $"ECEC ECED EDED EEEE EEEE EFEF EFEF F0F0"      /* ÏÏÏÌÌÌÓÓÓÓÔÔÔÔ */
1209    $"F0F1 F1F1 F1FA FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÒÒÒÒ˙ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1210    $"FFFD F4F4 F4F4 F4F4 F4F4 F4F4 F4F4 F4F4"      /* ˇ˝ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ */
1211    $"F4F4 F4F4 F4F4 F3F3 F3F3 F3F3 F3F2 F2F2"      /* ÙÙÙÙÙÙÛÛÛÛÛÛÛÚÚÚ */
1212    $"F2F2 F1F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EFEE EEEE"      /* ÚÚÒÒÒÒÔÔÔÔÓÓÓ */
1213    $"EEED EDED ECEC ECEC EBEB ECEC 4900 0000"      /* ÓÌÌÌÏÏÏÏÎÎÏÏI... */
1214    $"0000 0000 0000 0000 0008 B5EB E5E5 E6E6"      /* ..........µÎÂÂÊÊ */
1215    $"E6E7 E7E7 E8E8 E8E9 E9E9 EAEA EAEB EBEB"      /* ÊÁÁÁËËËÈÈÈÍÍÍÎÎÎ */
1216    $"ECEC ECEC EDED EDEE EEEE EEEF EFEF EFF0"      /* ÏÏÏÏÌÌÌÓÓÓÓÔÔÔÔ */
1217    $"F0F0 F1F1 F1F2 FDFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÒÒÒÚ˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1218    $"FFFF F5F3 F4F4 F4F4 F4F4 F4F4 F4F4 F4F4"      /* ˇˇıÛÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ */
1219    $"F4F4 F4F4 F4F3 F3F3 F3F3 F3F3 F2F2 F2F2"      /* ÙÙÙÙÙÛÛÛÛÛÛÛÚÚÚÚ */
1220    $"F2F1 F1F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EFEE EEEE"      /* ÚÒÒÒÒÒÔÔÔÔÓÓÓ */
1221    $"EEED EDED ECEC ECEC EBEB F1B5 0600 0000"      /* ÓÌÌÌÏÏÏÏÎÎÒµ.... */
1222    $"0000 0000 0000 0000 0000 4CE9 E5E5 E6E6"      /* ..........LÈÂÂÊÊ */
1223    $"E6E7 E7E7 E8E8 E8E8 E9E9 E9EA EAEA EBEB"      /* ÊÁÁÁËËËËÈÈÈÍÍÍÎÎ */
1224    $"EBEC ECEC EDED EDED EEEE EEEE EFEF EFEF"      /* ÎÏÏÏÌÌÌÌÓÓÓÓÔÔÔÔ */
1225    $"EFF0 F0F0 F1F1 F4FE FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÔÒÒÙ˛ˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1226    $"FFFF F9F3 F3F3 F4F4 F4F4 F4F4 F4F4 F4F4"      /* ˇˇ˘ÛÛÛÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ */
1227    $"F4F4 F3F3 F3F3 F3F3 F3F3 F3F2 F2F2 F2F2"      /* ÙÙÛÛÛÛÛÛÛÛÛÚÚÚÚÚ */
1228    $"F1F1 F1F1 F1F0 F0F0 F0EF EFEF EFEE EEEE"      /* ÒÒÒÒÒÔÔÔÔÓÓÓ */
1229    $"EEED EDED ECEC ECEB EBEC EE4D 0000 0000"      /* ÓÌÌÌÏÏÏÎÎÏÓM.... */
1230    $"0000 0000 0000 0000 0000 06AB ECE5 E5E6"      /* ...........´ÏÂÂÊ */
1231    $"E6E6 E7E7 E7E8 E8E8 E9E9 E9E9 EAEA EAEB"      /* ÊÊÁÁÁËËËÈÈÈÈÍÍÍÎ */
1232    $"EBEB ECEC ECEC EDED EDEE EEEE EEEF EFEF"      /* ÎÎÏÏÏÏÌÌÌÓÓÓÓÔÔÔ */
1233    $"EFEF F0F0 F0F1 F0F7 FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÔÔÒ˜ˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1234    $"FFFF FCF3 F3F3 F3F3 F3F3 F3F3 F3F3 F3F3"      /* ˇˇ¸ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ */
1235    $"F3F3 F3F3 F3F3 F3F3 F3F3 F2F2 F2F2 F2F2"      /* ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÚÚÚÚÚÚ */
1236    $"F1F1 F1F1 F0F0 F0F0 EFEF EFEF EFEE EEEE"      /* ÒÒÒÒÔÔÔÔÔÓÓÓ */
1237    $"EDED EDED ECEC ECEB EBF1 B007 0000 0000"      /* ÌÌÌÌÏÏÏÎÎÒ∞..... */
1238    $"0000 0000 0000 0000 0000 003A E2E6 E5E5"      /* ...........:‚ÊÂÂ */
1239    $"E6E6 E6E7 E7E7 E8E8 E8E9 E9E9 EAEA EAEA"      /* ÊÊÊÁÁÁËËËÈÈÈÍÍÍÍ */
1240    $"EBEB EBEC ECEC ECED EDED EEEE EEEE EFEF"      /* ÎÎÎÏÏÏÏÌÌÌÓÓÓÓÔÔ */
1241    $"EFEF EFF0 F0F0 F1F1 FBFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÔÔÔÒÒ˚ˇˇˇˇˇˇˇ */
1242    $"FFFF FFF5 F3F3 F3F3 F3F3 F3F3 F3F3 F3F3"      /* ˇˇˇıÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ */
1243    $"F3F3 F3F3 F3F3 F3F3 F2F2 F2F2 F2F2 F2F1"      /* ÛÛÛÛÛÛÛÛÚÚÚÚÚÚÚÒ */
1244    $"F1F1 F1F1 F0F0 F0F0 EFEF EFEF EEEE EEEE"      /* ÒÒÒÒÔÔÔÔÓÓÓÓ */
1245    $"EDED EDED ECEC ECEB EDE6 3900 0000 0000"      /* ÌÌÌÌÏÏÏÎÌÊ9..... */
1246    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 8EED E5E5"      /* ............éÌ */
1247    $"E5E6 E6E6 E7E7 E7E8 E8E8 E9E9 E9EA EAEA"      /* ÂÊÊÊÁÁÁËËËÈÈÈÍÍÍ */
1248    $"EAEB EBEB ECEC ECEC EDED EDEE EEEE EEEF"      /* ÍÎÎÎÏÏÏÏÌÌÌÓÓÓÓÔ */
1249    $"EFEF EFEF F0F0 F0F0 F3FE FFFF FFFF FFFF"      /* ÔÔÔÔÛ˛ˇˇˇˇˇˇ */
1250    $"FFFF FFF8 F2F3 F3F3 F3F3 F3F3 F3F3 F3F3"      /* ˇˇˇ¯ÚÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ */
1251    $"F3F3 F3F3 F3F3 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F1F1"      /* ÛÛÛÛÛÛÚÚÚÚÚÚÚÚÒÒ */
1252    $"F1F1 F1F0 F0F0 F0EF EFEF EFEF EEEE EEEE"      /* ÒÒÒÔÔÔÔÔÓÓÓÓ */
1253    $"EDED EDED ECEC ECEB F38B 0000 0000 0000"      /* ÌÌÌÌÏÏÏÎÛã...... */
1254    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 1ECF E8E5"      /* .............œË */
1255    $"E5E6 E6E6 E7E7 E7E7 E8E8 E8E9 E9E9 EAEA"      /* ÂÊÊÊÁÁÁÁËËËÈÈÈÍÍ */
1256    $"EAEA EBEB EBEC ECEC EDED EDED EEEE EEEE"      /* ÍÍÎÎÎÏÏÏÌÌÌÌÓÓÓÓ */
1257    $"EFEF EFEF EFEF F0F0 F0F6 FFFF FFFF FFFF"      /* ÔÔÔÔÔÔˆˇˇˇˇˇˇ */
1258    $"FFFF FFFB F2F2 F2F2 F3F3 F3F3 F3F3 F3F3"      /* ˇˇˇ˚ÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÛ */
1259    $"F3F3 F3F3 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F1 F1F1"      /* ÛÛÛÛÚÚÚÚÚÚÚÚÚÒÒÒ */
1260    $"F1F1 F1F0 F0F0 F0EF EFEF EFEF EEEE EEEE"      /* ÒÒÒÔÔÔÔÔÓÓÓÓ */
1261    $"EDED EDEC ECEC ECF0 D31C 0000 0000 0000"      /* ÌÌÌÏÏÏÏ”....... */
1262    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 005B E9E5"      /* .............[ÈÂ */
1263    $"E5E5 E6E6 E6E7 E7E7 E8E8 E8E8 E9E9 E9EA"      /* ÂÂÊÊÊÁÁÁËËËËÈÈÈÍ */
1264    $"EAEA EBEB EBEB ECEC ECEC EDED EDEE EEEE"      /* ÍÍÎÎÎÎÏÏÏÏÌÌÌÓÓÓ */
1265    $"EEEF EFEF EFEF EFF0 F0F0 F9FF FFFF FFFF"      /* ÓÔÔÔÔÔÔ˘ˇˇˇˇˇ */
1266    $"FFFF FFFE F3F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2"      /* ˇˇˇ˛ÛÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ */
1267    $"F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F1F1 F1F1"      /* ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÒÒÒÒ */
1268    $"F1F1 F0F0 F0F0 EFEF EFEF EFEE EEEE EEED"      /* ÒÒÔÔÔÔÔÓÓÓÓÌ */
1269    $"EDED EDEC ECEC EDEF 6200 0000 0000 0000"      /* ÌÌÌÏÏÏÌÔb....... */
1270    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0005 A2EC"      /* ..............¢Ï */
1271    $"E5E5 E5E6 E6E6 E7E7 E7E8 E8E8 E8E9 E9E9"      /* ÂÂÂÊÊÊÁÁÁËËËËÈÈÈ */
1272    $"EAEA EAEB EBEB EBEC ECEC ECED EDED EEEE"      /* ÍÍÍÎÎÎÎÏÏÏÏÌÌÌÓÓ */
1273    $"EEEE EEEF EFEF EFEF F0F0 F1FC FFFF FFFF"      /* ÓÓÓÔÔÔÔÔÒ¸ˇˇˇˇ */
1274    $"FFFF FFFF F5F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2"      /* ˇˇˇˇıÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ */
1275    $"F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F1F1 F1F1 F1F1"      /* ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÒÒÒÒÒÒ */
1276    $"F1F0 F0F0 F0F0 EFEF EFEF EFEE EEEE EEED"      /* ÒÔÔÔÔÔÓÓÓÓÌ */
1277    $"EDED EDEC ECED F2A1 0500 0000 0000 0000"      /* ÌÌÌÏÏÌÚ°........ */
1278    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 22CE"      /* .............."Π*/
1279    $"E8E5 E5E5 E6E6 E6E7 E7E7 E8E8 E8E9 E9E9"      /* ËÂÂÂÊÊÊÁÁÁËËËÈÈÈ */
1280    $"E9EA EAEA EBEB EBEB ECEC ECED EDED EDEE"      /* ÈÍÍÍÎÎÎÎÏÏÏÌÌÌÌÓ */
1281    $"EEEE EEEE EFEF EFEF EFEF F0F3 FFFF FFFF"      /* ÓÓÓÓÔÔÔÔÔÔÛˇˇˇˇ */
1282    $"FFFF FFFF F8F1 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2"      /* ˇˇˇˇ¯ÒÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ */
1283    $"F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F1F1 F1F1 F1F1 F1F1"      /* ÚÚÚÚÚÚÚÚÒÒÒÒÒÒÒÒ */
1284    $"F0F0 F0F0 F0EF EFEF EFEF EEEE EEEE EEED"      /* ÔÔÔÔÔÓÓÓÓÓÌ */
1285    $"EDED ECEC ECEF D01E 0000 0000 0000 0000"      /* ÌÌÏÏÏÔ–......... */
1286    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 004C"      /* ...............L */
1287    $"DFE7 E5E5 E5E6 E6E6 E7E7 E7E7 E8E8 E9E9"      /* flÁÂÂÂÊÊÊÁÁÁÁËËÈÈ */
1288    $"E9E9 EAEA EAEB EBEB EBEC ECEC ECED EDED"      /* ÈÈÍÍÍÎÎÎÎÏÏÏÏÌÌÌ */
1289    $"EDEE EEEE EEEF EFEF EFEF EFEF F8FF FFFF"      /* ÌÓÓÓÓÔÔÔÔÔÔÔ¯ˇˇˇ */
1290    $"FFFF FFFF FCF1 F1F1 F1F1 F2F2 F2F2 F2F2"      /* ˇˇˇˇ¸ÒÒÒÒÒÚÚÚÚÚÚ */
1291    $"F2F2 F2F2 F2F1 F1F1 F1F1 F1F1 F1F1 F1F0"      /* ÚÚÚÚÚÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ */
1292    $"F0F0 F0F0 EFEF EFEF EFEF EEEE EEEE EDED"      /* ÔÔÔÔÔÔÓÓÓÓÌÌ */
1293    $"EDED ECEC EEE6 4900 0000 0000 0000 0000"      /* ÌÌÏÏÓÊI......... */
1294    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1295    $"7AE8 E6E5 E5E6 E6E6 E6E7 E7E7 E7E8 E8E9"      /* zËÊÂÂÊÊÊÊÁÁÁÁËËÈ */
1296    $"E9E9 E9EA EAEA EBEB EBEB ECEC ECEC EDED"      /* ÈÈÈÍÍÍÎÎÎÎÏÏÏÏÌÌ */
1297    $"EDED EEEE EEEE EFEF EFEF EFEF F0FC FFFF"      /* ÌÌÓÓÓÓÔÔÔÔÔÔ¸ˇˇ */
1298    $"FFFF FFFF FEF2 F1F1 F1F1 F1F1 F1F1 F1F1"      /* ˇˇˇˇ˛ÚÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ */
1299    $"F1F1 F1F1 F1F1 F1F1 F1F1 F1F1 F1F1 F0F0"      /* ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ */
1300    $"F0F0 F0EF EFEF EFEF EFEE EEEE EEEE EDED"      /* ÔÔÔÔÔÔÓÓÓÓÓÌÌ */
1301    $"EDED ECEC F4A4 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ÌÌÏÏÙ§.......... */
1302    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1303    $"0AA0 E9E6 E5E5 E6E6 E6E7 E7E7 E7E7 E8E8"      /* ¬†ÈÊÂÂÊÊÊÁÁÁÁÁËË */
1304    $"E9E9 E9E9 EAEA EAEB EBEB EBEC ECEC ECED"      /* ÈÈÈÈÍÍÍÎÎÎÎÏÏÏÏÌ */
1305    $"EDED EDEE EEEE EEEE EFEF EFEF EFF3 FFFF"      /* ÌÌÌÓÓÓÓÓÔÔÔÔÔÛˇˇ */
1306    $"FFFF FFFF FFF4 F0F1 F1F1 F1F1 F1F1 F1F1"      /* ˇˇˇˇˇÙÒÒÒÒÒÒÒÒÒ */
1307    $"F1F1 F1F1 F1F1 F1F1 F1F1 F1F1 F0F0 F0F0"      /* ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ */
1308    $"F0F0 EFEF EFEF EFEF EFEE EEEE EEED EDED"      /* ÔÔÔÔÔÔÔÓÓÓÓÌÌÌ */
1309    $"EDED ECEC F1C0 0D00 0000 0000 0000 0000"      /* ÌÌÏÏÒ¿.......... */
1310    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1311    $"001D BBE9 E6E5 E5E6 E6E6 E7E7 E7E7 E7E8"      /* ..ªÈÊÂÂÊÊÊÁÁÁÁÁË */
1312    $"E8E9 E9E9 E9EA EAEA EBEB EBEB ECEC ECEC"      /* ËÈÈÈÈÍÍÍÎÎÎÎÏÏÏÏ */
1313    $"EDED EDED EDEE EEEE EEEF EFEF EFEF F8FF"      /* ÌÌÌÌÌÓÓÓÓÔÔÔÔÔ¯ˇ */
1314    $"FFFF FFFF FFF6 EFF1 F1F1 F1F1 F1F1 F1F1"      /* ˇˇˇˇˇˆÔÒÒÒÒÒÒÒÒÒ */
1315    $"F1F1 F1F1 F1F1 F1F1 F1F1 F0F0 F0F0 F0F0"      /* ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ */
1316    $"F0EF EFEF EFEF EFEF EEEE EEEE EEED EDED"      /* ÔÔÔÔÔÔÔÓÓÓÓÓÌÌÌ */
1317    $"EDEC ECEC ECEF 4A00 0000 0000 0000 0000"      /* ÌÏÏÏÏÔJ......... */
1318    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1319    $"0000 31CA E8E6 E5E5 E6E6 E6E7 E7E7 E7E8"      /* ..1 ËÊÂÂÊÊÊÁÁÁÁË */
1320    $"E8E8 E9E9 E9E9 EAEA EAEA EBEB EBEC ECEC"      /* ËËÈÈÈÈÍÍÍÍÎÎÎÏÏÏ */
1321    $"ECED EDED EDED EEEE EEEE EEEF EFEF F0FC"      /* ÏÌÌÌÌÌÓÓÓÓÓÔÔÔ¸ */
1322    $"FFFF FFFF FFF8 F0F0 F0F0 F0F1 F1F1 F1F1"      /* ˇˇˇˇˇ¯ÒÒÒÒÒ */
1323    $"F1F1 F1F1 F1F1 F1F0 F0F0 F0F0 F0F0 F0F0"      /* ÒÒÒÒÒÒÒ */
1324    $"EFEF EFEF EFEF EFEE EEEE EEEE EDED EDED"      /* ÔÔÔÔÔÔÔÓÓÓÓÓÌÌÌÌ */
1325    $"EDEC ECEC ECF3 A003 0000 0000 0000 0000"      /* ÌÏÏÏÏÛ†......... */
1326    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1327    $"0000 0044 D4E8 E5E5 E5E6 E6E6 E7E7 E7E7"      /* ...D‘ËÂÂÂÊÊÊÁÁÁÁ */
1328    $"E8E8 E8E9 E9E9 E9EA EAEA EBEB EBEB ECEC"      /* ËËËÈÈÈÈÍÍÍÎÎÎÎÏÏ */
1329    $"ECEC EDED EDED EDEE EEEE EEEE EFEF EEF4"      /* ÏÏÌÌÌÌÌÓÓÓÓÓÔÔÓÙ */
1330    $"FFFF FFFF FFFA F0F0 F0F0 F0F0 F0F0 F0F0"      /* ˇˇˇˇˇ˙ */
1331    $"F0F0 F0F0 F0F0 F0F0 F0F0 F0F0 F0F0 EFEF"      /* ÔÔ */
1332    $"EFEF EFEF EFEF EEEE EEEE EEEE EDED EDED"      /* ÔÔÔÔÔÔÓÓÓÓÓÓÌÌÌÌ */
1333    $"ECEC ECEC ECED E026 0000 0000 0000 0000"      /* ÏÏÏÏÏ̇&........ */
1334    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1335    $"0000 0000 51D7 E8E5 E5E5 E6E6 E6E7 E7E7"      /* ....Q◊ËÂÂÂÊÊÊÁÁÁ */
1336    $"E7E7 E8E8 E9E9 E9E9 EAEA EAEB EBEB EBEB"      /* ÁÁËËÈÈÈÈÍÍÍÎÎÎÎÎ */
1337    $"ECEC ECEC EDED EDED EDEE EEEE EEEE EFEF"      /* ÏÏÏÏÌÌÌÌÌÓÓÓÓÓÔÔ */
1338    $"FAFF FFFF FFFB F0EF EFF0 F0F0 F0F0 F0F0"      /* ˙ˇˇˇˇ˚ÔÔ */
1339    $"F0F0 F0F0 F0F0 F0F0 F0F0 F0F0 EFEF EFEF"      /* ÔÔÔÔ */
1340    $"EFEF EFEF EFEE EEEE EEEE EEED EDED EDED"      /* ÔÔÔÔÔÓÓÓÓÓÓÌÌÌÌÌ */
1341    $"ECEC ECEC EBEB F577 0000 0000 0000 0000"      /* ÏÏÏÏÎÎıw........ */
1342    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1343    $"0000 0000 0059 D9E8 E6E5 E5E6 E6E6 E7E7"      /* .....YŸËÊÂÂÊÊÊÁÁ */
1344    $"E7E7 E7E8 E8E9 E9E9 E9EA EAEA EAEB EBEB"      /* ÁÁÁËËÈÈÈÈÍÍÍÍÎÎÎ */
1345    $"EBEC ECEC ECED EDED EDED EEEE EEEE EEEE"      /* ÎÏÏÏÏÌÌÌÌÌÓÓÓÓÓÓ */
1346    $"F1FF FFFF FFFD F0EF EFEF EFEF EFEF F0F0"      /* Òˇˇˇˇ˝ÔÔÔÔÔÔÔ */
1347    $"F0F0 F0F0 F0F0 F0F0 EFEF EFEF EFEF EFEF"      /* ÔÔÔÔÔÔÔÔ */
1348    $"EFEF EFEF EEEE EEEE EEEE EDED EDED EDEC"      /* ÔÔÔÔÓÓÓÓÓÓÌÌÌÌÌÏ */
1349    $"ECEC ECEC EBEB EFC6 0F00 0000 0000 0000"      /* ÏÏÏÏÎÎÔ∆........ */
1350    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1351    $"0000 0000 0000 59D6 E7E6 E5E5 E6E6 E6E7"      /* ......Y÷ÁÊÂÂÊÊÊÁ */
1352    $"E7E7 E7E8 E8E8 E9E9 E9E9 EAEA EAEA EBEB"      /* ÁÁÁËËËÈÈÈÈÍÍÍÍÎÎ */
1353    $"EBEB ECEC ECEC ECED EDED EDED EEEE EEEE"      /* ÎÎÏÏÏÏÏÌÌÌÌÌÓÓÓÓ */
1354    $"EDF6 FFFF FFFE F0EF EFEF EFEF EFEF EFEF"      /* ̈ˇˇˇ˛ÔÔÔÔÔÔÔÔÔ */
1355    $"EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF"      /* ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ */
1356    $"EFEF EFEE EEEE EEEE EEED EDED EDED ECEC"      /* ÔÔÔÓÓÓÓÓÓÌÌÌÌÌÏÏ */
1357    $"ECEC ECEB EBEB EBEF 4C00 0000 0000 0000"      /* ÏÏÏÎÎÎÎÔL....... */
1358    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1359    $"0000 0000 0000 0051 D2E7 E6E5 E6E6 E6E6"      /* .......Q“ÁÊÂÊÊÊÊ */
1360    $"E7E7 E7E7 E8E8 E8E9 E9E9 E9EA EAEA EAEB"      /* ÁÁÁÁËËËÈÈÈÈÍÍÍÍÎ */
1361    $"EBEB EBEC ECEC ECEC EDED EDED EDEE EEEE"      /* ÎÎÎÏÏÏÏÏÌÌÌÌÌÓÓÓ */
1362    $"EEEF FCFF FFFE F1EF EFEF EFEF EFEF EFEF"      /* ÓÔ¸ˇˇ˛ÒÔÔÔÔÔÔÔÔÔ */
1363    $"EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF"      /* ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ */
1364    $"EFEF EEEE EEEE EEEE EEED EDED EDED ECEC"      /* ÔÔÓÓÓÓÓÓÓÌÌÌÌÌÏÏ */
1365    $"ECEC ECEB EBEB EBF2 A203 0000 0000 0000"      /* ÏÏÏÎÎÎÎÚ¢....... */
1366    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1367    $"0000 0000 0000 0000 45C7 E7E6 E5E6 E6E6"      /* ........E«ÁÊÂÊÊÊ */
1368    $"E6E7 E7E7 E7E7 E8E8 E9E9 E9E9 EAEA EAEA"      /* ÊÁÁÁÁÁËËÈÈÈÈÍÍÍÍ */
1369    $"EBEB EBEB EBEC ECEC ECEC EDED EDED EDED"      /* ÎÎÎÎÎÏÏÏÏÏÌÌÌÌÌÌ */
1370    $"EEED F3FF FFFF F2EE EFEF EFEF EFEF EFEF"      /* ÓÌÛˇˇˇÚÓÔÔÔÔÔÔÔÔ */
1371    $"EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF"      /* ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ */
1372    $"EEEE EEEE EEEE EEED EDED EDED EDEC ECEC"      /* ÓÓÓÓÓÓÓÌÌÌÌÌÌÏÏÏ */
1373    $"ECEC EBEB EBEB EBEC E127 0000 0000 0000"      /* ÏÏÎÎÎÎÎÏ·'...... */
1374    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1375    $"0000 0000 0000 0000 0031 B9E6 E6E5 E6E6"      /* .........1πÊÊÂÊÊ */
1376    $"E6E6 E7E7 E7E7 E8E8 E8E9 E9E9 E9EA EAEA"      /* ÊÊÁÁÁÁËËËÈÈÈÈÍÍÍ */
1377    $"EAEA EBEB EBEB ECEC ECEC ECED EDED EDED"      /* ÍÍÎÎÎÎÏÏÏÏÏÌÌÌÌÌ */
1378    $"EDED EEFA FFFF F3ED EEEE EEEF EFEF EFEF"      /* ÌÌÓ˙ˇˇÛÌÓÓÓÔÔÔÔÔ */
1379    $"EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EFEE EEEE"      /* ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÓÓÓ */
1380    $"EEEE EEEE EEEE EDED EDED EDED ECEC ECEC"      /* ÓÓÓÓÓÓÌÌÌÌÌÌÏÏÏÏ */
1381    $"ECEB EBEB EBEB EAEA F379 0000 0000 0000"      /* ÏÎÎÎÎÎÍÍÛy...... */
1382    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1383    $"0000 0000 0000 0000 0000 1E9C E3E7 E6E6"      /* ...........ú„ÁÊÊ */
1384    $"E6E6 E6E7 E7E7 E7E7 E8E8 E9E9 E9E9 EAEA"      /* ÊÊÊÁÁÁÁÁËËÈÈÈÈÍÍ */
1385    $"EAEA EAEB EBEB EBEB ECEC ECEC ECED EDED"      /* ÍÍÍÎÎÎÎÎÏÏÏÏÏÌÌÌ */
1386    $"EDED EDF1 FEFF F5ED EEEE EEEE EEEE EEEF"      /* ÌÌÌÒ˛ˇıÌÓÓÓÓÓÓÓÔ */
1387    $"EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EEEE EEEE EEEE"      /* ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÓÓÓÓÓÓ */
1388    $"EEEE EEEE EEED EDED EDED EDEC ECEC ECEC"      /* ÓÓÓÓÓÌÌÌÌÌÌÏÏÏÏÏ */
1389    $"ECEB EBEB EBEB EAEA EFC7 0F00 0000 0000"      /* ÏÎÎÎÎÎÍÍÔ«...... */
1390    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1391    $"0000 0000 0000 0000 0000 000A 79D8 E6E6"      /* ...........¬yÿÊÊ */
1392    $"E6E6 E6E6 E7E7 E7E7 E7E8 E8E9 E9E9 E9E9"      /* ÊÊÊÊÁÁÁÁÁËËÈÈÈÈÈ */
1393    $"EAEA EAEA EBEB EBEB EBEC ECEC ECEC ECED"      /* ÍÍÍÍÎÎÎÎÎÏÏÏÏÏÏÌ */
1394    $"EDED EDED F2FF F8ED EEEE EEEE EEEE EEEE"      /* ÌÌÌÌÚˇ¯ÌÓÓÓÓÓÓÓÓ */
1395    $"EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE"      /* ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ */
1396    $"EEEE EEED EDED EDED EDED ECEC ECEC ECEC"      /* ÓÓÓÌÌÌÌÌÌÌÏÏÏÏÏÏ */
1397    $"EBEB EBEB EBEA EAEA EAEF 4E00 0000 0000"      /* ÎÎÎÎÎÍÍÍÍÔN..... */
1398    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1399    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 004D BFE5"      /* .............MøÂ */
1400    $"E6E7 E6E6 E6E7 E7E7 E7E7 E8E8 E8E9 E9E9"      /* ÊÁÊÊÊÁÁÁÁÁËËËÈÈÈ */
1401    $"E9EA EAEA EAEA EBEB EBEB EBEC ECEC ECEC"      /* ÈÍÍÍÍÍÎÎÎÎÎÏÏÏÏÏ */
1402    $"ECED EDED EDFB F9ED EDEE EEEE EEEE EEEE"      /* ÏÌÌÌÌ˚˘ÌÌÓÓÓÓÓÓÓ */
1403    $"EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE"      /* ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ */
1404    $"EEED EDED EDED EDED EDEC ECEC ECEC ECEB"      /* ÓÌÌÌÌÌÌÌÌÏÏÏÏÏÏÎ */
1405    $"EBEB EBEB EAEA EAEA EAF1 A303 0000 0000"      /* ÎÎÎÎÍÍÍÍÍÒ£..... */
1406    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1407    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2195"      /* ..............!ï */
1408    $"DCE5 E7E6 E6E6 E7E7 E7E7 E7E8 E8E8 E9E9"      /* ‹ÂÁÊÊÊÁÁÁÁÁËËËÈÈ */
1409    $"E9E9 EAEA EAEA EAEB EBEB EBEB ECEC ECEC"      /* ÈÈÍÍÍÍÍÎÎÎÎÎÏÏÏÏ */
1410    $"ECEC ECED ECF7 FCED EDED EDED EEEE EEEE"      /* ÏÏÏÌϘ¸ÌÌÌÌÌÓÓÓÓ */
1411    $"EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEED"      /* ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÌ */
1412    $"EDED EDED EDED EDED ECEC ECEC ECEC ECEB"      /* ÌÌÌÌÌÌÌÌÏÏÏÏÏÏÏÎ */
1413    $"EBEB EBEB EAEA EAEA E9EB E12A 0000 0000"      /* ÎÎÎÎÍÍÍÍÈη*.... */
1414    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1415    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0004"      /* ................ */
1416    $"57BF E3E7 E7E6 E6E7 E7E7 E7E7 E8E8 E8E9"      /* Wø„ÁÁÊÊÁÁÁÁÁËËËÈ */
1417    $"E9E9 E9E9 EAEA EAEA EBEB EBEB EBEB ECEC"      /* ÈÈÈÈÍÍÍÍÎÎÎÎÎÎÏÏ */
1418    $"ECEC ECEC ECEF FDEF EDED EDED EDED EDED"      /* ÏÏÏÏÏÔ˝ÔÌÌÌÌÌÌÌÌ */
1419    $"EDEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEED EDED EDED"      /* ÌÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÌÌÌÌÌ */
1420    $"EDEE EEED EDED EDEC ECEC ECEC ECEC EBEB"      /* ÌÓÓÌÌÌÌÏÏÏÏÏÏÏÎÎ */
1421    $"EBEB EBEA EAEA EAEA E9E9 F27A 0100 0000"      /* ÎÎÎÍÍÍÍÍÈÈÚz.... */
1422    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1423    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1424    $"001E 84D1 E6E7 E7E6 E7E7 E7E7 E7E8 E8E8"      /* ..Ñ—ÊÁÁÊÁÁÁÁÁËËË */
1425    $"E9E9 E9E9 E9EA EAEA EAEA EBEB EBEB EBEB"      /* ÈÈÈÈÈÍÍÍÍÍÎÎÎÎÎÎ */
1426    $"ECEC ECEC ECEC F9EF EDED EDED EDED EDED"      /* ÏÏÏÏÏÏ˘ÔÌÌÌÌÌÌÌÌ */
1427    $"EDED EDED EDED EDED EDED EDED EDED EDEE"      /* ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÓ */
1428    $"EEEB E6ED EDEC ECEC ECEC ECEC ECEB EBEB"      /* ÓÎÊÌÌÏÏÏÏÏÏÏÏÎÎÎ */
1429    $"EBEB EAEA EAEA EAE9 E9E9 EEC8 0F00 0000"      /* ÎÎÍÍÍÍÍÈÈÈÓ».... */
1430    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1431    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1432    $"0000 0038 9DD9 E6E7 E7E7 E7E7 E7E7 E8E8"      /* ...8ùŸÊÁÁÁÁÁÁÁËË */
1433    $"E8E8 E9E9 E9E9 EAEA EAEA EAEA EBEB EBEB"      /* ËËÈÈÈÈÍÍÍÍÍÍÎÎÎÎ */
1434    $"EBEB ECEC ECEB F0EF ECEC EDED EDED EDED"      /* ÎÎÏÏÏÎÔÏÏÌÌÌÌÌÌ */
1435    $"EDED EDED EDED EDED EDED EDED EDEE EEED"      /* ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÓÓÌ */
1436    $"E09C 71EA EDEC ECEC ECEC ECEB EBEB EBEB"      /* ‡úqÍÌÏÏÏÏÏÏÎÎÎÎÎ */
1437    $"EBEB EAEA EAEA EAE9 E9E9 E9EE 4F00 0000"      /* ÎÎÍÍÍÍÍÈÈÈÈÓO... */
1438    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1439    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1440    $"0000 0000 0548 A5DA E5E7 E8E8 E7E7 E7E7"      /* .....H•⁄ÂÁËËÁÁÁÁ */
1441    $"E8E8 E8E9 E9E9 E9E9 EAEA EAEA EAEB EBEB"      /* ËËËÈÈÈÈÈÍÍÍÍÍÎÎÎ */
1442    $"EBEB EBEB ECEC ECEC ECEC ECEC ECEC EDED"      /* ÎÎÎÎÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÌÌ */
1443    $"EDED EDED EDED EDED EDED EDEE EFEC E2AD"      /* ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÓÔÏ‚≠ */
1444    $"4B04 06C2 F0EC ECEC ECEC EBEB EBEB EBEB"      /* K..¬ÏÏÏÏÏÎÎÎÎÎÎ */
1445    $"EBEA EAEA EAEA E9E9 E9E9 E9F0 A504 0000"      /* ÎÍÍÍÍÍÈÈÈÈÈ•... */
1446    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1447    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1448    $"0000 0000 0000 074B 9FD5 E4E6 E9E8 E8E7"      /* .......Kü’‰ÊÈËËÁ */
1449    $"E7E8 E8E8 E9E9 E9E9 E9EA EAEA EAEA EAEB"      /* ÁËËËÈÈÈÈÈÍÍÍÍÍÍÎ */
1450    $"EBEB EBEB EBEB ECEC ECEC ECEC ECEC ECEC"      /* ÎÎÎÎÎÎÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ */
1451    $"ECEC ECEC EDED EDED EEEE EDEB DAA3 4F09"      /* ÏÏÏÏÌÌÌÌÓÓÌÎ⁄£O∆ */
1452    $"0000 0072 F4EC ECEC ECEB EBEB EBEB EBEB"      /* ...rÙÏÏÏÏÎÎÎÎÎÎÎ */
1453    $"EAEA EAEA EAE9 E9E9 E9E9 E8EA E12B 0000"      /* ÍÍÍÍÍÈÈÈÈÈËÍ·+.. */
1454    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1455    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1456    $"0000 0000 0000 0000 033A 8CC6 E0E6 E7E9"      /* .........:å∆‡ÊÁÈ */
1457    $"E8E8 E8E8 E8E8 E9E9 E9E9 E9EA EAEA EAEA"      /* ËËËËËËÈÈÈÈÈÍÍÍÍÍ */
1458    $"EAEB EBEB EBEB EBEB EBEC ECEC ECEC ECEC"      /* ÍÎÎÎÎÎÎÎÎÏÏÏÏÏÏÏ */
1459    $"ECEC ECEC ECED EDED EBE6 CD92 3C04 0000"      /* ÏÏÏÏÏÌÌÌÎÊÕí<... */
1460    $"0000 0023 DFEF ECEB EBEB EBEB EBEB EAEA"      /* ...#flÔÏÎÎÎÎÎÎÎÍÍ */
1461    $"EAEA EAEA E9E9 E9E9 E9E9 E8E8 F17C 0100"      /* ÍÍÍÍÈÈÈÈÈÈËËÒ|.. */
1462    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1463    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1464    $"0000 0000 0000 0000 0000 0020 64A7 D1E2"      /* ........... dß—‚ */
1465    $"E6E7 E9E8 E8E8 E8E9 E9E9 E9E9 E9EA EAEA"      /* ÊÁÈËËËËÈÈÈÈÈÈÍÍÍ */
1466    $"EAEA EAEB EBEB EBEB EBEB EBEC ECEC ECEC"      /* ÍÍÍÎÎÎÎÎÎÎÎÏÏÏÏÏ */
1467    $"ECED EDED EDEB E8D8 AB67 2300 0000 0000"      /* ÏÌÌÌÌÎËÿ´g#..... */
1468    $"0000 0001 9FF3 EBEB EBEB EBEB EBEA EAEA"      /* ....üÛÎÎÎÎÎÎÎÍÍÍ */
1469    $"EAEA EAEA E9E9 E9E9 E9E8 E8E8 EDC9 1000"      /* ÍÍÍÍÈÈÈÈÈËËËÌ….. */
1470    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1471    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1472    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0006 3070"      /* ..............0p */
1473    $"A8CC DEE5 E8E8 E9E9 E8E9 E9E9 E9E9 EAEA"      /* ®ÃfiÂËËÈÈËÈÈÈÈÈÍÍ */
1474    $"EAEA EAEA EAEB EBEB EBEB EBEB ECEC ECEC"      /* ÍÍÍÍÍÎÎÎÎÎÎÎÏÏÏÏ */
1475    $"EDEB EAE5 D1A9 7136 0700 0000 0000 0000"      /* ÌÎÍ—©q6........ */
1476    $"0000 0000 48ED EBEB EBEB EBEB EAEA EAEA"      /* ....HÌÎÎÎÎÎÎÍÍÍÍ */
1477    $"EAEA EAE9 E9E9 E9E9 E8E8 E8E8 E8ED 5200"      /* ÍÍÍÈÈÈÈÈËËËËËÌR. */
1478    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1479    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1480    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1481    $"0625 588B B1CE DCE3 E6E8 E9E9 E9EA EAE9"      /* .%X㱌‹„ÊËÈÈÈÍÍÈ */
1482    $"EAEA EAEA EAEA EAEB ECEB EBEB EAE9 E7E1"      /* ÍÍÍÍÍÍÍÎÏÎÎÎÍÈÁ· */
1483    $"D0B4 8C5C 2805 0000 0000 0000 0000 0000"      /* –¥å\(........... */
1484    $"0000 0000 0DC4 F0EB EBEB EAEA EAEA EAEA"      /* .....ƒÎÎÎÍÍÍÍÍÍ */
1485    $"EAEA E9E9 E9E9 E9E9 E8E8 E8E8 E7EF A704"      /* ÍÍÈÈÈÈÈÈËËËËÁÔß. */
1486    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1487    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1488    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1489    $"0000 0000 0921 4260 7D96 A7B6 C3CA D2DC"      /* ....∆!B`}ñß∂√ “‹ */
1490    $"E1E5 E8E9 E3E0 DCD5 CAC2 B8AB 957C 6043"      /* ·ÂËÈ„‡‹’ ¬∏´ï|`C */
1491    $"2209 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* "∆.............. */
1492    $"0000 0000 006D F1EB EBEA EAEA EAEA EAEA"      /* .....mÒÎÎÍÍÍÍÍÍÍ */
1493    $"EAE9 E9E9 E9E9 E9E8 E8E8 E8E7 E7E8 E435"      /* ÍÈÈÈÈÈÈËËËËÁÁˉ5 */
1494    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1495    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1496    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1497    $"0000 0000 0000 0000 0006 101E 2E3A 5072"      /* .............:Pr */
1498    $"848F 9B99 8A7B 6E56 392A 1D12 0500 0000"      /* Ñèõôä{nV9*...... */
1499    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
1500    $"0000 0000 0024 A1A1 A0A0 A0A0 A0A0 A09F"      /* .....$°°†††††††ü */
1501    $"9F9F 9F9F 9F9F 9F9F 9F9F 9F9E 9E9E A548"      /* üüüüüüüüüüüûûû•H */
1502    $"0000 00"                      /* ... */
1503};
1504
1505